Hôm nay:
940
Hôm qua:
771
Tuần này:
3944
Tháng này:
19136
Tất cả:
898416

Cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 07:49:51 14/02/2017 (GMT+7)

ThS. Dương Thị Hằng
P. Trưởng Khoa LL Mác – Lênin, TT Hồ Chí Minh
 
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khẳng định: "đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn có những hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên".
Thực hiện Chỉ thị 05 là yêu cầu, là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhưng đối với mỗi cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa  còn là nhu cầu tự thân để mỗi hành vi, lời nói, việc làm đều thấm đẫm tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ.
Trước hết, Chỉ thị 05-CT/TW ra đời nhằm tác động tiếp tục nâng cao nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc. Chỉ thị đã đặt ra yêu cầu phải  xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, mở rộng thêm nội dung, gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bám sát hơn những điều kiện thực tế, đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, nhằm tạo chuyển biến cơ bản về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc học tập và làm theo gương Bác phải góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên…
Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là nhận thức đúng và hiểu rõ Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam,... Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, đất nước, dân tộc lên trên tất cả; tận trung với nước, tận hiếu với dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư... Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, quần chúng; phong cách ứng xử văn hoá, tinh tế, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, tự mình nêu gương,...
Ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, những năm qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được triển khai sâu rộng trong toàn nhà trường và đã thu được những kết quả tích cực. Thực hiện Chỉ thị 03, cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, nhà trường đã nghiên cứu, đề ra “5 tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa” để cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện, đó là:
1. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nói, viết và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
3. Sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác.
4. Kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh, phát huy dân chủ xây dựng nếp sống văn hóa cơ quan, môi trường sư phạm.
5. Đoàn kết, thống nhất, hợp tác, thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
Năm tiêu chuẩn đạo đức nêu trên là kết quả việc vận dụng tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể, về chức năng, nhiệm vụ của nhà trường; theo đúng phương châm"sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện", với tinh thần học tập phải xuất phát từ nhu cầu tự thân, “nội tâm hóa”, đi từ “hiểu giá trị” đến tự giác vận dụng, không mang tính chất hình thức, phô trương, mà hướng đến tính thiết thực, hiệu quả; mang tính thực tiễn cao, là kim chỉ nam cho quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng của cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường. Những năm qua, thực hành 5 tiêu chuẩn đạo đức, tình hình hoạt động của nhà trường đã có nhiều chuyển biến rõ rệt trên toàn diện các mặt công tác. Cụ thể:
- Công tác lãnh đạo: Đảng ủy, tập thể Ban Giám hiệu thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đã ban hành nhiều chủ trương, qui định mới phát triển chuyên môn; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; cải thiện nâng cao đời sống, phúc lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường.
- Về hoạt động học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ: Có 02 đồng chí bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ, 04 đồng chí Nghiên cứu sinh đang tiếp tục nghiên cứu và 36 thạc sỹ. Tất cả các đồng chí được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đều nêu cao ý thức cá nhân, phát huy truyền thống nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.
- Về hoạt động giảng dạy: 100% giảng viên nhà trường hoàn thành nhiệm vụ. có 02 giảng viên đoạt danh hiệu giảng viên giỏi quốc gia, 07 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp trường. Thao giảng là hoạt động thường xuyên của đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên trẻ. Thông qua đó, các giảng viên góp ý, bổ sung trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, giúp nhau trưởng thành về kiến thức cũng như các kỹ năng truyền đạt.
- Về hoạt động nghiên cứu khoa học: Hoạt động nghiên cứu, trao đổi có nhiều hình thức phong phú. Sinh hoạt Câu lạc bộ giảng viên trẻ sinh hoạt 01 lần/tháng; Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo đã có 03 chương trình được thực hiện. Nổi bật là số lượng đề tài nghiên cứu khoa học. Những năm qua, nhà trường đã tổ chức nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học với 02 đề tài cấp bộ; 05 đề án cấp tỉnh; 10 đề tài, hội thảo cấp tỉnh và khu vực; hơn 30 đề tài cấp trường, cấp khoa.
- Hoạt động phục vụ: Phục vụ tốt các hoạt động giảng dạy của các giảng viên mời, các giảng viên trong trường; hoạt động hành chính, đối ngoại của Ban Giám hiệu; đảm bảo tốt về trật tự an ninh và phòng chống cháy nổ; phục vụ học viên nội trú chu đáo, an toàn.
Với những nội dung mang định hướng giá trị xã hội, Chỉ thị 05-CT/TW đang từng bước đi vào đời sống, tạo hiệu ứng tích cực trong Đảng và quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng, Nhà nước phải trở thành những hạt nhân quan trọng để sức lan tỏa nhanh hơn, chất lượng hơn và rộng khắp hơn.
Để thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nâng cao hiệu quả thực hành “5 tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa”, trong thời gian tới, nhà trường hướng trọng tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
Thứ nhất, không chỉ yêu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn chú trọng học tập và rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện nhiệm vụ này, đặt ra yêu cầu nâng cao nhận thức về phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng và nội dung yêu cầu của việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Người.
Thứ hai, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ban Giám hiệu và các trưởng, phó phòng, khoa trong nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”1. Đây sẽ là những tấm gương trong sạch, mẫu mực cho cán bộ, giảng viên và học viên học tập và noi theo; có thể thu hút và tập hợp được lực lượng nhằm phát huy sức mạnh của tập thể, xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường.
Thứ ba, tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên nhà trường có “phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng”, có lập trường chính trị vững vàng, có nhân sinh quan và thế giới quan khoa học; có tinh thần trách nhiệm, ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trong hoạt động đào tạo cán bộ; “có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn”2.
Thứ tư, chú trọng đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường theo yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Cải tiến nội dung chương trình và thực hiện có hiệu quả phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn; “đổi mới và phát triển toàn diện công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn”3.
Thứ năm, xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý và quy chế làm việc rõ ràng, khách quan nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tất cả cán bộ, viên chức nhà trường rèn luyện, tu dưỡng. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành, giữa các cán bộ, giảng viên và học viên trong nhà trường trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cán bộ, viên chức rèn luyện, tu dưỡng tốt.
Thứ sáu, tổ chức nghiên cứu, biên soạn tập bài giảng bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, học viên các lớp Trung cấp LLCT – HC, học viên các lớp ngạch chuyên viên, chuyên viên chính…
Đây là là những giải pháp, biện pháp hữu hiệu để thực hiện và nâng cao hiệu quả thực hành Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và “5 tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa”, tạo môi trường và động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, viên chức nhà trường.      Theo tinh thần của Chỉ thị 05, trách nhiệm của nhà trường đã được đề cao một bước. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, đòi hỏi tập thể, mỗi cán bộ, viên chức nhà trường, căn cứ vào vị trí việc làm phải xây dựng rèn luyện đạo đức, xây dựng phong cách, trí tuệ, bản lĩnh và tâm thế mới nhằm góp phần xứng đáng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ “đức” – “tài” đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, góp phần đưa tỉnh nhà sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Tài liệu tham khảo
 
(1) Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” .
(2) PGS,TS. Trương Thị Thông, ThS. Lương Trọng Thành: Đổi mới công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Từ thực tiễn Trường Chính trị Thanh Hóa” (2015), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 50
(3) Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12-3-2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa “Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Thanh Hóa trở thành một tỉnh tiên tiến vào năm 2020”.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?