Thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt chào mừng kỉ niệm 121 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 )
Báo cáo họat động Công đoàn trường năm 2010

CĐVC TỈNH THANH HOÁ                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN

       CĐ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   78  /BC-CĐ-TrCT                                            Thanh Hoá, ngày 07  tháng12 năm 2010

  BÁO CÁO

Hoạt động Công đoàn năm 2010

 

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

Năm 2010 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn trường Khóa VII, nhiệm kỳ 2010- 2013, Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hoá, Nghị quyết Đại hội LĐLĐ tỉnh lần thứ XVII; là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII. Được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh và trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trường Chính trị, sự phối kết hợp và tạo điều kiện của Ban Giám hiệu nhà trường; sự nhất trí đồng thuận về tư tưởng của cán bộ, đoàn viên trong nhà trường đã tạo nên sự thành công trong hoàn thành nhiệm vụ của Công đoàn trường.

Tuy nhiên, trong năm 2010 hoạt động công đoàn có khó khăn, do yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Tỉnh ngày càng lớn, trong khi đó, lực lượng đoàn viên là giảng viên trực tiếp đứng lớp so với yêu cầu không tăng lại phải thường xuyên đi công tác tại 27 huyện, thị, số đoàn viên trẻ và nữ chiếm tỷ lệ cao.

Hiện nay, số lượng đòan viên Công đòan là 119 (59 nữ và 60 nam), với tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể đoàn viên Công đoàn, năm 2010 phong trào cán bộ viên chức và hoạt động Công đoàn đã thu được những kết quả đáng phấn khởi.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

Ban Tuyên giáo Công đoàn cùng với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, đã tổ chức cho toàn thể đoàn viên Công đoàn, cán bộ, viên chức trong học tập các chuyên đề về Bác: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh"; được nghe phổ biến Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh Dân số, Luật phòng chống bạo lực gia đình...Qua đó đoàn viên  đã nâng cao nhận thức thực hiện tốt chủ trương của Đảng; pháp luật của nhà nước; các quy định của cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc tiết kiệm điện nước, bảo vệ và giữ gìn tài sản công; có ý thức lao động vệ sinh nơi làm việc bảo đảm môi trường xanh - sạh - đẹp.

Năm 2010 là năm tập trung vào việc thực hiện cuộc vân động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trên cơ sở các nội dung đăng ký làm theo của mỗi đoàn, Công đoàn Trường đã đôn đốc đòan viên tích cực trau dồi phẩm chất đạo đức, đổi mới lề lối, tác phong công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Để tiến hành Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các đòan viên đã viết bản thu họach kết quả thực hiện. Qua đợt tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động, Công đòan Trường có 02 đòan viên được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thnah Hóa tặng Giấy khen; 06 đòan viên được Đảng bộ Nhà trường biểu dương, khen thưởng.

Phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao cũng có bước phát triển mới. Nhân djp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2010, Công đoàn đã tổ chức thi thể dục- thể thao trong cán bộ, viên chức; giao lưu văn hóa- văn nghệ với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa. Thông qua hỏat động này đã khích lệ, cổ vũ đòan viên hăng say công tác.

Hoạt động xây dựng đời sống văn hoá công sở được Công đoàn tổ chức có mục tiêu, nội dung cụ thể, đó là xây dựng môi trường sư phạm trong trường học; môi trường xanh - sạch - đẹp... Hàng tháng Ban thi đua Công đoàn tổ chức kiểm tra phòng làm việc văn hoá, có kết quả và xếp loại làm cơ sở cho việc bình xét danh hiệu thi đua công đoàn cuối năm học.

Phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được Công đoàn Trường hết sức coi trọng: động viên đoàn viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác. Trong năm qua có 06 đoàn viên thi đỗ Cao học, 02 đoàn viên học lớp cao cấp lý luận chính trị; nhiều đoàn viên tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn do Học viện Chính tri - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan ở Trung ương và địa phương tổ chức.

Đối với công tác xây dựng Đảng: Công đoàn thường xuyên tham thành công Đội hội Đảng bộ Nhà trường. Công đoàn đã tích cực bồi dưỡng, giúp gia góp ý kiến xây dựng và thực hiện các chủ trương lãnh đạo của Đảng uỷ. Năm 2010 Công đoàn đã động viên đoàn viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức đỡ đoàn viên, lựa chọn, nhận xét và đề nghị kết nạp Đảng 4 quần chúng, chuyển đảng chính thức cho 9 đảng viên mới.

Nhìn chung, về công tác tuyên truyền, giáo dục, Công đoàn Trường đã phát huy vai trò động viên đoàn viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên. Tình hình tư tưởng của đoàn viên tương đối ổn định, yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, một bộ phận đoàn viên còn băn khoăn về tình hình giá cả ngày một tăng, thu nhập thực tế chưa đảm bảo được cuộc sống; sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội diễn ra theo chiều hướng tăng khoảng cách; việc phòng, chống tham nhũng còn nhiều hạn chế. Điều đó, ít nhiều đang ảnh hưởng đến tư tưởng đoàn viên.

2. Họat động nữ công

Năm qua, công tác nữ công của Công đoàn đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định. Công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, về dân số - kế hoạch hoá gia đình, về phòng chống tệ nạn xã hội… trong nữ cán bộ, viên chức được quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Việc thực hiện chế độ, chính sách về quyền lợi của lao động nữ được bảo đảm, đoàn viên nữ yên tâm công tác.

 Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được Ban nữ công xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Theo đó, nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, phục vụ, xây dựng nếp sống văn hoá công sở, xây dựng gia đình hạnh phúc… thường xuyên được vận động thực hiện và coi là nhiệm vụ để đánh giá phong trào thi đua trong cán bộ nữ. Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” 5 năm (2005 – 2009) đã có 34 nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở, trong đó có 11 nữ đoàn viên được Công đoàn Trường biểu dương. Năm 2008, tập thể nữ công Nhà trường và 01 đoàn viên nữ được Liên đoàn lao động tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Kết quả bình xét danh hiệu Hai giỏi: "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" năm 2010 có: 37 chị đạt danh hiệu "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" cấp cơ sở, trong đó có 10 chị được Công đoàn Trường biểu dương.

 Các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3, 20/10 được đổi mới cả về nội dung và hình thức vừa đáp ứng được yêu cầu giáo dục truyền thống, vừa có tác dụng tích cực thúc đẩy phong trào thi đua trong cán bộ nữ. Đặc biệt là tạo được khí thế mới động viên nữ đoàn viên hăng say thực hiện nhiệm vụ.

3. Công tác tham gia quản lý và tổ chức các phong trào thi đua

Đầu năm học, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học; Hội nghị tổng kết các hoạt động chuyên môn, hoạt động công đoàn. Qua đó đánh giá được kết quả hoạt động công đoàn, những hạn chế và nguyên nhân. Đó là một trong những cơ sở để Công đoàn và chuyên môn đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, phát huy kết quả đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học sau.

Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn ra soát lại Bộ quy chế hoạt động của Nhà trường, đặc biệt là quy chế dân chủ trong cơ quan; quy chế chi tiêu nội bộ. Qua đó, đảm bảo được hoạt động của cơ quan theo nề nếp, đúng pháp luật; phát huy được tính chủ động trong hoạt động của các bộ phận, cá nhân trong trường. Với những hoạt động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức và người lao động Thường trực Công đoàn được nghe Ban Giám hiệu thông qua. Từ đó Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn giải quyết tốt những vấn đề mới nảy sinh trong tư tưởng cũng như trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần tích cực ổn định tư tưởng, tạo ra sự đồng thuận trong cơ quan.

Xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của , Nhà trườnghàng năm Công đoàn phát động các phong trào thi đua: Dạy tốt, phục vụ tốt; tích cực tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp khoa, trường, quốc gia; tích cực nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn …Các phong trào nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên. Nhiều giảng viên tích cực soạn bài, nghe giảng, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy… để nâng cao chất lượng bài giảng. Bên cạnh đó, Công đòan động viên đòan viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nhiều đoàn viên còn tích cực tham gia viết bài gửi đăng tạp chí ở Trưng ương, địa phương, nội san và Website của Trường. Đoàn viên khối phục vụ tích cực cải tiến, đổi mới lề lối, tác phong công tác để nâng cao chất lượng phục vụ.

Bên cạnh những phong trào nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, Công đoàn Trường vận động đoàn viên tham gia xây dựng cơ quan văn hoá, tích cực đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, động viên đoàn viên tích cực xây dựng cơ quan an toàn làm chủ.

Nhìn chung, các phong trào thi đua do công đoàn phát động đã thu hút được đông đảo cán bộ, viên chức tham gia và đạt kết quả tốt, trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Năm học 2009- 2010, có 03 đoàn viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các Trường Chính trị và giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia các Trường TCCN, 20 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp trường, 05 đoàn viên được UBND tỉnh tặng bằng khen, 02 đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 02 đoàn viên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen

4. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và các hoạt động xã hội, từ thiện.

Công đoàn đã phát huy vai trò kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan. Đảm bảo công khai, công bằng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, nâng lương, khen thưởng… cán bộ. Các chế độ: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… được thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức được  quan tâm đúng mức, tăng phúc lợi cho cán bộ, viên chức, nhất là trong các dịp lễ, tết. Tổ chức cho đoàn viên đi nghỉ dưỡng sức hoặc thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức; động viên, thăm hỏi kịp thời những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, có việc hiếu, hỷ…Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các cháu có thành tích cao trong học tập.

Hoạt động xã hội, từ thiện được Công đoàn duy trì, kết quả cụ thể:

- Ủng hộ trẻ em tàn tật: 5.300.000đ

- Ủng hộ đồng bào bão lụt miền Trung: 14.500.000đ.

5. Công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh

Ngay từ đầu năm, Công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động, đảm bảo mọi nhiệm vụ được triển khai thực hiện theo và kế hoạch. Chế độ thông tin, báo cáo được duy trì đảm bảo trật tự hành chính trong hoạt động Công đoàn. Các tổ công đoàn đã có sự đổi mới về nội dung hình thức sinh hoạt để nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Năm qua, Công đoàn đã quan tâm động viên đoàn viên gia nhập tổ chức Công đoàn và kết nạp được 4 đoàn viên mới.    

Năm học 2009 – 2010 có 82 đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc, trong đó có 33 đoàn viên được Công đoàn Trường biểu dương; 09 tổ công đòan đạt tổ công đòan xuất sắc; 04 đòan viên được Công đòan Viên chức tặng Giấy khen; 01 đoàn viên đề nghị Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen. Công đoàn trường được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen.

6. Công tác kiểm tra

Công đòan trường chỉ đạo UBKT công đoàn căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn trường xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện các nội dung theo kế hoạch. Qua kiểm tra cho thấy các đoàn viên, tổ công đoàn đều thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam, không có đoàn viên, tổ công đoàn nào vi phạm; công tác phát triển đoàn viên được thực hiện theo đúng quy định; các phong trào thi đua được duy trì thường xuyên; việc sử dụng tài chính công đòan đảm bảo theo hướng dẫn của Công đòan cấp trên và nguyên tắc tài chính. Trong năm không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của các đoàn viên công đoàn.

7. Công tác tài chính Công đòan

Nguồn thu chủ yếu của tài chính công đoàn là từ đoàn phí và nguồn kinh phí do công đoàn cấp trên cấp để chi cho các hoạt động phong trào, các họat động khác của công đoàn.

Việc sử dụng tài chính đúng với quy định của Điều lệ Công đòan và đảm bảo nguyên tắc tài chính.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính công đoàn có khó khăn là: nguồn kinh phí do hoạt động công đoàn còn hạn hẹp nên các hoạt động lớn còn phải xin nhờ sự hỗ trợ của chuyên môn.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN

1. Những hạn chế, khuyết điểm

- Ban Chấp hành mà trực tiếp là Ban Thường vụ Công đoàn đôi lúc chưa đi sâu chỉ đạo cụ thể từng chuyên đề, từng mặt công tác

- Nội dung sinh hoạt tổ công đoàn trên một số mặt còn bị động, chưa đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt.

- Phong trào văn hoá, thể dục thể thao tuy đã khá hơn các năm trước nhưng cũng chưa thường xuyên, liên tục.

2. Nguyên nhân của những hạn chế

Công tác chuyên môn chi phối, nhiều đoàn viên phải đia tại chức trên 27 huyện, thị. Mặt khác, một số ít ban quần chúng của công đoàn có lúc còn thiếu sự đôn đốc, theo dõi, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời.

- Một số ít tổ trưởng công đoàn còn lúng túng trong triển khai nhiệm vụ, hoạt động công đoàn cho phù hợp với điều kiện của tổ.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2011

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

 - Tích cực vận động cán bộ, viên chức tham gia nghiên cứu, học tập và thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của các cấp Công đoàn. Thường xuyên nắm bắt những diễn biến tư tưởng của đoàn viên để giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề tư tưởng phát sinh, tạo dựng môi trường làm việc lành mạnh.

- Phối hợp với ban Tuyên giáo Đảng ủy xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XVII; triển khai cho đoàn viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng tòan quốc lần thứ XI.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong đoàn viên, tiếp tục vận động đoàn viên thực hiện các nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; có hình thức biểu dương, khen thưởng với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

- Vận động đoàn viên tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, các biểu hiện tiêu cực, xậy dựng nếp sống văn hoá công sở; xây dựng gia đình văn hoá, không vi phạm các tệ nạn xã hội.

2. Công tác nữ công

 Tiếp tục vận động đoàn viên nữ tham gia phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, phong trào lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ đoàn viên nữ có kiến thức, sức khoẻ, có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích cộng đồng. Khuyến khích đoàn viên nữ tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ nữ công để nâng cao chất lượng phong trào trong cán bộ nữ.

3. Công tác tham gia quản lý và tổ chức các phong trào thi đua

- Phối hợp với chuyên môn tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Nhà trường bảo đảm phù hợp với quy định của Nhà nước, đồng thời phù hợp với thực tiễn hoạt động của Nhà trường.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ Công đoàn thực hiện nghiêm túc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp của cán bộ, viên chức và người lao động.

- Tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua: "Dạy tốt, phục vụ tốt"; Hội thi giáo viên giỏi cấp khoa, trường, quốc gia; nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ và các phong trào khác như: xanh - sạch - đẹp; văn hoá – văn nghệ; thể dục - thể thao,…để xây dựng cơ quan văn hoá, an toàn, làm chủ.

- Đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn. Kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; biểu dương, khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

4. Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và các hoạt động xã hội, từ thiện

- Có ý kiến với chuyên môn rà soát, sắp xếp lại lao động theo hướng sử dụng có hiệu quả nguồn lực để từng bước tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho đoàn viên.

- Phối hợp với chuyên môn xây dựng quĩ du lịch để tổ chức cho đoàn viên đi tham quan, du lịch các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong và ngoài nước nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên

- Vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện vì mục tiêu xây dựng cộng đồng.

5. Xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng

- Đổi mới nội dung sinh hoạt và phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hợp với đặc điểm của tổ chức Công đoàn trường.

- Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới.

- Tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên mới góp phần bổ sung lực lượng cho tổ chức Công đoàn.

- Vận động đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, cơ quan trong sạch vững mạnh; tham gia cải cách hành chính, phòng chống tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đòan viên để họ nhanh chóng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

  Nơi nhận:                                                                                      TM. BAN CHẤP HÀNH

 - Ban Thường vụ CĐ;

- BCHCĐ;

- Các tổ CĐ;

- Lưu VT.                                                                                           Trần Thị Ngọc Diệp

Last update : 22/10/2014
 
 
Trang: 1 - Trang sau
Hình ảnh
Ảnh 02
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê
Đang online người
Lượt truy cập thứ Anti aging skin care
LIÊN KẾT
Quản lý đào tạo http://113.160.181.100:8619/Login.aspx
Bộ GD http://www.moet.gov.vn/
Google http://google.com/
Tuyển dụng http://dvnd.com.vn/
dai hoi doan 18
dai hoi doan 16
dai hoi doan 17
dai hoi doan 16
dai hoi doan 14
dai hoi doan 12
dai hoi doan 11
Năm mới 2014
sinh năm Ngo
CCB4

 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THANH HÓA

Địa chỉ: Xã Quảng Thắng, Thành Phố Thanh Hóa

Tel: 0373951562 - Fax: 0373951 689 - Email: truongchinhtrith@gmail.com  

Trưởng ban biên tập: Lương Trọng Thành - Hiệu trưởng Trường chính trị Tỉnh Thanh Hóa

Website được thiết kết bởi Viễn Thông Thanh Hóa