Hôm nay:
1234
Hôm qua:
1709
Tuần này:
7679
Tháng này:
7679
Tất cả:
2007317

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo các Lớp Bồi dưỡng theo Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ địa phương” tại huyện Tĩnh Gia

Đăng lúc: 19:46:21 03/02/2016 (GMT+7)

 
   UBND TỈNH THANH HÓA
       TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 
Số:     /QĐ-TrCT
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                    Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo các Lớp Bồi dưỡng
theo Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ địa phương” tại huyện Tĩnh Gia
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA
          Căn cứ Quyết định số 238-QĐ/TU ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh;
Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ địa phương” giữa Trường Chính trị với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn;
Trên cơ sở thống nhất giữa Trường Chính trị và Huyện ủy Tĩnh Gia;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo các lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ địa phương” thời gian từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 8 năm 2016 tại huyện Tĩnh Gia (gồm các ông bà có danh sách kèm theo).
          Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành lớp học theo đúng quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng; đúng chương trình, tiến độ học tập và kết thúc nhiệm vụ sau khi Dự án hoàn thành.
          Điều 3. Các ông bà có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
   Nơi nhận:
   - Như điều 3;
   - Lưu: VT, ĐT.
       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
       Lương Trọng Thành
 
   
UBND TỈNH THANH HÓA
       TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
DANH SÁCH
Ban chỉ đạo các Lớp Bồi dưỡng
theo Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ địa phương” tại huyện Tĩnh Gia
(Kèm theo Quyết định số………../QĐ-TrCT, ngày       tháng 11 năm 2015)
 
1. Ông Lương Trọng Thành - Hiệu trưởng Trường Chính trị, Trưởng ban;
2. Ông Phạm Văn Ninh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tĩnh Gia, Phó Trưởng ban;
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị, Phó Trưởng ban;
4. Ông Phạm Văn Nhiệm - Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, thành viên;
5. Ông Mai Đức Hùng - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tĩnh Gia, thành viên;
6. Ông Cao Văn Tĩnh - Bí thư Đảng ủy xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, thành viên;
7. Ông Nguyễn Hữu Đương - Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, thành viên;
8. Ông Nguyễn Minh Tân - Bí thư Đảng ủy xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, thành viên;
9. Ông Cao Văn Thành - Bí thư Đảng ủy xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, thành viên;
10. Ông Nguyễn Xuân Anh - Chuyên viên Phòng ĐT, thành viên;
                                  
 
 
 
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?