Hôm nay:
1123
Hôm qua:
1396
Tuần này:
9715
Tháng này:
29863
Tất cả:
1030359

Công đoàn trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 11:46:05 11/11/2014 (GMT+7)

 cd.jpg

 

Ban chấp hành Công đoàn Trường Chính trị khóa VIII nhiệm kỳ 2013 – 2015

 

  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HOÁ

 

1. Chức năng của tổ chức Công đoàn

         Tổng Liên đoàn lao động việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động, tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, có tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và giai cấp quần chúng, có chức năng đại diện bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục, động viên công nhân, viên chức và người lao động phát huy quyền làm chủ của đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn cấp cơ sở trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp

          - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

          - Kiểm tra, giám ssát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đấu tranh ngăn chặn các tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

          - Phối hợp với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức việc thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động, cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện trong cán bộ, công nhân viên chức và người lao động.

          - Tổ chức cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của CB, CNVC và người lao động.

          - Phát triển quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

3. Danh sách  Ban Chấp hành Công Đoàn ( 11 người):

          -  Đ/c Nguyễn Văn Ninh                             Chủ tịch

          - Đ/c Trần Thị Ngọc Diệp                        Phó chủ tịch

          - Đ/c Lê Thị Xuân Hương                   Ủy viên ban thường vụ

          - Đ/c Lê Thị Lan Anh                         Ủy viên ban chấp hành

          - Đ/c Đào Thị Kim Thanh                    Ủy viên ban chấp hành

          - Đ/c Bùi Đình Đô                              Uỷ viên ban chấp hành

          - Đ/c Khương Phú Tùng                     Uỷ viên ban chấp hành

          - Đ/c Nguyễn Thị Hạnh                       Ủy viên ban chấp hành

          - Đ/c Lê Thị Ái Bình                           Uỷ viên ban chấp hành

          - Đ/c Nguyễn Thị Loan                       Uỷ viên ban chấp hành

          - Đ/c Lê Thị Nga                              Uỷ viên ban chấp hành

4. Ủy Ban kiểm tra công đoàn Trường ( 5 người ):             

          - Đ/c Đào Thị Kim Thanh                      Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

          - Đ/c Lê Thị Lan Anh                       Ủy viên Ủy ban kiểm tra          

          - Đ/c Lê Mỹ Dung                            Ủy viên Ủy ban kiểm tra          

          - Đ/c Nguyễn Thị Lan Hương           Ủy viên Ủy ban kiểm tra          

          - Đ/c Lê Đình Tư                              Ủy viên Ủy ban kiểm tra 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?