Hien phap 1992 
trang tho
Quả cầu http://www.tgvn.com.vn/Home/VN/
forum http://truongchinhtri.vnptsoft.com/
HỌC VIEN http://www.hcma.vn/
Công báo http://www.chinhphu.vn/
Đảng CS http://www.cpv.org.vn/
boGD http://www.moet.gov.vn/
Thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiêp năm học 2011-2012
    UBND TỈNH THANH HOÁ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
  
        Số:    63 / TB-Tr.CT                                            Thanh Hoá, ngày 22   tháng 3 năm 2011
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
            Căn cứ Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 24-02-2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc thẩm định và công nhận chỉ tiêu kế hoạch đào tạo năm 2011. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ tập trung chính quy năm 2011 :
1. Ngành đào tạo:
- Trung cấp Hành chính- Văn thư; Chỉ tiêu đào tạo: 120; Vùng tuyển : Trong tỉnh 
- Trung cấp Pháp lý: Chỉ tiêu đào tạo : 120; Vùng tuyển : Cả nước.
 2. Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương, phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khoẻ để học tập và công tác lâu dài.
 3. Hình thức tuyển sinh : Xét tuyển
             Hồ sơ xét tuyển :
            - Sơ yếu lý lịch;
            - Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
- Học bạ THPT hoặc tương đương ( bản sao công chứng );
            - Giấy chứng nhận ưu tiên ( nếu có) ;
            - Phong bì có dán tem, ghi địa chỉ người nhận   : 02 cái;
             - Lệ phí xét tuyển : 30.000 đồng/ hồ sơ;
             Nhà trường ưu tiên tuyển sinh đào tạo cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hoá.
            Hồ sơ xét tuyển nộp tại phòng Đào tạo - Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá trước ngày 30-09-2011.( xã Quảng Thắng –Thành phố Thanh Hóa,điện thoại : 0373. 950. 101;
 Website:www.truongchinhtrithanhhoa.gov.vn).
             Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học Photo thông báo này dán ở nơi công cộng để mọi người được biết./.
Nơi nhận:                                                                                 K/T HIỆU TRƯỞNG                  
- Sở GD - ĐT ,                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG               
- Phòng Giáo dục, Phòng Nội vụ                                                              Đã ký
   các huyện, thị, thành phố,
- Các trường PTTH. TTGD TX,
- Các xã, phường, thị trấn,
- Lưu VT - ĐT.         
                                                                                                        Lê Công Quyền
Last update : 01/11/2014
 
 
Trang: 1 - Trang sau
dai hoi doan 18
dai hoi doan 16
dai hoi doan 17
dai hoi doan 16
dai hoi doan 14
dai hoi doan 12
dai hoi doan 11
Năm mới 2014
sinh năm Ngo
CCB4
footer