Hôm nay:
934
Hôm qua:
1206
Tuần này:
3704
Tháng này:
32420
Tất cả:
1339716

Nội quy tự quản

Đăng lúc: 16:04:49 20/01/2016 (GMT+7)

 
 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
LỚP……….TCLLCT-HC
 
(MẪU)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                 Thanh Hóa, ngày      tháng    năm 2015
 
NỘI QUY TỰ QUẢN
Lớp …………Trung cấp LLCT-HC
Khoá………..(201…-201…)
         
Điều 1. Mục đích, yêu cầu
          1. Mục đích: Việc xây dựng nội quy tự quản của lớp nhằm phân công rõ nhiệm vụ quyền hạn cho từng thành viên ban cán sự, tổ trưởng, tổ phó và của học viên trong lớp tạo cơ sở thực hiện công tác quản lý lớp, xây dựng trật tự, kỷ cương, nề nếp lớp học tạo sự đồng thuận trong tập thể lớp, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học viên trong lớp và xây dựng tập thể lớp kiểu mẫu.
          2. Yêu cầu:
- Nội quy tự quản phải bao quát, điều chỉnh toàn bộ các hoạt động tự quản của lớp.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy tự quản đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch.
Điều 2. Cơ cấu tổ chức và phân công ban cán sự lớp
          1. Cơ cấu tổ chức lớp
          - Ban cán sự lớp gồm 05 người: lớp trưởng, lớp phó phụ trách học tập, lớp phó phụ trách văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, lớp phó phụ trách đời sống và lớp phó phụ trách nội trú do tập thể lớp bầu trực tiếp và Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận ban cán sự lớp.
          - Lớp chia thành 3- 4 tổ; mỗi tổ có tổ trưởng và tổ phó do tổ bầu trực tiếp.
          2. Phân công ban cán sự lớp
          2.1. Lớp trưởng.
          Phụ trách chung và trực tiếp thực hiện các công việc sau:
          - Thay mặt tập thể lớp trong đối nội và đối ngoại, tham dự các hội nghị, cuộc họp của nhà trường triệu tập đại diện ban cán sự lớp.
          - Xây dựng kế hoạch học tập của lớp.
          - Chỉ đạo, điều phối các hoạt động của các thành viên ban cán sự lớp và chỉ đạo các tổ hoạt động, nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh và tư tưởng của từng học viên trong lớp để có biện pháp quản lý phù hợp và hiệu quả.
          - Chủ trì trong việc xây dựng quy định thu - chi quỹ lớp và điều hành việc thu - chi quỹ lớp theo đúng quy định đã được tập thể lớp thông qua.
          - Tổ chức, chủ trì sinh hoạt lớp, bình xét tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu hàng tháng và bình xét thi đua khen thưởng cuối khoá, lấy ý kiến nhận xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện 2 lần/khoá.
          - Thực hiện các hoạt động tự quản khác.
          2.2. Lớp phó phụ trách học tập.
          - Nắm bắt tình hình tham gia học tập của lớp: sĩ số tham gia học tập từng buổi, số vắng học, bỏ học giữa giờ, đi học muộn và lý do vắng học, bỏ học, đi học muộn.
          - Nghiên cứu mô hình tự học và phát triển văn hoá đọc.
          - Đôn đốc, nhắc nhở học viên về ý thức, thái độ, chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, viết bài nghiên cứu khoa học, ý tưởng sáng tạo….
          - Phát triển kỹ năng lãnh đạo quản lý.
          - Đấu mối với các khoa, phòng, giáo viên chủ nhiệm nắm bắt lịch học tập, lịch thi, kế hoạch đi nghiên cứu thực tế… và triển khai thực hiện.
          - Liên hệ với phòng Nghiên cứu KH – TT – TL để mua giáo trình, tài liệu.
          - Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
          2.3. Lớp phó phụ trách văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao.
          - Triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào do nhà trường và các đoàn thể phát động.
          - Theo dõi và nhắc nhở học viên đeo thẻ, tư thế, tác phong, trang phục khi đến trường.
          - Phân công, đôn đốc học viên tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phân công học viên trực nhật, làm vệ sinh lớp học.
          - Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
          2.4. Lớp phó phụ trách đời sống.
          - Thực hiện việc thu – chi quỹ lớp theo quy định và chủ trương của tập thể lớp, sự điều hành của lớp trưởng. Hàng tháng lập quyết toán và công khai việc thu – chi quỹ lớp tại cuộc họp lớp để biểu quyết thông qua.
          - Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
          2.5. Lớp phó phụ trách nội trú.
          - Nắm bắt số học viên ở nội trú, điều kiện hoàn cảnh của từng học viên.
          - Đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nghiêm giờ xem thời sự, giờ tự học, giờ lên lớp và về sử dụng điện nước theo nội quy ký túc xá.
          - Nhắc nhở học viên về tác phong sinh hoạt, lối sống trong sáng, lành mạnh.
          - Đôn đốc học viên tham gia các hoạt động ở khu ký túc xá, phối hợp với ban quản lý KTX xử lý các trường hợp học viên vi phạm.
          - Thực hiện các công việc khác khi được phân công.
          3. Trách nhiệm của tổ trưởng, tổ phó
          - Nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của từng học viên trong tổ, báo cáo tình hình của tổ cho lớp trưởng.
          - Phân công học viên trực nhật, làm vệ sinh và tham gia các phong trào của lớp, của nhà trường.
          - Đôn đốc, nhắc nhở học viên trong tổ thực hiện các quy chế, quy định và thực hiện quyền và nghĩa vụ của học viên.
          - Giám sát việc thu – chi quỹ lớp.
          - Tổ chức bình xét trong tổ, giới thiệu ra tập thể lớp bình bầu các danh hiệu thi đua.
          - Thực hiện các hoạt động tự quản khác.
Điều 3. Nghĩa vụ và quyền lợi của học viên
1. Nghĩa vụ của học viên
- Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định và nội quy của Nhà trường và của lớp.
- Có kế hoạch học tập cá nhân để thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch học tập từng học phần và thực hiện đầy đủ các khâu: Đọc giáo trình trước khi lên lớp, nghe giảng, ghi chép bài, thảo luận, nghiên cứu, đi thực tế, thực tập; viết thu hoạch môn học, kiểm tra, thi, viết tiểu luận cuối khoá…
- Có ý thức rèn luyện phấn đấu trong học tập, tu dưỡng đạo đức, tác phong, có lối sống giản dị và khiêm tốn, tôn trọng cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động trong nhà trường; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện. Thực hiện tốt nếp sống văn minh, môi trường sư phạm, kỷ cương, nề nếp.
- Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hành vi tiêu cực khác của học viên, cán bộ, giảng viên; khi phát hiện các hành vi tiêu cực, gian lận hoặc vi phạm quy chế quy định, kịp thời báo cáo với nhà trường.
- Tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý và các tệ nạn xã hội khác.
- Tích cực tham gia các phong trào của lớp, của nhà trường; tham gia đóng góp quỹ lớp và các khoản thu khác đầy đủ, kịp thời.
2. Quyền lợi của học viên
- Được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình, kế hoạch học tập, quy chế, quy định trong học tập, rèn luyện, các chế độ, chính sách có liên quan đến học viên ngay từ đầu khoá học và trong quá trình học tập.
- Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ học tập, nghiên cứu.
- Được nghỉ học khi có lý do chính đáng; khi nghỉ học phải có đơn và được sự đồng ý của nhà trường (nếu nghỉ 01 buổi phải được sự đồng ý của chủ nhiệm lớp, 02 buổi phải được sự đồng ý của Trưởng Phòng Đào tạo, từ 03 buổi trở lên phải được sự đồng ý của Giám hiệu nhà trường).
- Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện lớp kiến nghị với nhà trường về các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của học viên.
- Được tham gia thảo luận và biểu quyết nội quy tự quản của lớp, có quyền giám sát việc thu – chi quỹ lớp, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội quy tự quản của lớp; có quyền yêu cầu ban cán sự lớp giải trình việc thu – chi quỹ lớp khi thấy cần thiết.
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ với tư cách là thành viên của lớp
Điều 4.  Quy đinh về thu – chi quỹ lớp
1. Mục đích yêu cầu trong thu – chi quỹ lớp
- Việc hình thành quỹ lớp nhằm phục vụ cho việc học tập tại trường, nghiên cứu thực tế, tham gia các phong trào của nhà trường, của lớp, chi phần thưởng cho tập thể, cá nhân trong lớp, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ và tương trợ khó khăn cho các thành viên trong lớp.
- Thu quỹ lớp theo tháng, mức thu và chi phải căn cứ vào nhu cầu cần thiết phục vụ cho hoạt động tự quản và phải định mức cụ thể cho từng nội dung chi, việc thu – chi phải bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch và quyết toán hàng tháng.
2. Nội dung chi quỹ lớp
2.1. Chi phục vụ cho học tập và nghiên cứu.
- Chi phục vụ cho các hoạt động chung của lớp trong học tập, nghiên cứu thực tế.
- Chi mua, in ấn tài liệu, vật dụng phục vụ cho học tập.
- Chi nước uống, thuê dọn vệ sinh lớp học...
2.2. Chi phục vụ cho việc tham gia các phong trào.
- Chi phục vụ cho việc tổ chức, tham gia các phong trào
- Chi đóng góp cho các phong trào (theo chủ trương của nhà trường, của lớp), chi mua vật dụng cần thiết phục vụ cho các phong trào (cờ, khẩu hiệu, biểu ngữ…).
- Chi thù lao bồi dưỡng cho các thành viên của lớp trực tiếp tham gia các hoạt động phong trào (nếu được sự nhất trí của tập thể lớp).
2.3. Chi phần thưởng.
- Chi thưởng cho tổ có thành tích trong học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào.
- Chi thưởng cho cá nhân học viên gương mẫu của lớp, cá nhân đoạt giải trong các cuộc thi, đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện…
2.4. Chi thăm hỏi ốm, đau, hiếu hỷ và tương trợ khó khăn cho các thành viên trong lớp
- Chi thăm hỏi học viên bị ốm, đau nằm viện.
- Chi tương trợ cho học viên gặp khó khăn trong cuộc sống.
- Chi hiếu hỷ đối với học viên và người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái).
2.5. Chi khác theo quy định của lớp.
Điều 5. Các biện pháp quản lý lớp
1. Phát huy vai trò trách nhiệm của ban cán sự lớp, tổ trưởng, tổ phó và vai trò tự quản của học viên; giáo dục thuyết phục các thành viên trong lớp chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà trường, nội quy tự quản của lớp.
2. Các biện pháp hành chính, kinh tế
Quy định các biện pháp xử lý hành chính (hạ hạnh kiểm, phạt trực nhật, phê bình, khiển trách, cảnh cáo trước lớp, thông báo về cơ quan, đơn vị) và các biện pháp kinh tế (phạt tiền) đối với các hành vi sau đây:
- Đi học muộn, bỏ giờ, vắng học không có lý do.
- Không đọc bài, làm bài tập trước khi đến lớp, không viết thu hoạch môn học.
- Không đeo thẻ học viên khi đến trường.
- Không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo nội quy tự quản của lớp…
Điều 6. Điều khoản thi hành
- Nội quy tự quản được thực hiện khi đa số học viên trong lớp nhất trí thông qua.
- Trong quá trình thực hiện, những vấn đề không còn phù hợp sẽ được tập thể lớp bàn bạc thống nhất sửa đổi.
 
PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM HIỆU    GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM    TM. BAN CÁN SỰ LỚP                                     
                                                                                            LỚP TRƯỞNG

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?