Hôm nay:
922
Hôm qua:
771
Tuần này:
3926
Tháng này:
19118
Tất cả:
898398

Phương án tổ chức Lễ bế giảng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung Khóa 44 (2016-2017)

Đăng lúc: 14:37:32 05/09/2017 (GMT+7)

 
UBND TỈNH THANH HÓA      TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thanh Hóa, ngày 05 tháng 9 năm 2017
 
PHƯƠNG ÁN
Tổ chức Lễ bế giảng Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung
 Khóa 44 (2016-2017)
 
Căn cứ kế hoạch đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khóa 44 (2016-2017), nhà trường xây dựng Phương án tổ chức Lễ bế giảng, gồm những nội dung sau:
I. Thành phần
- Ban Giám hiệu;
- Cán bộ, giảng viên nhà trường;
- Toàn thể học viên Trung cấp LLCT - HC khóa 44.
II. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 9 năm 2017.
- Địa điểm: Hội trường lớn.
III. Chương trình
1. Văn nghệ chào mừng (03 tiết mục - Đoàn trường).
2.     Ổn định tổ chức (Đ/c Nguyễn Hữu Đàn)
3.     Chào cờ (Đ/c Nguyễn Hữu Đàn)
4.     Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Đ/c Lê Thị Hương)
5.     Trình bày Báo cáo tổng kết khóa học (Đ/c Lê Thị Hương)
6.     Văn nghệ (01 tiết mục)
7. Công bố các Quyết định liên quan đến Lễ bế giảng khóa học và điều hành phần trao bằng, trao giấy khen. (Đ/c Trần Thị Ngọc Diệp).
8. Văn nghệ (01 tiết mục)
9. Phát biểu bế giảng của Hiệu trưởng (Đ/c Lương Trọng Thành)
10. Phát biểu của đại diện học viên.
11. Văn nghệ (01 tiết mục)
9. Bế mạc, cảm ơn. (Đ/c Lê Thị Hương)
 
 
IV. Ma két Lễ bế giảng (điện tử)

bbb.bmp

V. Phân công nhiệm vụ
1. Ban Giám hiệu
- Hiệu trưởng chỉ đạo chung;
- Phó Hiệu trưởng phụ trách ngành Đào tạo chỉ đạo nội dung;
- Phó Hiệu trưởng phụ trách Hành chính chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác.
2. Các khoa, phòng: Tham dự Lễ bế giảng (toàn thể lãnh đạo, giảng viên)
          3. Phòng Đào tạo
- Tham mưu cho Giám hiệu các văn bản liên quan đến bế giảng.
- Điều hành chương trình Lễ bế giảng.
4. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
- Chuẩn bị cơ sở vật chất: Hội trường, kinh phí, ma két, loa đài, nước uống, các điều kiện khác phục vụ bế giảng.
- Chuẩn bị 11 phòng học phục vụ việc phát bằng tốt nghiệp: Lớp A1 (phòng 104); A2 (phòng 105); A3 (phòng 106); A4 (phòng 107); A5 (phòng 205); A6 (phòng 303); A7 (phòng 304); A8 (phòng 305); A9 (phòng 306); A10 (phòng 101); A11 (phòng 102).
5. Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu: Tham dự và đưa tin hoạt động bế giảng khóa học.
6. Đoàn trường: Chuẩn bị chương trình văn nghệ bế giảng khóa học.
7. Chủ nhiệm lớp
- Thông báo lịch bế giảng đến học viên của lớp được phân công chủ nhiệm.
- Phối hợp với Phòng Đào tạo trong việc ổn định tổ chức, quản lý học viên trong Lễ bế giảng.
- Cử đại diện học viên của lớp viết cảm tưởng vào sổ lưu niệm của nhà trường.
- Mỗi lớp cử 05 học viên nhận bằng đại diện (nếu học viên được cử vắng mặt có phương án thay thế), gửi về Phòng Đào tạo trước 06/9/2017.
- Phát bằng tốt nghiệp cho học viên lớp mình chủ nhiệm tại các phòng học.
- Trang phục học viên đẹp, lịch sự:
+ Nữ: Áo dài hoặc trang phục truyền thống của người dân tộc thiểu số.
+ Nam: Áo sơ mi, thắt cà vạt.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các khoa, phòng;
- Đoàn Trường;
- Chủ nhiệm các lớp TCLLCT-HC K44;
- Lưu: VT, ĐT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Lương Trọng Thành
 
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?