NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LẦN THỨ X, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LẦN THỨ IV, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XX, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM!

Thông báo về việc kê khai sáng kiến kinh nghiệm

Đăng lúc: 16:46:52 11/11/2014 (GMT+7)1865 lượt xem

Căn cứ Hướng dẫn số 255/HD-TrCT ngày 17/12/2007 về vận dụng tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Trường chính trị tỉnh Thanh Hoá.

 

UBND TỈNH THANH HOÁ

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Số: 90 / TB-TrCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

Thanh Hoá, ngày 26 tháng 5   năm 2010

                                              THÔNG BÁO

về việc kê khai sáng kiến kinh nghiệm

                        Kính gửi: Các khoa, phòng, bộ môn      

Căn cứ Hướng dẫn số 255/HD-TrCT ngày 17/12/2007 về vận dụng tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Trường chính trị tỉnh Thanh Hoá.

Căn cứ đăng ký thi đua đầu năm học 2009 - 2010 của các đơn vị khoa, phòng, bộ môn.

Để có cơ sở cho việc bình xét thi đua cuối năm học 2009 - 2010, Ban giám hiệu đề nghị các cá nhân đã đăng ký danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” kê khai sáng kiến bằng văn bản có xác nhận của khoa, phòng, bộ môn (sáng kiến cải tiến kỹ thuật; giải pháp công tác; đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác trong năm học 2009 - 2010).

Các khoa, phòng, bộ môn tập hợp bản kê khai sáng kiến của các cá nhân trong đơn vị mình gửi về Thường trực Hội đồng thi đua (qua bộ phận Tổ chức - Tổng hợp) trước ngày 10/6/2010 để trình Hội đồng xét duyệt sáng kiến nhà trường thẩm định, công nhận.

Đề nghị các khoa, phòng, bộ môn tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nội dung trên.

(Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc gặp thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng để trao đổi)

 

Nơi nhận:

- Như Kg;

- Ban giám hiệu;

- Lưu: TĐKT + VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(ĐÃ KÝ)

 

LƯU HUY HUYỀN

Số lượt truy cập
Hôm nay:
105
Hôm qua:
1496
Tuần này:
10739
Tháng này:
1601
Tất cả:
3.553.818