Hôm nay:
688
Hôm qua:
918
Tuần này:
688
Tháng này:
26831
Tất cả:
1161871

Một số vấn đề trọng tâm trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đăng lúc: 13:00:52 11/01/2016 (GMT+7)

 
                                                                    Đỗ Trọng Hưng
                                                       Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa         
 
Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở; đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVIII được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 22 đến ngày 25/9/2015 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần cách mạng tiến công, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII trình Đại hội, lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII, gồm 71 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gồm 31 đồng chí. 
Nghị quyết Đại hội về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã khẳng định “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.”
Nghị quyết Đại hội là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thể hiện tính chiến đấu và quyết tâm chính trị rất cao, đã kế thừa, phát triển các thành tựu của nhiệm kỳ vừa qua và các giai đoạn trước, tranh thủ thời cơ và vận hội mới, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh ta, đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã thể hiện rõ mục tiêu, đường hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới, trong đó có một số vấn đề mang tầm chiến lược cho 10 - 15 năm sau. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải tổ chức thực hiện thắng lợi, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau đây:
Trước hết, phải tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII một cách sâu rộng, tới từng tổ chức đảng, đến mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời bằng các hình thức thích hợp để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội cần phải được đổi mới mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn; gắn việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội với việc triển khai các chương trình, đề án và cơ chế, chính sách do tỉnh ban hành để thực hiện Nghị quyết. Việc xây dựng chương trình hành động của các cấp ủy phải sát thực tế của địa phương, đơn vị; các cơ quan tham mưu khi xây dựng kế hoạch hành động phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị; phải chỉ rõ được các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị, ngành để góp phần thực hiện Nghị quyết và thời gian hoàn thành.
  Các đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của địa phương, đơn vị, ngành mình; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết đến từng địa bàn dân cư, từng đoàn viên, hội viên, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện Nghị quyết. Ban Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị đủ tài liệu, phù hợp với từng loại đối tượng và các điều kiện đảm bảo cho việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả; đồng thời hướng dẫn các cơ quan báo, đài địa phương mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết Đại hội Đảng đến các tầng lớp nhân dân; chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những cách làm mới, sáng tạo; những mô hình, điển hình tiên tiến trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.
          Hai là, các Ban của Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan giúp việc theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; tham mưu cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện 5 chương trình trọng tâm của Đại hội, gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, Chương trình phát triển du lịch, Chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực để trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận và ban hành trong quý IV năm 2015 để triển khai cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng.
 Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ban hành một số đề án quan trọng, như: đề án về Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo nền tảng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh; về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ; về xây dựng hình ảnh tốt đẹp về vùng đất và con người Thanh Hóa trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế,... Tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung các quy hoạch, kế hoạch phát triển; rà soát, sửa đổi và ban hành mới một số cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, như: chính sách khuyến khích thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ chuyển diện tích đất trũng sang nuôi trồng thủy sản; phát triển rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ và cây dược liệu; chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích việc chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, góp vốn bằng đất đai trong nông nghiệp tạo điều kiện tích tụ, tập trung ruộng đất,... Về cơ bản, các đề án, quy hoạch, kế hoạch và cơ chế, chính sách phải được trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thảo luận, ban hành trong 6 tháng đầu năm 2016 để tổ chức thực hiện, nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.
          Ba là, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã thể hiện “Quyết tâm trong ý chí” rất cao, đó là phấn đấu đến năm 2020, Thanh Hoá trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đó chính là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, là quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ; đó cũng chính là nguyện vọng và đòi hỏi chính đáng của nhân dân; vừa là thách thức to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ngay từ bây giờ, điều có ý nghĩa quan trọng và cần thiết là tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên phải làm việc hết sức mình, phải “Quyết liệt trong hành động” để biến Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động cách mạng, thành hiện thực sinh động trên quê hương Thanh Hoá. 
Với tinh thần đó, cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp phải phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; phải sâu sát cơ sở, nắm chắc thực tiễn, lắng nghe ý kiến của đảng viên và nhân dân để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai Nghị quyết của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, để kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo uốn nắn những hạn chế, yếu kém, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, khắc phục các biểu hiện hình thức trong việc triển khai thực hiện, để Nghị quyết nhanh chóng đi vào  cuộc sống.
Cùng với việc tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, đồng thời chuẩn bị thật tốt kế hoạch năm 2016 - Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét nhất, toàn diện nhất ngay trong năm 2016, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, đưa sự nghiệp đổi mới của quê hương đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa./.
(Nguồn Báo Thanh Hóa điện tử)

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?