Hôm nay:
475
Hôm qua:
1436
Tuần này:
2946
Tháng này:
34945
Tất cả:
1035441

Thể lệ cuộc thi “Thuyết trình ý tưởng”

Đăng lúc: 13:14:13 13/03/2015 (GMT+7)

                 UBND TỈNH THANH HÓA 
                  TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 
Số:      /TL- TrCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
        Thanh Hóa, ngày      tháng 3 năm 2015
 
                                     
THỂ LỆ
Cuộc thi “Thuyết trình ý tưởng”
 
Thực hiện Kế hoạch số     /KH-TrCT ngày   /3/2015 về tổ chức cuộc thi “Thuyết trình ý tưởng”; Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Học viên các lớp, các hệ tại Trường Chính trị.
- Thành viên CLB Giảng viên trẻ.
- Đoàn viên Chi đoàn Cơ quan.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi
Nội dung thi là ý tưởng về:
- Xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, kiểu mẫu;
- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giảng dạy, phục vụ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị;
- Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu và rèn luyện của học viên;
- Đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận và  đoàn thể cấp cơ sở; các ban ngành cấp huyện; công chức, viên chức làm công tác giáo dục.
2. Hình thức thi: gồm 2 phần
Phần 1: Thi viết. Bài thi viết là bài tự luận, được thực hiện bằng tiếng Việt.
        Phần 2: Thi thuyết trình
        - Thuyết trình ý tưởng trước Ban Giám khảo
- Trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo
III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
1. Yêu cầu về nội dung
- Nội dung ý tưởng nêu ra phải phù hợp với định hướng nội dung trong Kế hoạch số     KH-TrCT ngày    /3/ 2015 và nhu cầu khách quan của thực tiễn; bài dự thi không được sao chép lại nội dung của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, video, tư tiệu để minh họa phải chú thích rõ nguồn.
- Nội dung bài dự thi không được vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
2. Yêu cầu về hình thức
2.1. Phần thi viết
- Bài viết có độ dài tối thiểu 3 trang, tối đa 12 trang A4, viết tay hoặc đánh máy trên giấy (Trường hợp đánh máy dùng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14), đánh số trang theo thứ tự. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên; năm sinh; địa chỉ (nơi công tác, chức danh hiện tại, lớp); nguồn quy hoạch. Ngoài bìa của bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi “Thuyết trình ý tưởng”.
Ban Tổ chức cuộc thi khuyến khích tác giả gửi kèm ảnh, phim và các tài liệu liên quan để làm cho bài dự thi thêm sinh động, thuyết phục.
- Bố cục bài viết gồm 3 phần:
+ Sự cần thiết thực hiện ý tưởng
+ Nội dung ý tưởng
+ Giải pháp để thực hiện ý tưởng
- Các bài thi viết đạt 45 điểm trở lên được chọn thi thuyết trình trước Ban Giám khảo.
2.2. Phần thi thuyết trình
- Thời gian thuyết trình không quá 12 phút.
-Mỗi thí sinh trả lời các câu hỏi của Ban Giám khảo từ 15 - 20 phút.
3. Số lượng bài dự thi
Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi
4. Tiêu chí đánh giá (Có mẫu phiếu và thang điểm kèm theo)
- Bài thi được đánh giá theo thang điểm 100, trong đó:  Phần thi viết 60 điểm; phần thi thuyết trình 40 điểm
- Điểm thi của thí sinh do từng Giám khảo chấm độc lập là tổng của điểm viết và điểm thuyết trình.
- Kết quả thi của thí sinh là điểm trung bình cộng tổng số điểm của các giám khảo sau 2 phần thi.
 
 
IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI
1. Thời gian tổ chức cuộc thi
1.1. Cuộc thi tháng
- Đợt 1:
+ Chủ đề: “Xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, kiểu mẫu”
+ Thời gian tổ chức: ngày 25 tháng 3 năm 2015 (tổ chức cho thành viên CLB Giảng viên trẻ và Chi đoàn cơ quan). Ban tổ chức khuyến khích các lớp tổ chức cuộc thi trong phạm vi lớp.
- Đợt 2:
+ Chủ đề: “Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện và nghiên cứu của học viên”
+ Thời gian tổ chức: ngày 06 tháng 4 năm 2015 (tổ chức cho học viên các lớp, các hệ)
- Đợt 3:
+ Chủ đề: Đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức khối Đảng, Đoàn thể cấp cơ sở; các ban, ngành cấp huyện
+ Thời gian tổ chức: ngày 04 tháng 5 năm 2015 (tổ chức cho học viên các lớp, các hệ)
- Đợt 4:
+ Chủ đề: Đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức chính quyền cấp cơ sở
+ Thời gian tổ chức: ngày 01 tháng 6 năm 2015 (tổ chức cho học viên các lớp, các hệ)
1.2. Cuộc thi chung kết
Mỗi đợt thi trong cuộc thi tháng sẽ chọn từ 1-3 thí sinh có điểm cao nhất tham gia cuộc thi chung kết vào ngày 03 tháng 8 năm 2015
2. Địa chỉ và thời gian nhận bài dự thi
- Bài thi viết của thí sinh gửi cho Đ/c Lê Đình Tư - Phòng NCKH-TT-TL trước ít nhất 5 ngày kể từ ngày tổ chức thi thuyết trình.
- Bản mềm gửi theo địa chỉ Email: Ledinhtukh@gmail.com
 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Đ/c Lê Đình Tư - Phòng NCKH - TT - TL, SĐT: 0977937914.
 
 
3. Đăng ký dự thi
3.1.  Ban chủ nhiệm CLB Giảng viên trẻ phối hợp cùng BCH Chi đoàn cơ quan xây dựng kế hoạch, tổ chức cuộc thi cho các giảng viên và đoàn viên.
3.2. Học viên đăng ký dự thi với Giáo viên chủ nhiệm vào các kỳ học tháng 3, tháng 4, tháng 5.
V. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI
1. Ban Chỉ đạo cuộc thi
 Ban Chỉ đạo cuộc thi do Hiệu trưởng quyết định thành lập. Thành phần Ban Chỉ đạo cuộc thi gồm các đồng chí trong Ban Giám hiệu.
2. Ban Tổ chức cuộc thi
 Ban Tổ chức Cuộc thi do Hiệu trưởng quyết định thành lập. Thành phần Ban Tổ chức cuộc thi gồm: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban; Đ/c Trần Thị Ngọc Diệp, Trưởng Phòng Đào tạo: Phó ban; Đ/c Lê Văn Phong, Phó Trưởng phòng NCKH-TT-TL: Phó ban; Đ/c Đỗ Phương Anh, Phó trưởng Phòng NCKH-TT-TL: Ủy viên thường trực và các ủy viên là các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, Đoàn trường và CLB Giảng viên trẻ.
Ban Tổ chức có Thư ký giúp việc. Thư ký có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
3. Ban Giám khảo cuộc thi
- Ban Giám khảo do Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập
- Phần thi viết có nhiều Ban Giám khảo phù hợp với chủ đề, nội dung thi. Mỗi Ban Giám khảo gồm có 02 thành viên.
- Ban Giám khảo phần thi thuyết trình gồm có 5 thành viên. Trong đó: 01 đồng chí là Trưởng Ban; 01 đồng chí là Phó trưởng Ban; 03 đồng chí là thành viên.
- Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm thi trung thực, chính xác, công bằng và khách quan; báo cáo kết quả cuộc thi cho Ban Tổ chức cuộc thi.
- Thư ký giúp việc cho Ban Giám khảo, có nhiệm vụ in ấn tài liệu, nhận bài thi, ghi điểm, biên bản, tổng hợp kết quả chấm thi và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Giám khảo.
VII. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Cuộc thi tháng:Cơ cấu giải thưởng gồm:
+ Một giải nhất : 1.000.000 đồng
+ Hai giải nhì, mỗi giải trị giá : 500.000 đồng
+ Ba giải ba, mỗi giải trị giá 300.000 đồng
+ Các giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 200.000 đồng
2. Cuộc thi chung kết: Cơ cấu giải thưởng gồm:
+ Một giải nhất trị giá 5.000.000 đồng
+ Hai giải nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
+ Ba giải ba, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng
+ Các giải khuyên khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
Ban tổ chức cuộc thi tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho cá nhân đạt giải ở vòng thi chung kết.
3. Các quyền lợi khác của người đoạt giải thưởng:
- Bài dự thi có chất lượng sẽ được đăng tải, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử và tập san nghiên cứu “Lý luận và thực tiễn” của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa;
- Đối với người đoạt giải thưởng là cán bộ, giảng viên nhà trường sẽ được tính là một tiêu chí để bình xét thi đua, được ưu tiên trong việc đề bạt, bổ nhiệm, xét đi học, nâng ngạch, nâng bậc lương trước thời hạn;
- Đối với người đoạt giải thưởng là học viên sẽ được cộng 0,3 điểm vào điểm tổng kết khóa học; được miễn báo cáo tiểu luận tốt nghiệp (nếu thuộc diện được xét báo cáo tiểu luận).
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Khoa, phòng, bộ môn;
- CLB Giảng viên trẻ;
- Chi đoàn cơ quan;
- Thành viên BTC cuộc thi;
- Lưu VT, KH.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Lương Trọng Thành
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?