NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Học viên lớp Lào khoá 5 tham gia phần thi giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị năm 2023

Đăng lúc: 09:58:50 28/09/2023 (GMT+7)382 lượt xem

 Là một đảng viên Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn, tôi nhận thấy việcnâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên trong chi bộ hiện nay là vô cùng quan trọng. Nhờ nghiên cứu tác phẩm này để tham gia hội thi, tôi có suy nghĩ sẽ đề xuất với Chi bộ cần tăng cường hơn nữa việc phân công đảng viên, kết hợp việc giáo dục lý luận cho đảng viên với việc rèn luyện đảng viên trong thực tế công tác. Đặc biệt, mỗi chi bộ đảng cơ sở ở Lào nói chung, ở Hủa Phăn nói riêng cần tăng cường đẩy mạnh việc học tập và noi gương đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh bởi chính Người là tấm gương sáng về năng lựclanhx đạo và sức chiến đấu.
Google Chrome_2023-09-28 08-01-43@2x.jpg
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng CSVN về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dày 628 trang. Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
Phần 1: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam
Phần 2: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lần gốc.
Phần 3: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.
Ngày 30/6/2022, phát biểu kết luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, thành xu thế không thể đảo ngược, được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao, bạn bè quốc tế ghi nhận”
Tổng bí thư cũng đánh giá: “Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực là cơ bản, vẫn còn không ít những khuyết điểm, hạn chế và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có những hạn chế, thách thức đã được chỉ ra từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội trước nhưng đến nay vẫn tồn tại và có mặt còn diễn biến phức tạp hơn, trong đó có tệ tham nhũng, tiêu cực”. Do đó, Đảng CSVN đã đặc biệt nhấn mạnh, phải: “Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để không dám tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng văn hoá liêm chính, tiết kiệm để không cần, không muốn tham nhũng, tiêu cực”
 
Trong 3 phần của cuốn sách, tôi đặc biệt ấn tượng với phần 2 Nhất quán phương châm: Phòng ngữa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lần gốc”.
Ngay dưới tiêu đề của phần 2, Tổng Bí thư viết: “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.
Đại hội VI của Đảng CSVN vào tháng 12/1986 đã khẳng định: “Phải xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Nghĩa là, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đây chính là nội dung tôi tâm đắc nhất trong cuốn sách để chọn thuyết trình trong hội thi.
Nội dung “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” nằm trong mục A “Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn” ở phần 2 của cuốn sách; trong đó có bài viết “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Đây là bài đăng trên Tạp chí Cộng sản, số 8/1986; Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lấy bút danh là Phan Chính.
Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện những yêu cầu về nâng cao năng lực và sức chiến đấu, Đảng phải đổi mới công tác của mình, nhất là đổi mới quan niệm và tư duy, đổi mới bộ máy và hình thức tổ chức, đổi mới công tác cán bộ, đổi mới phong cách và lề lối làm việc.
Các cấp ủy đảng cần nhận thức đầy đủ và quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng, nhìn thẳng vào tình hình, thấy rõ ưu điểm để phát huy, thấy hết khuyết điểm, sai lầm để sửa chữa, chăm lo củng cố và xây dựng Đảng về mọi mặt nhằm làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đó là cách để phòng ngừa tham nhũng , tiêu cực từ sớm, từ xa.
Bài viết “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” của Tổng Bí thư có giá trị vô cùng to lớn bởi ông không chỉ đề cập tới những yêu cầu về nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng mà từ trang 210 đến trang 222 của cuốn sách, tác giả đã nhấn mạnh những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung làm tốt để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.
Với cách trình bày và bố cục hấp dẫn và dễ hiểu, 6 nhiệm vụ cần thực hiện để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng CSVN là 6 bài học cô đọng, được phân tích cụ thể, là kim chỉ nam trong tư tưởng và hành động cho mỗi cơ sở đảng và cho mỗi đảng viên. Chúng ta có thể tập trung theo dõi vào 6 nhiệm vụ sau đây để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Đó là:
1. Đổi mới đội ngũ cán bộ, kiện toàn các cơ quan lãnh đạo và quản lý
2. Đổi mới phong cách làm việc, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt trong Đảng
3. Nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong Đảng
4. Nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng
5. Tăng cường công tác tư tưởng và lý luận
6. Tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng
Trong 6 nhiệm vụ nêu trên, tôi đặc biệt quan tâm nhất đối với nhiệm vụ thứ 3 là “Nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong Đảng”.
Hiện nay, Đảng Cộng sản VN có gần 2 triệu đảng viên. Đánh giá về phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay, trong bài viết này, Tổng Bí thư đã nêu: ‘Trong bước chuyển biến của cách mạng, trước những khó khăn về kinh tế, đời sống, xã hội, đông đảo cán bộ, đảng viên đã giữ vững phẩm chất cách mạng, có lối sống trong sạch, lành mạnh, cố gắng học tập và rèn luyện để nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong cách mạng. Song, trong đội ngũ đảng viên cũng còn nhiều hiện tượng tiêu cực chưa được ngăn chặn, thậm chí có chiều hướng phát triển. Đây là vấn đề nghiêm trọng làm tê liệt sức chiến đấu của nhiều đảng bộ, làm xói mòn uy tín của Đảng”. Có thể khẳng định, ngòi bút của Tổng Bí thư rất sắc bén, chỉ ra căn nguyên làm mất uy tín của Đảng chính là những hiện tượng tiêu cực trong đội ngũ đảng viên.
Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ ra: “Chúng ta cần quan tâm làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải học tập và noi gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ, giữ gìn và nêu cao danh hiệu cao quý của người đảng viên cộng sản, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. Phải suy nghĩ và hành động vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì lợi ích của cách mạng, chứ không phải vì địa vị và danh lợi cá nhân; trung thực, không giả dối, nói ít làm nhiều, lời nói đi đôi với việc làm, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, luôn luôn gắn bó với nhân dân.”
Việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên chỉ có kết quả tốt nếu được thể hiện thành chương trình công tác, thành những quy định cụ thể về mặt tổ chức; các cấp ủy đảng có kế hoạch quản lý, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động và phẩm chất của đảng viên, kể cả những đảng viên là cán bộ lãnh đạo.
Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đối với những đảng viên phạm sai lầm nặng về phẩm chất, đạo đức, cần xử lý kiên quyết và nghiêm minh. Phải tiếp tục làm trong sạch đội ngũ đảng viên bằng cách loại bỏ ngay những phần tử thoái hóa, biến chất, những kẻ tham ô, buôn lậu, chuyên quyền, độc đoán, vô tổ chức, vô kỷ luật... Đưa công khai lên báo chí hoặc đưa ra các cuộc sinh hoạt của các tổ chức đảng và đoàn thể quần chúng một số vụ cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cao cấp, phạm sai lầm nghiêm trọng về phẩm chất sẽ có tác dụng giáo dục đảng viên, ngăn ngừa sai phạm, làm tăng sự tin cậy của nhân dân đối với Đảng.
Đối với tôi, đây thực sự là những bài học giá trị mà tôi, một đảng viên Đảng nhân dân cách mạng Lào được may mắn tiếp cận trong quá trình nghiên cứu tác phẩm để tham gia hội thi này; từ đó có thể vận dụng để tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên Đảng nhân dân cách mạng Lào, từ đó có thể đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong đảng.
Hiện nay, Đảng NDCM Lào có hơn 400 nghìn đảng viên; trong đó, Đảng bộ tỉnh Hủa Phăn có hơn 20 nghìn đảng viên. Đại hội lần thứ 11 của Đảng NDCM Lào cũng như Đại hội lần thứ 10 Đảng bộ tỉnh Hủa Phăn cũng đề cập đến vấn đề nâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong sạch, vững mạnh. Tuy vậy, chúng tôi chưa có những quy định đặc thù riêng về vấn đề này; cũng như chưa có những bài viết sâu sắc như bài viết này của Tổng Bí thư.
Để xây dựng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong sạch, vững mạnh trong bối cảnh hiện nay, Đảng của chúng tôi cũng đề ra các nhiệm vụ như sau:
Thứ nhất, nghiên cứu, quán triệt và nắm chắc các văn bản của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Thứ hai, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Thứ ba, trong sinh hoạt đảng cần tăng cường phương thức tiến hành đánh giá chất lượng đảng viên.
Thứ tư, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, đồng thời kiện toàn tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh; xem xét, xử lý các hiện tượng tiêu cực
Thứ năm, tiếp tục truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng để vận động và thực hiện một số bài học thực tiễn mà các đảng cộng sản đã tổng kết.
Thứ sáu, giám sát, kiểm tra và thường xuyên tổng kết về hoạt động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 
Là một đảng viên Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Hủa Phăn, tôi nhận thấy việcnâng cao phẩm chất cách mạng của cán bộ, đảng viên trong chi bộ hiện nay là vô cùng quan trọng. Nhờ nghiên cứu tác phẩm này để tham gia hội thi, tôi có suy nghĩ sẽ đề xuất với Chi bộ cần tăng cường hơn nữa việc phân công đảng viên, kết hợp việc giáo dục lý luận cho đảng viên với việc rèn luyện đảng viên trong thực tế công tác. Đặc biệt, mỗi chi bộ đảng cơ sở ở Lào nói chung, ở Hủa Phăn nói riêng cần tăng cường đẩy mạnh việc học tập và noi gương đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh bởi chính Người là tấm gương sáng về năng lựclanhx đạo và sức chiến đấu.
Do đó, được học tập lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá là cơ hội quý báu giúp tôi có thêm nhiều bài học bổ ích về nâng cao phẩm chất cách mạng của bản thân và lan toả đến các đảng viên khác trong chi bộ, góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ về công tác đối ngoại mà Đảng NDCM Lào đã giao phó. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải có đủ phẩm chất cách mạng của những nhà ngoại giao thì mới đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới để phát triển ngoại giao với các quốc gia, trong đó đặc biệt là Việt Nam.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng chính là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Bài viết này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không những có giá trị to lớn trong công tác công tác xây dựng Đảng của Việt Nam mà còn đối với Đảng NDCM Lào./.
Học viên: Súc-Ban-Chay Bun-Ba-Lít
           Lớp: Lào khoá 5
Số lượt truy cập
Hôm nay:
2957
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9209
Tháng này:
44710
Tất cả:
4.552.199