NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Đăng lúc: 09:32:38 01/04/2016 (GMT+7)1647 lượt xem

HỘI LUẬT GIA TỈNH THANH HÓA
HỘI LUẬT GIA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 
Số:…./KH-LGTrCT
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
       Thanh Hóa, ngày 15  tháng 3  năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được thông qua tại
kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII
 
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 26/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội Khóa XIII thông qua; Kế hoạch số 16/KH-HLGTH ngày 04/3/2016 của Hội luật gia tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới;
Chi hội Luật gia Trường Chính trị Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII với những nội dung cụ thể như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Mục đích
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng các Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ hợp thứ 10 để phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.
- Phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm của Chi hội trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới ban hành.
- Kết hợp, lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được thông qua với các hoạt động của Chi hội luật gia, hoạt động của công đoàn và chuyên môn nhằm phát huy tối đa tiềm năng của các hội viên.
2. Yêu cầu
Việc tuyên truyền, phổ biến các Luật mới phải được thực hiện sâu rộng đến đối tượng được tuyên truyền đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
          II. NỘI DUNG
1. Nội dung phổ biến, tuyên truyền
1.1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới được thông qua phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
             - Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
             - Luật tổ chức Quốc hội
             - Luật tổ chức chính quyền địa phương
           2.2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, trong đó tập trung
            - Bộ Luật dân sự
           - Bộ luật tố tụng dân sự
            - Bộ luật hình sự
            - Bộ luật tố tụng hình sự
            - Luật trưng cầu ý dân
           - Luật tố tụng hành chính
           2. Đối tượng tuyên truyền, phổ biến
         - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường
- Học viên
3. Hình thức phổ biến, tuyên truyền
- Thông qua hội nghị
- Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm ở các lớp TCLLCT-HC hệ tập trung
- Thông qua giảng dạy các lớp TCLLCT-HC hệ tại chức, các chương trình bồi dưỡng.
- Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật.
4. Thời gian phổ biến, tuyên truyền
- Lồng ghép tuyên truyền trong bài giảng
- Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và bầu cử HĐND, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức Quốc hội (phối hợp với Công đoàn nhà trường) tổ chức vào tháng 4/2016.
- Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương” (Phối hợp với Đoàn trường) tổ chức vào tháng 6/2016.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
- Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chi hội trưởng chỉ đạo điều hành chung.
- Đồng chí Đỗ Phương Anh, Lê Thị Lan Anh: tham mưu, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện thực hiện kế hoạch.
- Đồng chí Đào Thị Kim Thanh phụ trách nội dung Tọa đàm.
- Các hội viên: Phát huy tinh thần trách nhiệm triển khai thực hiện tốt nội dung của Kế hoạch.
 
2. Kinh phí thực hiện
(Có dự trù kinh phí kèm theo)
 
 
Nơi nhận:
- Đảng ủy, BGH
- Công đoàn
- Đoàn thanh niên
- Hội luật gia tỉnh
- Lưu: VT.
 
    TM. CHI HỘI
  CHI HỘI TRƯỞNG
 
 
 
 
 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
146
Hôm qua:
2097
Tuần này:
6398
Tháng này:
41899
Tất cả:
4.549.388