NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Thực tiễn và kinh nghiệm thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm phả - Vinacomin

Đăng lúc: 15:19:10 10/11/2023 (GMT+7)347 lượt xem

  Những bài học từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm phả - Vinacomin là vô cùng quý báu để mỗi tổ chức Đảng, mỗi cơ quan, đơn vị có thể vận dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng, góp phần xây dựng đơn vị ngày một phát triển.
1.jpg
Cán bộ lãnh đạo Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm phả - Vinacomin
đón tiếp đoàn NCTT lớp TCLLCT B36 Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá
đến học tập kinh nghiệm
 
Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm phả - Vinacomin có trụ sở và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Vùng đất có truyền thống cách mạng, cái nôi của giai cấp công nhân vùng mỏ, là nơi dưới sự lãnh đạo của Đảng vào ngày 12/11/1936 đã nổ ra cuộc bãi công của hơn 3 vạn thợ Mỏ, chống chế độ bóc lột hà khắc của bọn chủ mỏ. Thắng lợi của cuộc đình công đã để lại cho tổ chức Đảng và phong trào giai cấp công nhân vùng mỏ bài học lớn về tập hợp lực lượng, về tính kỷ luật trong đấu tranh; về sự đùm bọc tương thân, tương ái của những người thợ mỏ được kết tinh lại trong khẩu hiệu Kỷ luật và đồng tâm chúng ta nhất định thắng” của Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm phả - Vinacomin.
Là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (viết tắt là TKV), trong đó TKV nắm giữ 65,48% cổ phần, người lao động trong Công ty Cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin nắm giữ 34,52% cổ phần. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính của Công ty hiện nay là tiếp nhận các nguồn than sản xuất trong nước, than nhập khẩu về sàng, tuyển, pha trộn đáp ứng yêu cầu tiêu thụ theo kế hoạch phối hợp kinh doanh giữa TKV và Công ty; vận tải than bằng ô tô; kinh doanh dịch vụ cảng và một số ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
Hiên nay, Đảng bộ Công ty có 13 chi bộ với 146 đảng viên. Công ty có 6 phòng nghiệp vụ, 7 phân xưởng sản xuất, 386 cán bộ, công nhân viên; 13 công đoàn bộ phận; 5 chi đoàn thanh niên có với 85 đoàn viên; 3 chi hội cựu chiến binh với 28 hội viên.
Để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Công ty đã thực hiện đồng bộ các giải pháp. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Với vai trò là hạt nhân chính trị trong Công ty, Đảng ủy Công ty lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.
Thứ hai, tăng cường công tác chính trị tư tưởng. Công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được quan tâm và duy trì thường xuyênthông qua tổ chức học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị (hiện tại đang cử 10 cán bộ học Trung cấp lý luận chính trị); chọn cử quần chúng ưu tú đi học các lớp nhận thức về Đảng.
Để đẩy mạnh học và làm theo Bác, Đảng uỷ Công ty đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quảng Ninh về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, hằng năm, Đảng ủy Công ty đã ban hành văn bản chỉ đạo các chi bộ trực thuộc về việc tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch học tập nghị quyết cấp trên, cam kết tu dưỡng, rèn luyện phần đấu và đăng ký mô hình học tập, làm theo Bác.
Đặc biệt, Đảng uỷ đã lãnh đạo thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; chủ động phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh, phản báccác quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các chi bộ và tổ chức đoàn thể đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiệm Kế hoạch số 551-KH/ĐU, ngày 31/7/2019 của Đảng ủy Công ty về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tường của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Song song với công tác tuyên truyền, Đảng ủy và các đoàn thể Công ty luôn sâu sát nắm bắt diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động; kịp thời cung cấp các thông tin chính thống, chuẩn xác để định hướng dư luận, không để xảy ra những bất ổn trong Công ty.Đảng ủy Công ty đã ban hành Nội quy tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty; Giám đốc Công ty ban hành Quy định tiếp công dân và Nội quy tiếp công dân; bố trí phòng tiếp công dân, hộp thư góp ý và công khai số điện thoại của lãnh đạo chủ chốt Công ty theo quy định. Trong các năm qua, không có CBCNV, người lao động Công ty và cũng không có nhân dân nơi Công ty có hoạt động sản xuất đến phòng tiếp công dân để phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
Thứ ba, coi trọng công tác công tác tổ chức, cán bộ.Bám sát quy chế quản lý cán bộ, quy định tiêu chuẩn cán bộ của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy TKV và Tổng Giám đốc TKV, Đảng ủy Công ty đã xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tiêu chuẩn cán bộ; giám sát, đánh giá cán bộ; tổ chức thực hiện nghiêm công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại, cán bộ hằng năm, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao trong cán bộ công nhân và người lao động trong Công ty.Từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty đã tổ chức nhận xét, đánh giá và xem xét giới thiệu bổ nhiệm mới 26 cán bộ, bổ nhiệm lại 48 cán bộ.
Thứ tư, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng uỷ xây dựng Chương trình hành động số 18-CTr/ĐU, ngày 01/9/2021 của Đảng uỷ Công ty thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Than Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025”; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Đảng ủy Than Quảng Ninh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đến cán bộ, đảng viên; tổ chức sinh hoạt chi bộ vào một trong 7 ngày đầu hằng tháng; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp uỷ viên đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, có năng lực, trình độ, uy tín, tâm huyết, trí tuệ, phẩm chất đạo đức và kinh nghiệm về công tác đảng. Bám sát và khai thác hiệu quả bản tin sinh hoạt chi bộ do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh phát hành, Bộ phận Tuyên giáo Đảng uỷ Công ty xây dựng và ban hành bản tin định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Đảng ủy Công ty đã quán triệt và ban hành Kế hoạch số 35-KH/ĐU, ngày 01/10/2021 thực hiện Kế hoạch số 30-KH/ĐU, ngày 01/9/2021 của Đảng ủy Than Quảng Ninh về thực hiện Quy định số 345-QĐ/TU, ngày 12/8/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “Cấp ủy viên các cấp; cán bộ các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cấp ủy trực thuộc tỉnh dự sinh hoạt chi bộ".
Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ của chi ủy, bí thư chi bộ ngày càng được đi vào nề nếp và đảm bảo chất lượng; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt trên 95%. Các chi bộ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc đã được cải thiện, phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ khác của đơn vị.
Thứ năm, xây dựng, củng cố tổ chức đảng, xây dựnghình ảnh“Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”.Đảng ủy Công ty luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, như tổ chức quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các văn bản, quy định của Trung ương, cấp ủy Đảng cấp trên về công tác phát triển đảng viên; xây dựng và ban hành công văn hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên, quyết định kiện toàn Tổ kiểm tra nhận thức trước khi kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến năm nay, Đảng uỷ Công ty đã kết nạp được 21 đảng viên mới, đạt tỷ lệ bình quân 3,5%/năm, gần đạt chỉ tiêu.
Bên cạnh đó, Đảng ủy chú trọng xây dựng văn hoá, tác phong, hình ảnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân. Đảng uỷ đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 96-KH/ĐU, ngày 03/3/2023 về thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU, ngày 09/01/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá văn hoá truyền thống trong Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; ban hành văn bản vàtriển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ban hành và tổ chức thực hiện Quy định số 70-QĐ/ĐU, ngày 28/7/2020 về xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”
Thứ sáu, tích cực kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng.Đảng uỷ Công ty đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương và của Tỉnh ủy Quảng Ninh, của Đảng ủy Than Quảng Ninh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 166-CTr/ĐU, ngày 31/12/2020 về thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 08/10/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ giai đoạn 2020 - 2025…
Đồng thời, Đảng uỷ Công ty kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện, xây dựng các quy chế, quy định về công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025; từ đầu nhiệm kỳ đã ban hành 8 văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh các mặt quản lý trong Công ty. Hằng năm, tổ chức kiểm tra, giám sát ít nhất 02 cán bộ giữ chức vụ chủ chốt (trong đó có 01 cấp ủy viên cùng cấp); kiểm tra, giám sát chuyên đề trong thông báo kết luận đều chỉ rõ hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm của đối tượng được kiểm tra, giám sát, kiến nghị, tiến độ khắc phục.
Đảng uỷ Công ty đã quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên về công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó có Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin quản lý. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước, của TKV, của Đảng uỷ Than Quảng Ninh và của Đảng uỷ Công ty, không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; trong Công ty không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Nhờ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong xây dựng Đảng, từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ Công ty luôn đạt trong sạch vững mạnh, Công ty luôn hoàn thành kế hoạch SXKD hằng năm với tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt hơn 12%/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 5%/năm; tốc độ tăng lợi nhuận bình quân đạt17%/năm; tốc độ tăng tiền lương bình quân hơn 10%/năm.
Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả - Vinacomin, rút ra các bài học kinh nghiệm sau:
Một là,quán triệt sâu sắc và bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Hai là, luôn chăm lo xây dựng, giữ gìn đoàn kết trước hết trong cấp uỷ, bộ máy lãnh đạo, lấy nhiệm vụ chính trị là trung tâm, tôn trọng vị trí, vai trò, chức năng của từng tổ chức tạo nên sự đồng thuận trong ý chí và thống nhất trong hành động.
Ba là,quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng lãnh đạo chỉ đạo rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức, kiện toàn, củng cố các chi bộ trực thuộc và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.
Bốn là,lãnh đạo, chỉ đạovà tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác giám sát thường xuyên.
Năm là,chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt đảm bảo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ trình độ, năng động, sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.
Sáu là, sâu sát lãnh đạo, chỉ đạochăm lo nâng cao đời sống cả về vật chất và tinh thần cho người lao động, quan tâm về điều kiện làm việc; phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác quản lý, điều hành, phân phối thu thu nhập, tiền lương, thưởng; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động; làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị để người lao động hiểu rõ, tạo sự đồng thuận cao để xây dựng đội ngũ lao động có tâm huyết và gắn bó lâu dài với đơn vị.   
Bảy là, xây dựng, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa cơ quan chuyên môn với các tổ chức đoàn thể trên tinh thần tôn trọng vai trò, đề cao trách nhiệm, đảm bảo hiệu quả làm việc của từng tổ chức, vì mục tiêu chung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và phát triển cơ quan, đơn vị.
Những bài học từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm phả - Vinacomin là vô cùng quý báu để mỗi tổ chức Đảng, mỗi cơ quan, đơn vị có thể vận dụng nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng, góp phần xây dựng đơn vị ngày một phát triển./.
Trần Lê Việt - GVC Khoa Xây dựng Đảng
 
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
1571
Hôm qua:
2025
Tuần này:
16264
Tháng này:
56063
Tất cả:
4.487.351