Hôm nay:
789
Hôm qua:
918
Tuần này:
789
Tháng này:
26932
Tất cả:
1161972

Tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2016

Đăng lúc: 13:08:07 11/01/2016 (GMT+7)

 
                                        Nguyễn Văn Phát
                                        Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
 Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là kết quả của quá trình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, tính chiến đấu và quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng bộ, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đã kế thừa, phát triển những thành tựu của nhiệm kỳ vừa qua và các giai đoạn trước; tranh thủ thời cơ và vận hội mới, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
     Trên cơ sở nhìn nhận, dự báo tình hình thế giới và trong nước; phân tích thấu đáo những thuận lợi, thời cơ, khó khăn, thách thức tác động đến quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh trong những năm tới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, các chương trình trọng tâm và khâu đột phá, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu thực hiện trong 5 năm tới, trong đó có một số vấn đề mang tầm chiến lược cho 10 - 15 năm sau. Do vậy, việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong việc học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết trong năm 2016 và cả nhiệm kỳ.
     Mục đích của công tác tuyên truyền là nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015; những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua, cũng như những yếu kém, khuyết điểm cần phải nỗ lực khắc phục; về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Đồng thời hiểu và nắm vững tinh thần, nội dung của nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các cấp, các ngành; trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất nhận thức về tình hình, nhiệm vụ, nắm vững thời cơ và thách thức đang đặt ra cho tỉnh, củng cố lòng tin, tăng cường đoàn kết, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động, học tập, công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội do nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới. 
     Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu tỉnh ta trong 5 năm tới là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng, phát triển công nghiệp là then chốt, tập trung phát triển du lịch và các dịch vụ có lợi thế; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, quan tâm bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. 
     Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã triển khai xây dựng chương trình toàn khóa, chương trình hành động thực nghị quyết đại hội; đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết. Đây chính là hành động và những việc làm cụ thể của BCH Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội một cách đồng bộ, hệ thống và toàn diện trong toàn đảng bộ. Chương trình hành động nhiệm kỳ này được BCH Đảng bộ tỉnh chỉ đạo xây dựng rất cụ thể, thể hiện được những giải pháp sát trúng, được bàn bạc hết sức dân chủ, kỹ lưỡng và sẽ được triển khai thực hiện một cách quyết liệt, sâu rộng ngay từ đầu nhiệm kỳ với quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
      Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đến nay, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh cũng đã và đang tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch để triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời ban hành hướng dẫn tuyên truyền học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết; phân rõ thời gian, đối tượng, cách thức tổ chức học tập, kiểm tra giám sát cụ thể. Cùng với đó, là việc xây dựng đề cương tuyên truyền học tập, in và phát hành tài liệu Văn kiện Đại hội phục vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp giới thiệu, giảng dạy truyền đạt nghị quyết, tài liệu hỏi - đáp để sử dụng trong sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân; hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả thực hiện nghị quyết. Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung bám sát vào phương hướng chung, 28 chỉ tiêu, 5 chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm, 4 đột phá trong nhiệm kỳ và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với những nội dung mà tổ chức đảng các cấp và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần triển khai với khối lượng công việc rất lớn, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của công tác tuyên truyền của cấp ủy, cơ quan, đoàn thể các cấp trong năm 2016, đồng thời phải được tổ chức thực hiện thường xuyên cho đến hết nhiệm kỳ đại hội. 
     Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong hoạt động của đảng bộ và cấp ủy các cấp. Chính vì vậy, việc tuyên truyền các nghị quyết của Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và xuyên suốt cả nhiệm kỳ, góp phần đưa nghị quyết của Đảng lan tỏa, thấm sâu vào cuộc sống; tạo nên các phong trào hành động cách mạng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị...
     Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai, quán triệt góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đạt hiệu quả, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và các cơ quan thông tin đại chúng cần tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau đây: 
     Trước hết, cần tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp một cách sâu rộng, phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của nghị quyết đến từng tổ chức cơ sở đảng, đến mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội cần phải được đổi mới mạnh mẽ hơn, thiết thực hơn; gắn việc quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng với việc triển khai các chương trình, đề án và cơ chế, chính sách do tỉnh ban hành để thực hiện nghị quyết. Việc xây dựng chương trình hành động của các cấp ủy phải sát thực tế của địa phương, đơn vị; các cơ quan tham mưu khi xây dựng kế hoạch hành động phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị; phải chỉ rõ được các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, địa phương, đơn vị để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả. Theo đó, cấp ủy đảng các cấp cần tập trung cao độ trong việc tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội cấp mình; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bảo đảm cho việc thực hiện nghị quyết thắng lợi, hiệu quả ngay trong năm 2016. 
     Hai là, công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng cần bám sát kế hoạch, nội dung, thời gian tiến hành triển khai, quán triệt nghị quyết ở từng cấp, từng ngành, tuyên truyền thường xuyên, liên tục việc tổ chức thực hiện nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở. Chú ý phát hiện, cổ vũ, nêu gương những địa phương, đơn vị tổ chức triển khai tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình những địa phương, đơn vị chưa làm tốt việc triển khai, quán triệt, học tập và thực hiện nghị quyết. Việc tuyên truyền nghị quyết cần đổi mới về phương thức, hình thức, lựa chọn những nội dung, vấn đề cốt lõi, cơ bản nhất của nghị quyết để tuyên truyền cho đúng, trúng, bảo đảm đồng bộ, toàn diện và phù hợp với đối tượng và sát với tình hình thực tế. Phải truyền đạt được quyết tâm chính trị của đảng bộ tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, để “dân hiểu, dân tin, dân chia sẻ, dân ủng hộ và tích cực hưởng ứng thực hiện”; gắn việc tuyên truyền nội dung nghị quyết của Đảng với việc triển khai các chương trình, đề án và cơ chế, chính sách do tỉnh ban hành; chương trình hành động của các cấp ủy ở từng địa phương, đơn vị;  bám sát vào từng nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể  để tuyên truyền,  góp phần đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp lan tỏa một cách sâu rộng và thiết thực vào đời sống nhân dân.
     Ba là, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, nhân dân cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng đến từng địa bàn dân cư, từng đoàn viên, hội viên, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân gắn với việc thực hiện nghị quyết. Các cơ quan thông tin đại chúng, trong đó trước hết và chủ yếu là các cơ quan báo chí địa phương cần chủ động bám sát các hướng dẫn tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 chủ động sáng tạo trong việc xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả; chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những cách làm mới, sáng tạo; những mô hình, điển hình tiên tiến trong việc triển khai thực hiện nghị quyết các cấp của Đảng; đồng thời đề cao vai trò giám sát, phản biện của báo chí để theo dõi, phản ánh kịp thời việc thực hiện nghị quyết của Đảng ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Các ngành thuộc khối văn hóa, xã hội tổ chức tuyên truyền với các phương pháp trực quan sinh động cổ vũ, động viên mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thi đua hăng hái lập thành tích cao nhất, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết đại hội.
     Với tinh thần đó, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành cần phải phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc tuyên truyền, quán triệt đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đưa tỉnh ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra./.

                                                                     

                                                                        (Nguồn: Báo Thanh Hóa điện tử)
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?