Hôm nay:
2208
Hôm qua:
837
Tuần này:
4547
Tháng này:
29710
Tất cả:
837083

Kế hoạch tổ chức tình nguyện hiến máu nhân đạo năm 2016

Đăng lúc: 17:23:21 14/01/2016 (GMT+7)

 
 UBND TỈNH THANH HOÁ
   TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
         
        Số:      /KH-TrCT                            
 
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
               Thanh Hoá, ngày 04  tháng 01 năm 2015
KẾ HOẠCH
Tổ chức tình nguyện hiến máu nhân đạo năm 2016
 
            Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 07/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc “Tăng cường công tác tuyên truyền, vân động và tổ chức hiến máu tình nguyện” và Kế hoạch số 265/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hoá về phát động “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2016. Trường Chính trị tỉnh xây dựng kế hoạch hiến máu nhân đạo với những nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hiến máu cứu người và an toàn truyền máu đối với đông đảo học viên, đoàn viên thanh niên.
- Thông qua việc hiến máu nhân đạo nhằm tuyên truyền, giáo dục tình nguyện vì cộng đồng và tương thân tương ái cho học viên, đoàn viên thanh niên trong nhà trường.
2. Yêu cầu
- Đoàn trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp Trung cấp LLCT - HC khoá 43 có trách nhiệm tuyên truyền đến từng lớp nhằm động viên đông đảo học viên tham gia hiến máu nhân đạo.
- Tất cả các lớp thực hiện nghiêm túc kế hoạch hiến máu nhân đạo và lập danh sách người tham gia hiến máu nhân đạo gửi về Đoàn trường.
II. Nội dung
- Tổ chức đợt tuyên truyền rộng rãi về sự cần thiết và ý nghĩa của hiến máu nhân đạo tới toàn thể học viên.
- Tổ chức cho ĐVTN trong toàn trường thực hiện tình nguyện hiến máu nhân đạo theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hoá với số lượng 100 đơn vị máu.
III. Thời gian, địa điểm tổ chức ngày Hội hiến máu
- Thời gian: 01 buổi, khai mạc 7h00, thứ 7ngày 16/1/2016.
- Địa điểm: Tại Trường Đại học Văn hoá thể thao và Du lịch.
IV. Tổ chức thực hiện
  1. Đối với Đoàn trường
- Đ/c Nguyễn Xuân Anh - Bí thư: Phụ trách chung;      
- Đ/c Trịnh Hoàng Minh - P.Bí thư: Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức thực hiện;
- Các đồng chí khác trong BCH Đoàn trường: Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công;
- BCH các chi đoàn: Tuyên truyền, vận động các đoàn viên trong chi đoàn tích cực tham gia hiến máu và nộp danh sách đăng ký (ít nhất 10 ĐVTN) về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 08 tháng 1 năm 2016.
2. Phòng Đào tạo
- Sắp xếp lịch giảng dạy, lịch học và tạo điều kiện để học viên tham gia hiến máu nhân đạo theo kế hoạch.
3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
- Bố trí phương tiện đi lại cho học viên tham gia hiến máu tình nguyện;
- Chỉ đạo Tổ Y tế nhà trường: Phối hợp cùng với Đoàn trường trong công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện.
4. Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin – Tư liệu
- Tham gia phối hợp lấy thông tin, hình ảnh, đưa tin lên website nhà trường.
5. Giáo viên chủ nhiệm
- Phổ biến, tuyên truyền, vận động học viên của lớp tham gia hiến máu tình nguyện theo kế hoạch;
- Tham gia và trực tiếp quản lý học viên hiến máu tình nguyện của lớp mình.
          Trên đây là Kế hoạch tổ chức tình nguyện hiến máu nhân đạo năm 2016, Ban Giám hiệu yêu cầu các Khoa, Phòng, các Lớp, các Chi đoàn nghiêm túc thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG
- BCĐ cuộc vận động (B/c);                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các Khoa, Phòng chức năng (P/h);                                                    
- Đoàn trường (T/h);                                                                               (Đã ký)
- Giáo viên chủ nhiệm (T/h);
- Các lớp, các Chi đoàn (T/h);
- Lưu VT.                                                                                         
                                                                                                    Thịnh Văn Khoa
 
 
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?