Hôm nay:
492
Hôm qua:
1436
Tuần này:
2963
Tháng này:
34962
Tất cả:
1035458

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Thuyết trình ý tưởng”

Đăng lúc: 13:14:13 13/03/2015 (GMT+7)

 
UBND TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 
Số:      /KH-TrCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
        Thanh Hóa, ngày 5 tháng 3 năm 2015
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Thuyết trình ý tưởng”
 
               Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Thuyết trình ý tưởng” như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên về nhiệm vụ và ý chí quyết tâm đổi mới để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.
- Tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ, giảng viên và học viên, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và thực hiện nhiệm vụ khác.
- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng viết, kỹ năng phân tích, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề,... của cán bộ, giảng viên và học viên.
2. Yêu cầu:
- Nội dung ý tưởng nêu ra phải phù hợp với nhu cầu khách quan của thực tiễn đổi mới
- Cuộc thi đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
- Thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên tham gia.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung cuộc thi
Nội dung cuộc thi gồm 2 phần: phần thi viết và thi thuyết trình với các nội dung cơ bản sau:
- Xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, kiểu mẫu;
- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy, phục vụ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị;
- Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu và rèn luyện của học viên;
- Đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận và  đoàn thể cấp cơ sở; các ban ngành cấp huyện; công chức, viên chức làm công tác giáo dục.
 
4. Thành phần tham gia Cuộc thi
Cán bộ, giảng viên, học viên các lớp, các hệ
5. Thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi
5.1. Thời gian: 01 buổi
5.2. Địa điểm: Hội trường lớn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi
 (Có Quyết định kèm theo)
2. Tiến độ thực hiện
- Phổ biến kế hoạch: ngày 06/3/2015
- Đăng ký dự thi: Học viên đăng ký dự thi với Giáo viên chủ nhiệm vào các kỳ học tháng 3, tháng 4, tháng 5.
- Nộp bài viết về tổ thư ký :
+ Đợt 1: ngày 20 tháng 3 năm 2015
+ Đợt 2: ngày 01 tháng 4 năm 2015
+ Đợt 3: ngày 29 tháng 4 năm 2015
+ Đợt 4: ngày 25 tháng 5 năm 2015
+ Chung kết: ngày 28 tháng 7 năm 2015
- Thi thuyết trình
 + Đợt 1: ngày 25 tháng 3 năm 2015 (tổ chức cho thành viên CLB Giảng viên trẻ và Chi đoàn cơ quan). Ban Tổ chức khuyến khích các lớp tổ chức cuộc thi trong phạm vi lớp.
+ Đợt 2: ngày 06 tháng 4 năm 2015 (tổ chức cho học viên các lớp, các hệ)
+ Đợt 3:ngày 04 tháng 5 năm 2015 (tổ chức cho học viên các lớp, các hệ)
+ Đợt 4:ngày 01 tháng 6 năm 2015 (tổ chức cho học viên các lớp, các hệ)
+ Chung kết:ngày 03 tháng 8 năm 2015
- Tổng kết, trao giải cuộc thi chung kết: tháng 9 năm 2015
3. Phân công trách nhiệm
- Đ/c Lương Trọng Thành  - TUV - Hiệu trưởng chỉ đạo chung việc tổ chức thực hiện Kế hoạch cuộc thi; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo;
- Đ/c Lê Công Quyền chỉ đạo xây dựng lịch học cho các lớp TCLLCT-HC K42 phù hợp với lịch tổ chức Cuộc thi, đảm bào điều kiện cho tất cả học viên được tham dự;
- Đ/c Nguyễn Văn Ninh chỉ đạo nội dung cuộc thi;
- Đ/c Thịnh Văn Khoa tham mưu, chỉ đạo xây dựng quỹ khen thưởng cho Cuộc thi;
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo tổ chức, triển khai Kế hoạch Cuộc thi;
- Phòng NCKH-TT-TL tham mưu xây dựng kế hoạch và thể lệ cuộc thi; xây dựng quỹ ‘‘Khen thưởng Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo’’; đôn đốc thực hiện Kế hoạch theo đúng tiến độ; phối hợp với phòng Đào tạo, BCN CLB Giảng viên trẻ, BCH Chi đoàn cơ quan, Giáo viên chủ nhiệm các lớp triển khai, thực hiện Kế hoạch;
- Phòng Đào tạo: Bố trí lịch giảng dạy và học tập các lớp khoa học, hợp lý để các học viên được tham dự buổi thuyết trình;
- Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị: Chuẩn bị hội trường, trang trí maket, loa đài, hoa, nước uống cho đại biểu và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo phục vụ Cuộc thi;
- Các khoa, phòng, tổ bộ môn cử giảng viên tham gia hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ học viên hoàn thiện bài thi theo chuyên môn;
- Ban Chủ nhiệm CLB Giảng viên trẻ, BCH Chi đoàn cơ quan xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi tháng theo Kế hoạch; Giáo viên chủ nhiệm các lớp,  động viên học viên tham gia cuộc thi; tập hợp danh sách đăng ký dự thi của học viên; chỉ đạo lớp thực hiện nhiệm vụ các buổi thi thuyết trình.
4. Kinh phí (Có bản dự trù kèm theo).
- Từ nguồn kinh phí ngân sách
- Từ nguồn xã hội hóa
  Trên đây là Kế  hoạch tổ chức cuộc thi “Thuyết trình ý tưởng”.  Đề nghị tập thể, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Khoa, phòng, bộ môn;
- CLB Giảng viên trẻ;
- Chi đoàn cơ quan;
- Thành viên BTC cuộc thi;
- Lưu VT, KH.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Lương Trọng Thành

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?