Hôm nay:
154
Hôm qua:
1272
Tuần này:
4430
Tháng này:
19622
Tất cả:
898902

Phương án tổ chức thi tốt nghiệp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 44 (2016-2017)

Đăng lúc: 16:27:50 01/08/2017 (GMT+7)

 
UBND TỈNH THANH HÓA      TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thanh Hóa, ngày    tháng 7 năm 2017
 
PHƯƠNG ÁN
Tổ chức thi tốt nghiệp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp
Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 44 (2016-2017)
 
Căn cứ Kế hoạch viết khóa luận và thi tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 44 (2016-2017), nhà trường xây dựng Phương án tổ chức thi tốt nghiệp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp Trung cấp LLCT-HC khóa 44, gồm những nội dung sau:
I. THI TỐT NGHIỆP
1. Thành phần: Hội đồng thi; Ban coi thi; Tổ thư ký; Thanh tra thi; Bộ phận phục vụ thi.
2. Thời gian, số phòng, nội dung, hình thức thi tốt nghiệp (Phòng Hội đồng H203).
Thời gian
Nội dung (môn thi)
Phòng thi
 (12 phòng thi)
Người điều hành
Sáng 07/8/2017
Phổ biến quy chế thi tốt nghiệp
Hội trường lớn
Đ/C Trần Thị Ngọc Diệp - Trưởng Phòng Đào tạo
Chiều  07/8/2017
(13h30 – 17h)
- Thi môn Chủ nghĩa Mác-Lênin
 
P1 (H101); P2 (H102);
P3(H104); P4 (H105)
P5 (106); P6 (H107).
Hội đồng thi
-Thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
P7 (H205);
P8 (H204).
-Thi môn Lịch sử Đảng CSVN
 
 
 
P9 (H303); P10 (H304);
P11(H305); P12 (H306).
Sáng 08/8/2017
(7h – 11h)
- Thi môn Quản lý hành chính NN
P1 (H101); P2 (H102);
P3(H104); P4 (H105)
Hội đồng thi
-Thi môn Đường lối chính sách
P5 (106); P6 (H107);
P7 (H205);P8 (H204).
- Thi môn Nhà nước và pháp luật
P9 (H303); P10 (H304);
P11(H305); P12 (H306).
Chiều 08/8/2017
(13h30 – 17h)
-Thi môn Nghiệp vụ công tác Đảng
P1 (H101); P2 (H102);
P3(H104); P4 (H105).
Hội đồng thi
-Thi môn Kỹ năng lãnh đạo, quản lý
P5 (106);P6 (H107);
P7 (H205);P8 (H204).
-Thi môn Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể
P9 (H303); P10 (H304);
P11(H305); P12 (H306).
 
- Hình thức thi:Thi viết, bài thi tự luận.
- Thời gian làm bài thi:180 phút/môn (Không kể thời gian chép đề).
3.Cách thức tổ chức thi
- Chủ tịch Hội đồng thi hoặc Trưởng Ban coi thi quyết định bốc thăm đề thi cho các phòng thi có cùng môn thi ở mỗi buổi thi.
- Bố trí phòng thi theo danh sách các lớp có cùng môn thi và số báo danh được xếp theo vần A, B, C...
II. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
1. Thành phần: Hội đồng chấm khóa luận; Tổ Thư  ký; Bộ phận phục vụ báo cáo khóa luận.
2. Thời gian, số phòng, địa điểm báo cáo khóa luận tốt nghiệp
Ngày, tháng
Buổi
Số phòng
Địa điểm
09/8/2017
 
Sáng
10
H101, H102, H104, H105, H106, H107, H303, H304, H305; H306.
Chiều
10
H101, H102, H104, H105, H106, H107, H303, H304, H305, H306.
3. Đánh giá khóa luận
Hội đồng nhận xét, đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho học viên theo Quy chế.
III. Phân công nhiệm vụ
1. Ban Giám hiệu
- Hiệu trưởng chỉ đạo chung;
- Phó Hiệu trưởng phụ trách ngành Đào tạo chỉ đạo nội dung;
- Phó Hiệu trưởng phụ trách Hành chính chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác.
2. Các khoa chuyên môn: Phân công giảng viên tham gia coi thi, chấm thi tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp Trung cấp LLCT-HC khóa 44 theo Quy chế.
3. Phòng Đào tạo:
- Tham mưu các văn bản và thủ tục tổ chức thi tốt nghiệp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp theo Quy chế..
- Phổ biến quy chế thi tốt nghiệp cho học viên Trung cấp LLCT-HC khóa 44
          4. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
- Chuẩn bị kinh phí thi tốt nghiệp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp TCLLCT-HC khóa 44.
- Chuẩn bị 01 máy tính xách tay + 01 máy in + 01 gam giấy A4 cho Ban coi thi làm đề thi tốt nghiệp.
- Bố trí Phòng Hội trường lớn để phổ biến quy chế thi tốt nghiệp (sáng 07/8/2017); báo cáo khóa luận (sáng 09/8/2017) cho học viên.
- Bố trí phòng Hội đồng, phòng thi (mỗi phòng thi sắp xếp bàn, ghế đủ 40 đến 50 chỗ ngồi cho thí sinh, nước uống cho hội đồng), phòng báo cáo khóa luận (máy chiếu, kê bàn ghế, nước uống cho Giám khảo).
- Phân công cán bộ làm công tác bảo vệ, y tế, vệ sinh, hội trường, phục vụ nước uống cho Ban coi thi và thí sinh.
- Phối hợp với Phòng Đào tạo chuẩn bị các điều kiện khác phục vụ thi tốt nghiệp và báo cáo khóa luận tốt nghiệp.
          5. Chủ nhiệm lớp: Phối hợp với Phòng Đào tạo hoàn tất hồ sơ trình Hội đồng.
          V. Kinh phí: (có bản dự trù kèm theo)
 
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các khoa, phòng;
- Chủ nhiệm các lớp TCLLCT-HC K44;
- Lưu: VT, ĐT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
  
Lương Trọng Thành

 
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?