Hôm nay:
1326
Hôm qua:
1709
Tuần này:
7771
Tháng này:
7771
Tất cả:
2007409

Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý các lớp Bồi dưỡng theo Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ địa phương” tại huyện Tĩnh Gia

Đăng lúc: 19:46:21 03/02/2016 (GMT+7)

 
UBND TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
 
Số:     /QĐ-TrCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                    Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Quản lý các lớp Bồi dưỡng
theo Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ địa phương” tại huyện Tĩnh Gia
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA
          Căn cứ Quyết định số 238-QĐ/TU ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh;
Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ địa phương” giữa Trường Chính trị với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn;
Trên cơ sở Hợp đồng ký kết giữa Trường Chính trị với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Thành lập Ban Quản lý các lớp Bồi dưỡng theo Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ địa phương” thời gian từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016 tại huyện Tĩnh Gia (gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo).
          Điều 2. Ban quản lý lớp học có trách nhiệm quản lý lớp học theo đúng quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng; đúng chương trình và tiến độ học tập.
          Điều 3. Các ông bà có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
   Nơi nhận:
   - Như điều 3;
   - Lưu: VT, ĐT.
       HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
       Lương Trọng Thành
 
UBND TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
DANH SÁCH
Ban Quản lý các lớp Bồi dưỡng
theo Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ địa phương” tại huyện Tĩnh Gia
(Kèm theo Quyết định số………../QĐ-TrCT, ngày       tháng 11 năm 2015)
 
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Xuân Anh - Chuyên viên Phòng ĐT, Phó Trưởng ban;
3. Bà Lê Thị Thảo - Chuyên viên Phòng Đào tạo, thành viên;
4. Ông Nguyễn Hữu Đàn - Chuyên viên Phòng Đào tạo, thành viên;
5. Bà Lê Thu Thủy - Chuyên viên Phòng ĐT, thành viên.
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?