Hôm nay:
461
Hôm qua:
1436
Tuần này:
2932
Tháng này:
34931
Tất cả:
1035427

Kế hoach tổ chức Cuộc thi ý tưởng Chủ đề: “Giải pháp thực hành chuẩn mực đạo đức về trung thực, trách nhiệm trong dạy và học ở trường Chính trị tỉnh”

Đăng lúc: 14:51:14 24/04/2015 (GMT+7)

 

 
UBND TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 

Số: 125/KH- TrCT        
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
         Thanh Hóa, ngày 20 tháng 04 năm 2015
 
 
                                                    KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi ý tưởng
Chủ đề: “Giải pháp thực hành chuẩn mực đạo đức về trung thực,
trách nhiệm trong dạy và học ở trường Chính trị tỉnh”
 

Thực hiện Kế hoạch số 58 /KH-TrCT ngày 06/3/2015 về tổ chức Cuộc thi Thuyết trình ý tưởng gắn với xây dựng nhà trường kỷ cương, thân thiện, học viên tích cực; căn cứ Quyết định số 53 QĐ/TrCT ngày 5/3/2015 của Hiệu trưởng trường Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc thi, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng với chủ đề: Giải pháp thực hành chuẩn mực đạo đức về trung thực, trách nhiệm trong dạy và học ở trường Chính trị tỉnh” như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
          - Góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên về chuẩn mực đạo đức về trung thực, trách nhiệm theo tư tưởng Hồ Chí Minh và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, giảng viên và học viên trường Chính trị tỉnh.
          - Tạo diễn đàn để cán bộ, giảng viên và học viên, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và thực hiện nhiệm vụ khác.
          - Thông qua cuộc thi đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hành chuẩn mực đạo đức về trung thực, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên trường Chính trị trong dạy và học gắn với yêu cầu xây dựng trường học kỷ cương, thân thiện, kiểu mẫu.
          2. Yêu cầu
          - Nội dung ý tưởng bảo đảm phù hợp với chủ đề Cuộc thi;
          - Cuộc thi phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên tham gia.
         
II. CÁCH THỨC TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG CUỘC THI
          1. Cách thức tổ chức Cuộc thi: Cuộc thi gồm 2 phần:
          - Phần 1: Viết bài ý tưởng giải pháp thực hành chuẩn mực đạo đức về trung thực, trách nhiệm trong dạy và học ở trường Chính trị tỉnh.
          - Phần 2: Chọn từ 6 – 8 bài viết ý tưởng có chất lượng tổ chức diễn đàn thuyết trình để chọn trao giải chung kết kỳ thi tháng.
          2. Định hướng nội dung cuộc thi (có kèm theo gợi ý nội dung chuẩn mực đạo đức về trung thực, trách nhiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)
          Các ý tưởng giải pháp thực hành chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm đối với cán bộ, giảng viên, học viên trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tập trung vào các nội dung cơ bản sau:
          - Trung thực, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn học, phần học
          - Trung thực, trách nhiệm trong đổi mới phương pháp giảng dạy và thực hiện tự học, tự nghiên cứu;
          - Trung thực, trách nhiệm trong thực hiện kỷ cương, nề nếp;
          - Trung thực, trách nhiệm trong quản lý học viên; 
          - Trung thực, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, đánh giá;
          - Trung thực, trách nhiệm trong việc gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với giảng dạy;
          - Trung thực, trách nhiệm  trong nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn góp phần thực hiện tốt phương châm “gắn lý luận với thực tiễn”;
          - Trung thực, trách nhiệm trong công tác cán bộ;
          - Trung thực, trách nhiệm trong việc học tập nâng cao trình độ;
3. Thành phần tham gia Cuộc thi
Tất cả cán bộ, giảng viên, học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính khóa 42.
4. Thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi
- Bài thi viết nộp về Ban Tổ chức chậm nhất ngày 10/5/2015
- Diễn đàn thuyết trình ý tưởng tổ chức 1 buổi vào sáng ngày 19/5/2015.
          - Địa điểm: Hội trường lớn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tiến độ thực hiện
 
- Từ ngày 15 – 20/04/2015: Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi;Ban hành kế hoạch;
- Từ ngày 20/04/2015 – 10/05/2015: Cán bộ, giảng viên, học viên viết bài, gửi bài về cho Ban Tổ chức Cuộc thi vào ngày 10/05/2015;
- Từ ngày 10 – 13/05/2015: Chấm bài thi viết;
- Từ ngày 13 – 15/05/2015: Hướng dẫn, chuẩn bị bài thi thuyết trình;
- 7h30 ngày 19/05/2015: Tổ chức Cuộc thi.
2. Phân công trách nhiệm
- Đ/c Lương Trọng Thành - Hiệu trưởng: Chỉ đạo, điều hành chung việc tổ chức thực hiện Kế hoạch Cuộc thi;
- Đ/c Nguyễn Văn Ninh - Phó Hiệu trưởng – Trưởng ban chỉ đạo nội dung: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi; định hướng và thẩm định các chuyên đề bài viết;
- Đ/c Lê Công Quyền - Phó Hiệu trưởng - Thành viên Ban chỉ đạo: Chỉ đạo xây dựng lịch học cho các lớp TCLLCT-HC K42 đảm bảo điều kiện cho tất cả học viên được tham dự Cuộc thi;
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn- Phó Hiệu trưởng – Thành viên Ban chỉ đạo: Chỉ đạo tổ chức Cuộc thi; Chương trình văn nghệ; xây dựng kịch bản Chương trình;
- Đ/c Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng – Thành viên Ban chỉ đạo: Chỉ đạo xây dựng kinh phí cho Cuộc thi; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Cuộc thi;
- Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Tham mưu xây dựng kế hoạch, định hướng các chuyên đề bài viết; tham mưu cử cán bộ, giảng viên thẩm định, góp ý, hoàn thiện bài viết; tham mưu Quyết định thành lập Ban giám khảo;
- Các khoa, phòng, tổ bộ môn cử giảng viên tham gia, hướng dẫn, hỗ trợ học viên hoàn thiện bài thi;
- Phòng NCKH – TT – TL: thư ký; tập hợp bài viết; phục vụ tài liệu có liên quan đến Cuộc thi;    
- Phòng Đào tạo: Bố trí lịch giảng dạy và học tập các lớp khoa học, hợp lý để học viên tham dự buổi thuyết trình;
- Phòng Hành chính- Tổ chức- Quản trị: chuẩn bị hội trường, trang trí maket, băngzôn, khẩu hiệu, loa đài, hoa, nước uống và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo phục vụ Cuộc thi;
- Đoàn Trường: Tham gia chương trình văn nghệ phục vụ Cuộc thi;
 
 
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc nhở học viên tham gia cuộc thi; tập hợp danh sách đăng ký dự thi của học viên; chỉ đạo lớp thực hiện nhiệm vụ buổi thi thuyết trình;
- Đồng chí Nguyễn Thị Vân: Phụ trách chương trình văn nghệ phục vụ Cuộc thi; xây dựng kịch bản và dẫn chương trình Cuộc thi.
3. Kinh phí (Có bản dự trù kèm theo)
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng. Đề nghị tập thể, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.
 
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Khoa, phòng, bộ môn;
- Thành viên BCĐ, BTC;
- GVCN lớp TCLLCT-HC;
- Lưu: VT, KH.
 
                         
                            HIỆU TRƯỞNG
 
       (Đã ký)
                
 
 
                    Lương Trọng Thành

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?