NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Thực trạng và giải pháp cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn hiện nay

Đăng lúc: 16:17:46 04/04/2023 (GMT+7)1693 lượt xem

 Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, mở rộng sản xuất trên địa bàn Thị xã.
bs.png
Thị xã Bỉm Sơn được thành lập ngày 18/12/1981 theo Quyết định số 157/ HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở Thị trấn Bỉm Sơn (Thành lập ngày 29/7/1977 theo Quyết định số 140/BT-TTg của Bộ trưởng phủ thủ tướng), Thị trấn Nông trường Hà Trung và 2 xã Quang Trung và Hà Lan thuộc huyện Trung Sơn (nay là Huyện Hà Trung - Thanh Hoá) với diện tích tự nhiên 6.386,17 ha, dân số 60.116 người (năm 2021) bao gồm 8 phường, xã: Ba Đình; Ngọc trạo; Bắc Sơn; Lam Sơn; Đông Sơn; Phú Sơn; Quang Trung và Hà Lan.
Trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân (sau đây gọi tắt là UBND) thị xã Bỉm Sơn xác định cải cách hành chính (sau đây gọi tắt là CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, mở rộng sản xuất trên địa bàn thị xã. UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các phòng, đơn vị và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC nói chung, cải cách thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là TTHC) nói riêng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thị xã; tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị địa phương đẩy mạnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC thông qua việc ban hành các văn bản theo thẩm quyền về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và thực hiện đơn giản hóa TTHC. Do đó, kết quả đạt được về CCHC nhà nước trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn khá toàn diện, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển đồng bộ trên nhiều lĩnh vực. Có thể thấy kết quả đạt được là rất đáng kể:
Thứ nhất, thể chế hành chính. Các văn bản quy phạm pháp luật của Thị xã đã được ban hành đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc triển khai và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đã được các phòng chuyên môn của UBND thị xã; UBND các xã, phường chấp hành nghiêm túc và thường xuyên báo cáo, đánh giá kết quả theo thời gian quy định. Khi có các văn bản Luật mới, cơ chế chính sách mới và các văn bản do Trung ương, Tỉnh ban hành, UBND thị xã đều kịp thời ban hành văn bản, hội nghị tập huấn để triển khai thực hiện. Các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã và UBND các xã, phường tự rà soát, tổng hợp, đánh giá các văn bản đã ban hành, tiến hành hệ thống hóa và xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các văn bản có sai sót, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND thị xã. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Thứ hai, cải cách TTHC được xác định là khâu trọng tâm, đột phá. Theo đó, UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp huyện, cấp xã; niêm yết công khai TTHC; thực hiện chế độ thông tin báo cáo hoạt động kiểm soát  TTHC theo quy định được thực hiện liên thông giữa các cấp thông qua phần mềm baocaochinhphu.gov.vn; triển khai thực hiện các quy định về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC và quy định hành chính liên quan; tổ chức triển khai rà soát, đề xuất UBND tỉnh phân cấp 25 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã để UBND các xã, phường giải quyết; làm tốt công tác công khai TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các TTHC.
Thứ ba, công tác cải cách tổ chức bộ máy trên địa bàn thị xã được quan tâm thực hiện nghiêm theo các quy định của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đảm bảo vai trò lãnh đạo tuyết đối của cấp ủy các cấp. Từ năm 2018 đến nay, thị xã đã thực hiện sáp nhập 65 thôn, khu phố để thành lập 58 thôn, khu phố, giảm 07 thôn, khu phố; sáp nhập xã Hà Lan vào phường Đông Sơn, giảm 01 đơn vị; sáp nhập 02 đơn vị sự nghiệp lĩnh vực đào tạo để thành lập 01 đơn vị; sáp nhập 02 đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực văn hoá thành 01 đơn vị, giảm 01 đơn vị; sáp nhập 03 đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nông nghiệp để thành lập 01 đơn vị, giảm 02 đơn vị; sáp nhập 02 cơ quan chuyên môn UBND thị xã để thành lập 01 cơ quan, giảm 01 cơ quan. Sau khi sáp nhập, số lượng cán bộ, công chức, những người làm việc không chuyên trách ở các xã, phường được đảm bảo đủ theo quy định. Trong giai đoạn 2018-2021, thị xã đã thực hiện tinh giản được 34 cán bộ, công chức các cấp và các đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó đơn vị sự nghiệp công lập 31 người); xây dựng và phê duyệt khung cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã.
Thứ tư, về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. UBND thị xã luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị; Trung cấp lý luận chính trị; lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; cử cán bộ, công chức UBND thị xã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do các Sở, ban, ngành tổ chức. Đến nay tỷ lệ cán bộ, công chức UBND thị xã và các xã, phường đã đạt chuẩn 100%.
Thứ năm, cải cách tài chính công đã đạt được kết quả tích cực. UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá và quản lý chặt chẽ tài sản công theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương hàng năm; ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng; xây dựng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách.
Thứ sáu, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Thực hiện Đề án xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử do UBND tỉnh chỉ đạo, UBND thị xã đã chú trọng phát triển công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong công tác cải cách TTHC. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, với mục tiêu lấy người dân làm trung tâm. Ngay từ khi thực hiện Đề án xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử, thị xã Bỉm Sơn đã cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Một cửa điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thụ lý hồ sơ tại Bộ phận Một cửa các cấp, lãnh đạo các phòng chuyên môn, công chức được giao nhiệm vụ xử lý hồ sơ.
Thứbảy, bên cạnh đó, Thị xã đã làm tốt việc ứng dụng tốt phần mềm Một cửa điện tử, nhằm tin học hóa các quy trình từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khâu trả kết quả cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần công khai minh bạch, giảm thiểu phiền hà, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND thị xã đã triển khai thực hiện giải quyết TTHC mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Đến nay, thị xã Bỉm Sơn đạt và vượt tỷ lệ giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo quy định.
Có thể thấy, CCHC nhà nước thời gian qua đã cơ bản đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: công tác rà soát niêm yết công khai TTHC ở một số đơn vị xã, phường có lúc, có thời điểm chưa kịp thời, kết quả rà soát chưa đảm bảo; vẫn còn tình trạng giải quyết TTHC quá hạn, chủ yếu là trong lĩnh vực đất đai; hệ thống phần mềm một cửa liên thông giữa các cấp chính quyền còn chưa đồng bộ, thống nhất dẫn đến việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ thống bị lỗi; một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã, TTHC theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ chưa được đưa ra tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả; năng lực quản lý, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Từ những yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; từ thực trạng CCHC nhà nước thời gian qua trên địa bàn thị xã, để tạo đột phá trong CCHC nhà nước, cần phát huy cao độ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đ thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:  
Một là,nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về CCHC đối với các cấp chính quyền và toàn thể nhân dân để tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện các nhiệm vụ CCHC, xác định những lợi ích thiết thực, hiệu quả mà công cuộc CCHC đem lại cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, đơn vị; phải xác định mọi việc vì lợi ích thiết thực, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu là điều kiện quan trọng đảm bảo sự thành công của CCHC. Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp phải thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân.
Hai là, xác định các mục tiêu CCHC mang tính định lượng với mức độ phù hợp, thiết thực để bảo đảm tính khả thi. Tổ chức thực hiện các nội dung CCHC phải gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của các bộ phận thuộc UBND thị xã; các phường, xã. Phân công rõ trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong tổ chức thực hiện các nội dung CCHC. Tăng cường việc khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã; cán bộ, công chức các phường, xã trong nhiệm vụ thực hiện quản lý nhà nước. Triển khai các biện pháp đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực hiện CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC.
Ba là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC trên toàn địa bàn thị xã. Chú trọng việc đánh giá, biểu dương những cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt và xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
Tóm lại: CCHC nhà nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, toàn hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã đề ra./.  
                                                                             TS. Phạm Thị Hoài Thu
Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2018-2021.
2. Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 về tình hình thực hiện cải cách hành năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
 
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
2956
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9208
Tháng này:
44709
Tất cả:
4.552.198