NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Những điểm mới về kết cấu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương

Đăng lúc: 14:32:10 12/04/2023 (GMT+7)433 lượt xem

 I. Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên
Theo QĐ số 420/QĐ-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương, chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên được kết cấu như sau:
1. Khối lượng kiến thức
Chương trình gồm 20 chuyên đề, trong đó có 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo, đi thực tế, kiểm tra.
2. Thời gian bồi dưỡng: Tổng thời gian bồi dưỡng là 160 tiết (08 tiết/ngày).
3. Kết cấu chương trình
- Phần I: Kiến thức chung, gồm 07 chuyên đề giảng dạy (08 tiết/chuyên đề) và 02 chuyên đề báo cáo (04 tiết/chuyên đề).
- Phần II: Kỹ năng, gồm 09 chuyên đề giảng dạy (08 tiết/chuyên đề) và 02 chuyên đề báo cáo (04 tiết/chuyên đề).
- Phần III: Đi thực tế, kiểm tra, thời lượng 12 tiết đi thực tế và 04 tiết kiểm tra.
Kết cấu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương theo QĐ số 420/QĐ-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, so với kết cấu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có những điểm mới sau:
- Thời gian bồi dưỡng giảm 50%-giảm 160 tiết (Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là 320 tiết).
          - Phần Kiến thức chung
-  Bỏ chuyên đề “Hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước”.
- Bỏ chuyên đề báo cáo “Thực tiễn quản lý Nhà nước tại bộ, ngành và địa phương”, bổ sung 02 chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên.
          - Phần Kỹ năng
-  Bỏ các chuyên đề sau:
+ Chuyên đề “Kỹ năng viết báo cáo”
+ Chuyên đề báo cáo “Thực tiễn quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ”
- Bổ sung các chuyên đề sau:
+ 02 chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viê
+ Chuyên đề 2 “Kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước”
+  Chuyên đề 6 “Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ”,
+ Chuyên đề 9 “Kỹ năng làm việc trong môi trường số”.
4. Nghiên cứu thực tế, kiểm tra
- Nghiên cứu thực tế: Giảm thời lượng đi nghiên cứu thực tế từ 16 tiết theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, còn 12 tiết chưa tính thời gian đi, về.
- Kiểm tra: Kiểm tra trắc nghiệm, thời gian 04 tiết (giảm 02 tiết so với Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ); chuyển hình thức kiểm tra viết bằng kiểm tra trắc nghiệm.
- Bỏ viết tiểu luận
II. Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
Theo QĐ số 421/QĐ-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương, chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính được kết cấu như sau:
1. Khối lượng kiến thức
Chương trình gồm 26 chuyên đề, trong đó có 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo, đi thực tế, kiểm tra, viết tiểu luận.
2. Thời gian bồi dưỡng: Tổng thời gian bồi dưỡng là 240 tiết (08 tiết/ngày).
3. Kết cấu chương trình
- Phần I: Kiến thức chung, gồm 12 chuyên đề giảng dạy (08 tiết/chuyên đề) và 03 chuyên đề báo cáo (04 tiết/chuyên đề).
- Phần II: Kỹ năng, gồm 08 chuyên đề giảng dạy (12 tiết/chuyên đề) và 03 chuyên đề báo cáo (04 tiết/chuyên đề).
- Phần III: Đi thực tế (12 tiết), kiểm tra (04 tiết), viết tiểu luận (08 tiết)  
Kết cấu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương theo QĐ số 421/QĐ-BNV ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, so với kết cấu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chínhtheo Quyết định 2640/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có những điểm mới sau:
          - Phần Kiến thức chung
 -  Bỏ các chuyên đề sau:
+ Chuyên đề giảng dạy “Văn hóa công sở”
+ Chuyên đề báo cáo “cải cách hành chính ở Bộ, ngành, địa phương”
+ Chuyên đề báo cáo “Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công ở Bộ, ngành và địa phương”
- Bổ sung các chuyên đề sau:
+ Bổ sung 03 chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên.
+ Chuyên đề giảng dạy “Tổng quan về phát triển bền vững”
+ Chuyên đề giảng dạy “Quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”
+ Chuyên đề giảng dạy “Quản lý nhà nước về các lĩnh vực xã hội”
+ Chuyên đề giảng dạy “Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quản lý nhà nước”.
          - Phần Kỹ năng
- Bỏ các chuyên đề sau:
+ Chuyên đề giảng dạy “Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ”
+ Chuyên đề giảng dạy “Kỹ năng phân công, phối hợp trong hoạt động công vụ”
+ Chuyên đề giảng dạy “Kỹ năng tổ chức và điều hành hội nghị”
+ Chuyên đề giảng dạy “Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ”
+ Chuyên đề báo cáo “Thực tiễn kết hợp quản lý nhà nước theo ngành/lĩnh vực và lãnh thổ ở Việt Nam”
- Bổ sung các chuyên đề sau:
+ Bổ sung 03 chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên
+ Chuyên đề giảng dạy“Kỹ năng phối hợp và thuyết phục trong hoạt động công vụ”
+ Chuyên đề giảng dạy “Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa”
+ Chuyên đề giảng dạy “Kỹ năng theo dõi, kiểm tra ngành, lĩnh vực quản lý”
+ Chuyên đề giảng dạy “Kỹ năng xây dựng báo cáo tổng hợp”
4. Nghiên cứu thực tế, kiểm tra
- Nghiên cứu thực tế: Tăng thời lượng đi nghiên cứu thực tế từ 08 tiết theo Quyết định 2641/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ lên 12 tiết chưa tính thời gian đi, về.
- Kiểm tra: Kiểm tra trắc nghiệm, thời gian 04 tiết (giảm 02 tiết so với Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo Quyết định 2641/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chuyển hình thức kiểm tra viết bằng kiểm tra trắc nghiệm)
- Viết tiểu luận: 08 tiết, giảm 10 tiết so với Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo Quyết định 2641/QĐ-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ./.
GV Lê Thị Thảo
Phòng QLĐT&NCKH
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
3044
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9296
Tháng này:
44797
Tất cả:
4.552.286