Hien phap 1992 
trang tho
Quả cầu http://www.tgvn.com.vn/Home/VN/
forum http://truongchinhtri.vnptsoft.com/
HỌC VIEN http://www.hcma.vn/
Công báo http://www.chinhphu.vn/
Đảng CS http://www.cpv.org.vn/
boGD http://www.moet.gov.vn/
Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị cấp cơ sở

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA

VỚI NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

CẤP CƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ MỚI

                    Lương Trọng Thành

                        Tỉnh uỷ viên - Hiệu Trưởng Trường Chính trị Tỉnh Thanh Hoá

      Thanh Hoá là tỉnh có vị trí chiến lược và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Để phát huy lợi thế này, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa phải nỗ lực vươn lên. Trong đó, phát huy khả năng sáng tạo, chủ động từ cơ sở là yêu cầu cần thiết. Muốn vậy, cần phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức các cấp từ tỉnh đến cơ sở đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, bảo đảm đủ năng lực lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

      Trường Chính trị tỉnh là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị cấp cơ sở. Những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện và phương tiện dạy học, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp hiệu quả của các ngành, các cấp, Nhà trường đã nỗ lực vươn lên và đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các mặt công tác. Nhà trường đã đào tạo trình độ lý luận chính trị, chuyên môn; bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho hàng ngàn cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức chuyên môn cấp cơ sở (trong 5 năm từ 2005- 2010, đã đào tạo 7.397 học viên Trung cấp lý luận chính trị và Trung cấp lý luận chính trị- hành chính, 1.741 học viên Trung cấp hành chính- văn thư, 611 học viên Trung cấp pháp lý; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 3.000 lượt cán bộ cơ sở). Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập của Nhà trường được quan tâm, đầu tư, ngày càng khang trang. Vị thế của Nhà trường được khẳng định trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh.

     Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường còn một số mặt hạn chế, bất cập: phương châm gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành chưa được thực hiện thường xuyên; một bộ phận giảng viên còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn; các loại hình đào tạo chưa được mở rộng; sự phối hợp với các ban ngành, địa phương trong quá trình đào tạo có mặt còn hạn chế; chưa thực sự năng động mở rộng liên kết đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

     Trước yêu cầu mới của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi chất lượng đội ngũ cán bộ phải không ngừng được nâng lên. Để đáp ứng nhiệm vụ quan trọng đó, Nhà trường cần tập trung thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

     Thứ nhất, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với qui hoạch và sử dụng  cán bộ ở cơ sở.

     Đây là một nhiệm vụ hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ cơ sở theo chủ trương của Đảng, các quy định của Nhà nước; đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

     Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở phải dựa trên cơ sở quy hoạch, phải xác định rõ nhu cầu cần được đào tạo, bồi dưỡng của từng bộ phận, từng chức danh để tiến hành các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Với phương châm coi công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nên thực hiện nhiệm vụ này, ngoài trách nhiệm của Nhà trường, cần có sự vào cuộc của các cấp uỷ Đảng, các cấp chính quyền .

     Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định: "phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, 100% cán bộ chuyên trách cấp xã trong tỉnh có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị đủ chuẩn theo qui định". Thực hiên nhiệm vụ này đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các địa phương với nhà trường. Các địa phương, cơ sở cần điều tra, nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo năm và cho cả nhiệm kỳ đối với các đối tượng cán bộ khác nhau, cả cán bộ đương nhiệm, cả cán bộ thuộc diện quy hoạch. Từ đó, xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi học, phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm để mở lớp; tránh tình trạng đào tạo tràn lan, đào tạo không gắn với quy hoạch, không phù hợp với chuyên môn, dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu. Do vậy, cần phải được tiến hành tổng kết, đánh giá một cách nghiêm túc việc sử dụng cán bộ cơ sở hiện nay để có sự thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới ở cơ sở.

     Thứ hai, tập trung đổi mới nội dung, cách thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp cơ sở.

     Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới: "đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, chú ý bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết những tình huống cụ thể ở cơ sở". Để thực hiện nhiệm vụ đó, Nhà trường xác định thực hiện tốt phương châm gắn đào tạo cơ bản với bồi dưỡng theo chức danh nhằm nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ công chức cấp cơ sở.

     Về đào tạo cơ bản, hiện đang thực hiện Quyết định số 1845/QĐ-HVCT-HCQG ngày 29/7/2009 về việc ban hành chương trình đào tạo cán bộ của Đảng, chính quyền, đòan thể nhân dân cấp cơ sở (Hệ trung cấp lý luận chính trị- hành chính). Chương trình này được thực hiện từ năm 2009 đến nay, trước đó cán bộ cơ sở học chương trình Trung cấp lý luận chính trị. Do đó, phần lớn cán bộ cơ sở học chương trình Trung cấp lý luận chính trị còn thiếu phần đào tạo kiến thức khoa học hành chính. Nhà trường căn cứ vào chương trình Trung cấp lý luận chính trị trước đây và chương trình Trung cấp lý luận chính trị- hành chính, khắc phục những bất cập của giáo trình để xây dựng phần kiến thức bổ sung cả về lý luận chính trị cả về phần khoa học hành chính cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn hiện nay, và đề nghị Tỉnh cho phép thực hiện nhằm khắc phục những phần kiến thức còn thiếu mà người học đang cần nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cơ sở. Đồng thời, kiên quyết chỉ đạo chuyên môn giảng dạy lý luận phải hướng mạnh vào việc lý giải một cách khoa học những vấn đề mới, vấn đề thực tiễn đang đặt ra, từ thực tiễn lại đúc kết thành lý luận. 

    Về bồi dưỡng theo chức danh, trong tình hình hiện nay việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng theo chức danh đối với cán bộ cấp cơ sở nói chung, cán bộ cơ sở cho vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh là một vấn đề hết sức cần thiết nhằm đáp ứng những yêu cầu thực tiễn ở địa phương. Để thực hiện nhiệm vụ này, bên cạnh việc xây dựng các chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, Trường đã và đang tiến hành xây dựng các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp cơ sở. Năm 2010, Nhà trường đã biên soạn được tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ chủ chốt cấp ủy cơ sở và bài tập tình huống về công tác Đảng ở cơ sở. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào việc cập nhật kiến thức mới, hướng dẫn cho cán bộ chủ chốt cấp ủy cơ sở rèn luyện kỹ năng và kinh nghiệm xử lý các tình huống ở cơ sở. Mặt khác, Nhà trường tiếp tục đề nghị tỉnh cho phép xây dựng và thực hiện chương trình  bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt các đoàn thể nhân dân ở cơ sở.

     Thứ ba, chăm lo xây dựng đội ngũ giảng viên đủ trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

     Xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng và trình độ chuyên môn vững vàng là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhà trường xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 có 65% giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Thực hiện nhiệm vụ đó, vừa phải tăng cường việc cử cán bộ, giảng viên tham gia các khóa đào tạo trên đại học trong nước, tham gia tập huấn các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; vừa có ý kiến đề xuất với tỉnh tuyển cử một số cán bộ, giảng viên dự các khóa đào tạo ở nước ngoài. Tích cực xây dựng kế hoạch cử cán bộ giảng viên đi nghiên cứu thực tế, xâm nhập, nắm bắt tình hình thực tế nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả phương châm gắn lý luận với thực tiễn trong công tác giảng dạy. Bên cạnh đó, Nhà trường xác định phải gắn kết họat động nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học phải thực sự phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy, mọi giảng viên phải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nhằm bổ sung tri thức và nâng cao chất lượng bài giảng. Vì vậy, tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn: nghiên cứu các nội dung trực tiếp phục vụ cho công tác giảng dạy, phối hợp với một số địa phương tổ chức hội thảo khoa học một số mô hình, góp phần tổng kết thực tiễn các vấn đề kinh tế- xã hội của tỉnh.

     Đổi mới phương pháp giảng dạy vừa được xem là biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, vừa được xem là biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Với tính đặc thù của đối tượng người học là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở cần phải phát huy tối đa phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học là trung tâm. Nhà trường xây dựng các mục tiêu, biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, theo đó mọi giảng viên phải sử dụng những phương pháp giảng dạy phát huy tính chủ động, tự giác, sáng tạo của học viên. Tăng cường thảo luận, liên hệ, vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các tình huống trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước ở địa phương, cơ sở. Tăng cường các câu hỏi và bài tập thực hành để xây dựng và rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho học viên.

      Đây được xem là giải pháp tối ưu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của Nhà trường.

        Thứ tư, đổi mới công tác quản lý, cách thức đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên.

      Quản lý quá trình học tập và rèn luyện của học viên là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động quản lý của nhà trường. Nhà trường xác định trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng, học viên không chỉ tiếp thu kiến thức, mà còn rèn luyện bản lĩnh, hoàn thiện nhân cách và kỹ năng của người lãnh đạo, quản lý. Do vây, Nhà trường xây dựng các qui định quản lý học viên trên từng mặt học tập, rèn luyện. Đưa nội dung quản lý học viên thành nội dung thi đua giữa các học viên, các lớp, các giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận quản lý học viên. Qui định chặt chẽ việc chấp hành nội qui học tập trên lớp, giờ tự học và giờ xem thời sự. Đặc biệt, phát huy tối đa biện pháp quản lý bằng nội dung, tức là thông qua việc quản lý các khâu trong quá trình học tập: lên lớp, tự học, thảo luận, ôn tập, kiểm tra, thi. Bên cạnh đó, tăng cường đổi mới biện pháp đánh giá kết quả học tập: đổi mới cách ra đề thi theo hướng mở, vận dụng tổng hợp những kiến thức đã học và những hiểu biết về thực tiễn để lý giải, làm rõ một vấn đề nào đó, đề thi tăng phần xây dựng và làm các bài tập thực hành; thực hiện nghiêm túc việc coi thi, chấm thi và trả bài thi. Thực hiện đồng bộ các biện pháp này, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường.  

      Thứ năm, tiếp tục đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của các cán bộ, giảng viên và học viên.

     Thực tế cho thấy, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí đảm bảo cho việc dạy và học của cán bộ, giảng viên và học viên là nhân tố hết sức quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Trường chính trị được xác định là trung tâm đào tạo cán bộ của hệ thống chính trị cấp cơ sở và thực tế đã và đang tiếp nhận nhiều đối tượng cán bộ khác nhau về đào tạo, bồi dưỡng tại trường, kể cả cán bộ chủ chốt các ngành, các địa phương. Do đó, cần tiếp tục có sự quan tâm đặc biệt và đầu  tư đồng bộ cả về quy mô trường lớp, và trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ học tập, nghiên cứu, giảng dạy, cũng như điều kiện ăn ở, sinh hoạt, nơi vui chơi giải trí cho các học viên nội trú tại trường.

     Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đang đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ hết sức to lớn đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, cán bộ cơ sở nói riêng. Chúng tôi tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, với sự cố gắng nỗ lực của Nhà trường, nhất định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường chính trị tỉnh có những bước tiến đáng kể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới./.  

Last update : 28/10/2011
 
 
Trang: 1 - Trang sau
dai hoi doan 18
dai hoi doan 16
dai hoi doan 17
dai hoi doan 16
dai hoi doan 14
dai hoi doan 12
dai hoi doan 11
Năm mới 2014
sinh năm Ngo
CCB4
footer