Hôm nay:
2282
Hôm qua:
837
Tuần này:
4621
Tháng này:
29784
Tất cả:
837157

Bài học phương pháp luận về sức sáng tạo ...

Đăng lúc: 08:55:15 12/11/2014 (GMT+7)

Bài học phương pháp luận về sức sáng tạo chủ quan từ phong trào đổi mới huyện Yên Định... .

 BÀI HỌC PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ SỨC SÁNG TẠO CHỦ QUAN TỪ PHONG TRÀO ĐỔI MỚI HUYỆN YÊN ĐỊNH

                                           

                                                          ThS. Nguyễn Văn Ninh, Trường Chính trị tỉnh

 

           Quá trình xây dựng, phát triển để huyện Yên Định trở thành đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới không nhiều thuận lợi, nhưng với ý chí quyết tâm  của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong huyện, đặc biệt là đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đã tạo cho huyện có bước phát triển vượt bậc. Trong 10 năm xây dựng đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân đạt 13, 5%, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Yên Định trở thành một hiện tượng đổi mới điển hình cấp huyện trên phạm vi cả nước. Sự thành công đó đã hội tụ đầy đủ cả yếu tố khách quan và chủ quan, trong đó sâu sắc nhất là sức sáng tạo chủ quan của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Định.

Để phong trào Yên Định được nhân rộng, trước hết đòi hỏi phải nhận thức đúng bài học phương pháp luận về sức sáng tạo chủ quan mà Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Định có được trong 10 năm qua.

          Thứ nhất, cấp uỷ, chính quyền từ cơ sở đến huyện đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng; bám sát thực tế của địa phương, chủ động lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và đưa ra các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tế địa phương.

          Thành tựu trong xây dựng huyện Yên Định thành đơn vị Anh hùng lao động thời gian qua là một thực tiễn sinh động về sức sáng tạo vận dụng đường lối đổi mới vào thực tiễn. Do nắm vững chủ trương, đường lối đổi mới và điều kiện thực tế của địa phương, Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Yên Định đã lựa chọn và tập trung chỉ đạo thực hiện các khâu đột phá; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ. Cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã lựa chọn đúng các nhiệm vụ trọng tâm khâu đột phá; linh hoạt vận dụng chính sách kích cầu đầu tư của tỉnh cho từng nhiệm vụ trọng tâm sát với thực tế địa phương, nhất là chủ trương, biện pháp nhằm phát triển nền sản xuất hàng hoá giá trị cao trong nông nghiệp.

Hai là, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các chủ trương, chính sách phát triển luôn bảo đảm tính đồng bộ và toàn diện, kiên trì và chặt chẽ trong triển khai; kịp thời phát hiện mô hình mới, nhân tố tích cực, cách làm hay để nhân rộng.

          Quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, Huyện uỷ huyện Yên Định đã chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực hiện dân chủ rộng rải từ trong đảng đến nhân dân; phát huy trí tuệ tập thể thảo luận lựa chọn các chủ trương định hướng phát triển khá đồng bộ. Dựa trên các chủ trương, chính sách và cơ chế của tỉnh, Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân kịp thời đưa ra chủ trương định hướng nhằm lồng ghép chính sách của tỉnh với chính sách của địa phương nhằm kích cầu đầu tư mở rộng ngành, nghề sản xuất, nên đã huy động được nhiều nguồn lực đầu tư cho sự phát triển. Trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình mục tiêu đã đề ra, từ huyện đến cơ sở luôn kiên trì, có quyết tâm cao. Từ thực tiễn các phong trào, cấp uỷ các cấp đã kịp thời phát hiện những cách làm hay, những mô hình tiên tiến, qua đó tổng kết, rút kinh nghiệm và chỉ đạo nhân ra diện rộng.

          Ba là, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, nhất là Mặt trận tổ quốc thực hiện tốt quy chế dân chủ từ cơ sở; đẩy mạnh công tác xã hội hoá các mặt hoạt động hướng vào thực hiện các chương trình, mục tiêu đổi mới.

          Thành tích huyện Yên Định đã đạt được thời gian qua luôn gắn liền với việc thực thi dân chủ từ cơ sở, đây là điều kiện vững chắc góp phần thúc đẩy các phong trào phát triển. Cấp uỷ và hệ thống chính trị trong huyện luôn chú ý lắng nghe, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; khơi dậy sức sáng tạo từ nhân dân. Dựa trên các chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước ta, hệ thống chính trị, nhất là Mặt trận Tổ quốc đã thực hiện đúng vai trò tổ chức liên minh chính trị tuyên truyền giáo dục, giác ngộ để nâng cao nhận thức cho nhân dân; khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng vận động nhân dân tự giác thực hiện nhiều chương trình, nhiệm vụ, mục tiêu đổi mới.

Bốn là, phát huy vai trò nhân tố nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ cơ sở; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị từ cơ sở đến huyện vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

          Trong 10 năm xây dựng để trở thành đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, vai trò nhân tố nguồn nhân lực, trước hết là nguồn lực của đội ngũ cán bộ là khâu đột phá của mọi khâu đột phá mà huyện Yên Định đã có được. Do nhận thức đúng vai trò đội ngũ cán bộ là nhân tố có ý nghĩa quyết định, là động lực thúc đẩy của mọi phong trào đổi mới. Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, nghiên cứu để làm tốt công tác xây dựng đảng, chăm lo xây dựng và cũng cố hệ thống chính trị vững mạnh; tiến hành thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ. Do đó, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, hiện nay có đủ trình độ, năng lực; luôn đoàn kết thống nhất, có uy tín trước nhân dân, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân. Đã gây dựng và cũng cố niềm tin giữa nhân dân với đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đổi mới.

          Thành công của huyện Yên Định có nguyên nhân to lớn từ sức sáng tạo chủ quan của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Tuy nhiên, để phong trào mô hình của huyện Yên Định nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh có chất lượng hiệu quả. Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các chủ trương, chính sách khuyến khích, kích cầu đầu tư để hổ trợ các huyện có điều kiện áp dụng và tổ chức thực hiện nhân rộng mô hình Yên Định. Ngoài ra, Tỉnh uỷ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành đi sâu tổng kết cách làm hay của huyện Yên Định, tăng cường các biện pháp phối hợp, giúp các huyện thực hiện quá trình áp dụng mô hình Yên Định có hiệu quả./.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?