Hôm nay:
514
Hôm qua:
1436
Tuần này:
2985
Tháng này:
34984
Tất cả:
1035480

Nội san / Nội san số 11-2012

Kiểm điểm theo tinh thần Ng. quyết TW4 (Khóa XI) gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tác giả: Ths. Lê Công Quyền Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI) thực chất là để chính đốn Đảng, trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

          Với tinh thần đó, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI) ở trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá được Đảng uỷ, Giám hiệu nhà trường xác định, quán triệt phải thực sự nghiêm túc theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh uỷ Thanh Hoá, trực tiếp là hướng dẫn số 03-HD/BTCTU ngày 09-4-2012 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Hướng dẫn số 12 – HD/ĐU ngày 17-4-2012 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh. Yêu cầu là Đảng uỷ, các Chi uỷ, Chi bộ, tập thể lãnh đạo chuẩn bị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình chu đáo, chặt chẽ, thận trọng, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đạt kết quả thực chất, tránh làm qua loa, hình thức. Cấp trên gương mẫu kiểm điểm trước để cấp dưới noi theo, tập thể kiểm điểm trước, cá nhân kiểm điểm sau. Đảng uỷ, các chi uỷ, chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự tự giác, trung thực, xem xét, soi lại mình để phát huy ưu điểm, tự thấy rõ khuyết điểm, tự sửa chữa, phải thực sự cầu thị, khách quan với ý thức xây dựng trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tránh xuê xoa, nể nang hoặc lợi dụng phê bình để đấu đá, trù dập, vu cáo lẫn nhau với động cơ cá nhân không trong sáng. Phát huy dân chủ trong việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình đúng đắn. Gắn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị Quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị. Nội dung học tập, liên hệ, chương trình hành động của các tổ chức và cá nhân trong nhà trường tập trung vào các nội dung chính là: Đềcao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, đổi mới phong cách phục vụ, hết lòng, hết sức phục vụ học viên; chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, môi trường sư phạm trong nhà trường, ngăn chặn và đẩy lùi mọi biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; thực hiện nói, viết và làm theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, lao động có năng suất, chất lượng, hiệu quả; xây dựng đoàn kết nội bộ, nâng cao đạo đức cách mạng, lương tâm nghề nghiệp, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết thực tiễn, đổi mới phương pháp và phong cách làm việc; tích cực phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, xây dựng cơ quan văn hoá, an toàn làm chủ.

Trong thời gian vừa qua việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị ở nhà trường đã đạt những kết quả nhất định. Tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tự giác của cán bộ , đảng viên, viên chức, người lao động nhà trường ngày càng được phát huy theo hướng tích cực. Việc giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ nhà trường được Đoàn trường, chi đoàn cơ quan thực hiện bằng nhiều hình thức, như phong trào “tuổi trẻ làm theo lời Bác”, “câu lạc bộ giảng viên trẻ”  với những nội dung sinh hoạt phong phú nhằm rèn luyện kỹ năng, phương pháp sư phạm, nâng cao chất lượng bài giảng. Công đoàn nhà trường đã phát động các phong trào thi đua nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công tác, xây dựng “nếp sống văn hóa cơ quan”, đổi mới phong cách, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ nhà trường còn những hạn chế, khuyết điểm, đó là một số chi bộ, đơn vị khoa, phòng chưa xem việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, còn nhiều lúng túng trong tổ chức thực hiện, nhiều Chi bộ chưa sinh hoạt theo chuyên đề “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, việc đăng ký và kiểm điểm việc làm theo chưa thường xuyên, chưa sát với chức trách nhiệm vụ được giao; chưa xây dựng gương điển hình, làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng.

Để thực hiện tốt việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với đẩy mạnh  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng uỷ đã chỉ đạo các chi bộ, các đơn vị khoa, phòng, tổ bộ môn, các đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể hoạt động của đợn vị. Trong đó xác định những nội dung cụ thể, những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống (nếu có) để tập trung chỉ đạo, giải quyết có kết quả cụ thể. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của nhà trường phải đăng ký những việc làm cụ thể, nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc đăng ký làm theo cần gắn với nhiệm vụ được giao, với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Thực hiện sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hàng tháng trong nội dung sinh hoạt chi bộ phải đánh giá kết quả làm được và chưa làm được theo tấm gương của Bác, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đề ra phương hướng khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm.

 Mục tiêu là xây dựng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viêc chức nhà trường; thực hiện thắng lợi Quyết định số 308 –QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2011 - 2015”; Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2012- 2013; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên; tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, làm tốt công tác hành chính - quản trị; từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?