Hôm nay:
1500
Hôm qua:
1590
Tuần này:
3090
Tháng này:
43174
Tất cả:
2171177

Tuyển sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung, năm 2018

Đăng lúc: 07:44:58 19/04/2018 (GMT+7)

 
UBND TỈNH THANH HÓA      TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 
Số: 136 /TB-TrCT
 
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
Thanh Hóa, ngày  17  tháng  4   năm 2018
THÔNG BÁO
Tuyển sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung, năm 2018
 
 
Kính gửi: …………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………….
Căn cứ chỉ tiêu đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2018, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển sinh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, năm 2018 như sau:
1.Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 học viên, trong đó các sở, ban, ngành cấp tỉnh là 100 chỉ tiêu; các huyện, thị, thành phố là 400 chỉ tiêu (có phụ lục kèm theo).
2. Đối tượng tuyển sinh
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý (đương chức hoặc dự nguồn) của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).
- Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng, phó trưởng phòng, ban cấp huyện và tương đương.
- Cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương.
- Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3. Tiêu chuẩn tuyển sinh
- Tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
- Được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cử đi học.
- Tự nguyện đi học.
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và kỷ luật.
4. Hồ sơ tuyển sinh: Do Phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa phát hành theo mẫu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
 (Hồ sơ mua và nộp tại Phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa)
5. Thời gian đào tạo: 10 tháng,mỗi tháng học 2 tuần. (Bắt đầu học từ đầu tháng 8/2018).
6. Tiến độ thời gian
- Tháng 4/2018: Thông báo tuyển sinh và phát hành hồ sơ.
          - Tháng 5/2018: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị, thành ủy gửi hồ sơ cử cán bộ đi học và danh sách trích ngang về Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.
          - Tháng 6/2018: Xét duyệt hồ sơ.
          - Tháng 7/2018: Gửi thông báo nhập học.
- Dự kiến khai giảng: Đầu tháng 8/2018.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa
(Phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 02373.950.101).
Trân trọng cảm ơn./.
 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký và đóng dấu)
 
 
Lương Trọng Thành
 
 
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?