Thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt chào mừng kỉ niệm 121 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 )
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị lần thứ VI

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                   TỈNH THANH HOÁ

                NHIỆM KỲ 2010 – 2015

                                                                                                                    Thanh Hoá, ngày 11  tháng 6 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị lần thứ VI

(Nhiệm kỳ 2010 – 2015)

 

Đại hội Đảng bộ Trường bộ Trường Chính trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã họp ngày 11 tháng 6 năm 2010. Đại hội có mặt 93 đảng viên trên tổng số 95 đảng viên được triệu tập. Sau khi nghe đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ý kiến thảo luận của các đại biểu, Đại hội thống nhất:

 

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

1. Về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010

1.1 Những kết quả đạt được.

-  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn đạt mục tiêu, yêu cầu về số lượng, chất lượng và hiệu quả; các họat động chuyên môn được cải tiến, đổi mới về nội dung và hình thức cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn; họat động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn được duy trì có nề nếp và chất lượng ngày một tăng; công tác hành chính- quản trị được quan tâm đúng mức đáp ứng được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Đối với việc thực hiện cải cách hành chính, Đảng bộ đã lãnh đạo xây dựng bộ qui chế của Nhà trường để đảm bảo mọi hoạt động đều tuân theo qui định nội bộ, thực hiện dân chủ, công khai mọi họat động của Nhà trường; lãnh đạo xây dựng tập thể có tác phong, lề lối làm việc khoa học, qua đó đã nâng cao được chất lượng, hiệu quả công tác.

Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ quan an toàn, làm chủ, nhiều năm liền Nhà trường được Công an tỉnh tặng Bằng khen về : "Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc"

- Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Kịp thời quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; công tác xây dựng nội bộ đảng được coi trọng; các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng thực hiên nghiêm được túc, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên và tổ chức Đảng; công tác phát triển đảng được quan tâm đầy đủ; công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên và có kết quả tốt.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Vì vậy các tổ chức đoàn thể trong trường đã phát huy vai trò trách nhiệm thực hiên nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, Nhà trường vững mạnh.

- Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những nội dung cụ thể, thiết thực, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong công tác cũng như trong sinh họat.

Đảng bộ đạt được những thành tích trên đây là do: Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng; sự phối kết hợp chặt chẽ với các ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị, thành phố; Nhà trường đã được bổ sung thêm nguồn lực phục vụ cho nhiệm vụ chính trị; có sự đoàn kết trong nội bộ Đảng, có sự kết hợp chặt chẽ giữa cấp ủy với chuyên môn trong lãnh đạo, quản lý; các tổ chức đoàn thế đã phát huy vai trò của mình trong vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ được phân công.

1.2. Những hạn chế, khuyết điểm

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế có mặt còn bất cập so với yêu cầu của thực tiễn. Còn thiếu các biện pháp đồng bộ trong việc lãnh đạo thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí khi sử dụng điện, nước trong cơ quan.

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tuy đã đạt được những kết quả tích cực, song chưa thực sự đi vào chiều sâu.

- Công tác đảng trong học viên chưa đổi mới kịp thời về nội dung sinh họat, chế độ sinh họat ở một số chi bộ chưa duy trì đúng định kỳ.

Những hạn chế, khuyết điểm trên là do: các thành viên của Đảng ủy, chi ủy là kiêm nhiệm, nên thường xuyên bị chi phối bới các hoạt động chuyên môn; tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa cao. Trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ đảng viên còn hạn chế so với yêu cầu thực tiễn; một số thành viên cấp ủy chưa thật sự chủ động trong việc kết hợp giữa nhiệm vụ chuyên môn và công tác đảng.

1.3. Những bài học kinh nghiệm:

Một là, Coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ là điều kiện tiên quyết đảm bảo sự ổn định và phát triển mọi mặt của Nhà trường.

Hai là, Duy trì, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý để bảo đảm sự thống nhất chế độ tập thể lãnh đạo với trách nhiệm cá nhân phụ trách. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác đảng với công tác chuyên môn trong việc đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị là điều kiện đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ.

Ba là, Coi trọng đúng mức việc chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện dân chủ công khai các hoạt động là nhân tố cơ bản đảm bảo sự đoàn kêt thống nhất, tạo nên sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

  2. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2010 - 2015

              2.1. Phương hướng chung

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ. Phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan Trung ương và địa phương nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ trong sạch và vững mạnh.

 2.2. Mục tiêu

- Hoàn thành chỉ tiêu về số lượng và chất lượng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn; tích cực thực hiện cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả công tác.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh:

               + Phấn đấu 100% chi bộ trong sạch, vững mạnh.

               + Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có từ 87% đảng viên trở lên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% - 25% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Phấn đấu kết nạp từ 15 – 20 đảng viên mới.

- Xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh, bảo đảm trật tự an toàn cơ quan, nề nếp công sở và môi trường sư phạm.

           2.3. Nhiệm vụ và giải pháp

- Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện chủ trương đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn, nội dung chương trình đào tạo theo quy định. Tích cực chỉ đạo, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tập trung nghiên cứu các đề tài trực tiếp phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Cải tiến phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đề cao tinh thần trách nhiệm của các khoa, phòng và của mỗi cán bộ, giảng viên trong việc quản lý, nâng cao chất lượng học tập của mỗi học viên.

Tiếp tục lãnh đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo sát với quy định của Trung ương và phù hợp với đặc điểm của địa phương. Rà soát, bổ sung các quy định, quy chế phù hợp với quy định của Đảng và Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ bảo đảm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức trong nhà trường. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tệ nạn xã hội; củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận chức năng bảo vệ an ninh, trật tự trong trường.

- Về công tác xây dựng Đảng:

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, các buổi thông tin thời sự theo định kỳ góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Coi trọng công tác xây dựng các chi bộ trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên theo hướng đủ về số lượng, có cơ cấu chuyên ngành hợp lý đáp ứng cho việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức thực sự có năng lực, trình độ chuyên môn, tận tâm với công việc được giao. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá và phân loại cán bộ, đảng viên trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện đầy đủ quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và hàng năm; chú trọng chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng viên thực hiện điều lệ và các quy định của Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng...Kịp thời phát hiện, ngăn chặn sai phạm, giữ vững kỉ cương, kỉ luật trong Đảng.

- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

Chỉ đạo việc kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội trong trường; kịp thời xây dựng các chủ trương, định hướng hoạt động cho các tổ chức đoàn thể; tôn trọng và phát huy tính tích cực chủ động của các đoàn thể hướng vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

- Lãnh đạo thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chuyển trọng tâm từ nội dung học tập sang làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cán bộ, đảng viên với những nội dung cụ thể, thiết thực. Định kỳ tiến hành sơ kết việc thực hiện cuộc vận động, kịp thời phát hiện và nêu gương những cán bộ, đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc trong công tác.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 - 2010.

III. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị nhiệm kỳ 2010 - 2015, gồm 15 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, gồm 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết

V. Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 cụ thể hóa nội dung Nghị quyết và tổ chức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết đã được Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị thông qua ngày 11 tháng 6 năm 2010

 

Nơi nhận:                                                                                                           ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (b/c);Ị

- Các Đảng ủy viên;

- Các Chi bộ;

- Lưu VP Đảng ủy.

Last update : 22/10/2014
 
 
Trang: 1 - Trang sau
Hình ảnh
Ảnh 02
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website
Thống kê
Đang online người
Lượt truy cập thứ Anti aging skin care
LIÊN KẾT
Quản lý đào tạo http://113.160.181.100:8619/Login.aspx
Bộ GD http://www.moet.gov.vn/
Google http://google.com/
Tuyển dụng http://dvnd.com.vn/
dai hoi doan 18
dai hoi doan 16
dai hoi doan 17
dai hoi doan 16
dai hoi doan 14
dai hoi doan 12
dai hoi doan 11
Năm mới 2014
sinh năm Ngo
CCB4

 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ THANH HÓA

Địa chỉ: Xã Quảng Thắng, Thành Phố Thanh Hóa

Tel: 0373951562 - Fax: 0373951 689 - Email: truongchinhtrith@gmail.com  

Trưởng ban biên tập: Lương Trọng Thành - Hiệu trưởng Trường chính trị Tỉnh Thanh Hóa

Website được thiết kết bởi Viễn Thông Thanh Hóa