Hôm nay:
226
Hôm qua:
1054
Tuần này:
7606
Tháng này:
12143
Tất cả:
2416685

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức ở Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Đăng lúc: 10:06:38 08/02/2021 (GMT+7)

 ThS. Dương Thị Hằng, Phó trưởng Khoa Lý luận cơ sở
ThS. Lê Nữ Sinh, GV Khoa Lý luận cơ sở
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh1. Người nhấn mạnh đạo đức là yếu tố tạo nên năng lực lãnh đạo của Đảng, xây dựng một nền tảng đạo đức vững vàng là yêu cầu đầu tiên và cấp thiết để xây dựng Đảng. Những năm qua, trong quá trình lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng cũng đối mặt với không ít nguy cơ và thách thức, trong đó “sự suy thoái về tư tưởng chính trị và cả về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” đặt ra yêu cầu phải “tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”2;xem học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp có ý nghĩa thiết thực và giá trị lâu dài để nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.
Nhận thức sâu sắc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một giải pháp quan trọng nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức, bám sát quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh kịp thời xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chỉ thị 05-CT/TW. Trên cơ sở Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII,các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trong đó, nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai thực hiện: công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; gắn chủ đề hàng năm với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các khâu đột phá của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng tập thể, cá nhân kiểu mẫu, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình…Qua thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có thể nhận thấy, toàn Đảng bộ tỉnh đạt kết quả đáng phấn khởi: (1) các phong trào thi đua thực hiện các khâu đột phá về nhiệm vụ chuyên môn, về xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; (2) tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; (3) trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ngày càng được nâng lên; (4) việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu và có tác dụng rõ nét trong đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; (5) tạo sự lan tỏa bằng gương “người tốt, việc tốt”, “mô hình hay, cách làm sáng tạo” đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo động lực thi đua thực hiện phong trào xây dựng tập thể, cá nhân kiểu mẫu. Những thành công trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng tạo nên thành tích nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đã đạt được nhiệm kỳ 2015- 2020 về kinh tế, xã hội, quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế, như: Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể hóa được yêu cầu, nhiệm vụ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành những nhiệm vụ cụ thể, sát thực với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung đăng ký tu dưỡng còn chung chung, có biểu hiện sao chép, chưa sát với chủ đề hằng năm, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.Trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu chưa cao làm ảnh hưởng đến cơ quan, đơn vị và hình ảnh của tỉnh. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được nhiều; nội dung sinh hoạt chưa cụ thể, phương pháp, hình thức tổ chức chưa phong phú, hấp dẫn, chưa tạo được chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
Những hạn chế trên xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do: (1) Một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, kiên trì, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 06 nội dung trong Chỉ thị, chưa lựa chọn đúng vấn đề bức xúc, nổi cộm; thiếu sáng tạo trong triển khi thực hiện, chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; (2) Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị của cấp dưới chưa được triển khai thường xuyên, nên chưa kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục; (3) Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tự giác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có biểu hiện hình thức trong học tập và đăng ký làm theo Bác để đối phó với tổ chức.
Từ thực tiễnhọc tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm như sau:
Thứ nhất,mỗi cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị cần xem việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với tinh thần phục vụ Nhân dân.
Thứ hai, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, trong phong cách làm việc, trong ứng xử là yếu tố tạo động lực, tạo sự lan tỏa, tạo cộng hưởng để dẫn dắt tổ chức và Nhân dân noi theo.
Thứ ba, cụ thể hóa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các hoạt động thiết thực, cụ thể ở từng cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ chính trị, phát huy cách làm sáng tạo, tránh hình thức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, sơ kết, đánh giá; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, không nghiêm túc nhằm tạo niềm tin cho Nhân dân.
Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lại càng có ý nghĩa đối với việc thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Đặc biệt, trong thời điểm Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với những nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà Nghị quyết 58 đã xác định, tỉnh Thanh Hóa cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các tầng lớp Nhân dân; cần đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là yêu cầu được đặt lên trên hết. Do vậy, việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là giải pháp quan trọng để thực hiện tốt xây dựng đạo đức. Theo đó, cần tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp sau:
Một là, lấy nhận thức làm nền tảng.
Để xây dựng Đảng về đạo đức một cách hiệu quả, trước hết cần nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng về đạo đức. Vì chỉ khi nhận thức đúng và đầy đủ mới chủ động hành động một cách hiệu quả và thiết thực. Theo đó, để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các cuộc vận động sáng tác, quảng bá, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biên tập, xuất bản sách điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác dạy;sử dụng các cơ quan báo chí của tỉnh như Báo Thanh Hóa, Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, huyện nhằm đưa thông tin rộng rãi đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh.
Hai là, lấy việc nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm trung tâm.
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành giải pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức, cần triển khai nội dung học tập cụ thể, thiết thực; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp; đa dạng hóa và kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khắc phục những nhận thức không đúng, bảo thủ, trì trệ “đầu voi, đuôi chuột” hoặc “làm cho qua chuyện”, nặng về “hô hào”, bệnh “thành tích”.Cụ thể hóa nội dung trong các Kế hoạch, Chỉ thị, Chương trình hành động các cấp, sát với tình hình đảng bộ, chi bộ; theo đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và phù hợp với thực lực của cán bộ, đảng viên; đồng thời gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị.
Ba là,lấy việc phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu làm then chốt.
Văn hóa đạo đức của người đứng đầu có tác dụng rất lớn về giáo dục và nêu gương cho cán bộ và Nhân dân. Do đó, người đứng đầu phải là những tấm gương trong sạch, mẫu mực cho cán bộ cấp dưới và Nhân dân học tập và noi theo, từ đó góp phần xây dựng Đảng về đạo đức. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng yêu cầungười đứng đầu phải “gương mẫu về đạo đức, lối sống, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, tạo môi trường dân chủ trong cơ quan, địa phương, đơn vị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao3. Theo đó, người đứng đầu phải là những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của cán bộ, Nhân dân; nói đi đôi với làm, phải là người kiểu mẫu về văn hóa đạo đức và thực hành văn hóa đạo đức; phải gương mẫu công khai kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện.
Bốn là, lấy việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến làm khâu đột phá.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền4. Theo đó, cần đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo động lực thúc đẩy toàn cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trên mọi lĩnh vực. Để thực hiện việc nhân rộng điển hình tiên tiến có hiệu quả, cần xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí điển hình tiên tiến, làm cơ sở để các tập thể, cá nhân phấn đấu, bình xét, khen thưởng. Khi tiến hành bình chọn phải công khai, dân chủ đảm bảo các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải là những tấm gương thực sự tiêu biểu; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn. Từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị; động viên, khích lệ mọi người sống và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Năm là,lấy việc tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết làm nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.
Kiểm tra, giám sát là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm cho thấy, chỉ khi phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia giám sát các mặt hoạt động của cán bộ, đảng viên thì vai trò của đội ngũ lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương được tăng cường; những biểu hiện vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; niềm tin của quần chúng Nhân dân được củng cố; uy tín của cán bộ, đảng viên được nâng cao. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, không cứng nhắc, theo đúng phương châm: giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy cơ sở, trực tiếp là đồng chí Bí thư cấp ủy trong triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổng kết, thực hiện sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.
Như vậy, để nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức thì đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp hữu hiệu. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phát huy trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục có những thành công mới trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh“Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”./.
-----------------
Chú thích:
(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.515
(2),(3) Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
 (4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.263.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?