KIÊN ĐỊNH - KỶ CƯƠNG - ĐOÀN KẾT - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA ĐẠT CHUẨN

Tọa đàm khoa học “Thực trạng và giải pháp khắc phục bệnh ngại học lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Cẩm Thuỷ”

Đăng lúc: 13:58:15 08/07/2022 (GMT+7)268 lượt xem

 BuổiToạ đàm nâng cao nhn thc cho mi cán b, đng viên là hc viênlp Trung cp LLCT-HC K15 huyn Cm Thuv tm quan trng ca vic hc lý lun chính tr; nhn dinđưc nhng biu hin cabnh lưi hc, ngi hc lý lun chính tr đ có gii pháp khc phc bnh lưi hc lý lun chính tr.
t1.jpg
TS. Lương Trọng Thành -TUV, Hiu trưng Trưng Chính tr
phát biu ý kiến ti bui To đàm khoa hc
Sáng 01/7/2022, Khoa Xây dng Đng Tng Chính tr tnh Thanh Hoáđã phi hp vi Trung tâm Chính tr huyn Cm Thu t chc Ta đàm khoa hc: Thc trng và gii pháp khc phc bnh ngi hc lý lun chính tr ca đi ngũ cán b, đng viên trên đa bàn huyn Cm Thu”.
D và ch đo buiTo đàm có cácđng chí: Lương Trng Thành -TUV, Hiu trưng Trưng Chính tr; Bùi Phương Liên - Trưng ban Tuyên giáo, Giám đc Trung tâm Chính tr; đi din lãnh đo các ban Xây dng Đng huyn Cm Thu; lãnh đo và ging viên Khoa Xây dng Đng; ging viên Trung tâm Chính trvà 79 hc viên lp Trung cp LLHC, KTT - K15 huyn Cm Thu.
Cácđng chí: ThS.Nguyn Xuân Anh - Phó Tng khoa Xây dng Đng;ThS. Bùi Phương Liên -Trưng ban Tuyên giáo, Giám đc Trung tâm Chính tr huyn Cm Thu ch trì bui To đàm; Thư ký To đàm: đng chí Bùi Th Thoa - Ging viên Trung tâm Chính tr huyn Cm Thu.
t2.png
Các đng chí:Nguyn Xuân Anh - Phó Tng khoa Xây dng Đng
Bùi Phương Liên -Trưng ban Tuyên giáo, Giám đc
Trung tâm
Chính tr huyn Cm Thuch trì To đàm
Ti bui Ta đàmđã 14 tham lun vànhiu ý kiến trao đi, tp trung vào 03 ni dung, gm: Nhn dincác biu hin ca bnh lưi hc, ngi hclý lun chính tr và tác hi ca nó; phân tích, ch ra nguyên nhân ca vic lưi hc, ngi hc lýlun chính tr; nhng thun li, khó khăn trong vic khc phc bnh lưi hc, ngi hc lýlun chính tr, t đó đ xut các gii pháp, kiến ngh cth nhm khc phc bnh lưi hc, ngi hclý lun chính tr ca cán b, đng viên…
Phát biu ch đo ti Ta đàm, TS. Lương Trng Thành - TUV, Hiu trưng đãđánh giá cao công tác chun b ca Ban T chc to đàm, vi tinh thn ch đng cao và s điu hành khoa hc; các bài tham lun có cht lưng tt; có nhiu ý kiến trao đi thc tin; qua đó khngđnh ý nghĩa thiết thc ca vic t chc To đàm.
t3.jpg
Các 
đại biểu và học viên lớp Trung cấp LLCT-HC không tập trung
huyện Cẩm Thuỷ tham dự buổi Toạ đàm
Đng thi, đng chí Hiu trưng nhn mnh: lý lun chính trcó vai trò quan trng, giúp đi ngũ cán b, đng viên có tư duy khoa hc,phương pháp làm vic bin chng, có phương thc lãnh đo và t chc qun chúng thc hin thng li nhim v chính tr ca đa phương, đơn v; nâng cao nhn thc, bn lĩnh chính tr, cng c nim tin vào Đng. Theo đó, các đng chí hc viên cn tích cc, ch đng tham mưu cho cp u, chính quyn có cơ chế, chính sách đ to điu kin cho cán b, đng viên đi hc tp nâng cao trình đ lý lun chính tr.
Bui To đàm khoa hc đã thành công tt đp; thông qua đó, mi hc viên lp hc nâng cao nhn thc v vic hc tp, nâng cao trình đ lý lun chính tr, trên cơ s đó nâng cao năng lc lãnh đo, sc chiến đu ca t chc cơ s đng, góp phn thc hin thng li mc tiêu phn đu đến năm 2025 huyn Cm Thu đt chun nông thôn mi./.
ThS. Nguyn Xuân Anh
Phó Trưng khoa Xây dng Đng
Các tin khác
Số lượt truy cập
659 người đang online