NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Học tập di chúc và tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ vào đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa hiện nay

Đăng lúc: 13:39:34 14/09/2019 (GMT+7)1823 lượt xem

TS. Lương Trọng Thành - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, danh nhân văn hóa thế giới kiệt xuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, suốt cuộc đời đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người, vì hòa bình, tiến bộ của Nhân dân trên toàn thế giới. Người ra đi, để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta những di sản vô cùng quý báu, đó là: tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người…Một trong những di sản tiêu biểu đó là bản Di chúc mang giá trị thời đại. Đó là quốc bảo về xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn vì một Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc; là bản hoạch định rõ ràng, chu đáo về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; là chỉ dẫn về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân,phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; là chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức phong cách của người cán bộ chân chính; là cẩm nang mang đậm giá trị lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, về giáo dục đạo đức cách mạng. Trong đó, Người đặc biệt quan tâm, đó là: bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đờisau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.
Trải qua 50 năm quán triệt tư tưởng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc làm rất quan trọng và rất cần thiết và thực hiện chỉ dẫn của Người “cán bộ là gốc của mọi công việc”(1); “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hay kém”(2), huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng(3)Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” thực hiện thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, trước yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế hiện nay, Đảng ta xác định: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng tinh thần của xã hội; tăng cường quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên...đã và đang đòi hỏi phải xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
Đồng hành cùng cả nước, 50 năm qua, thực hiện Di chúc của Người, cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, bước vào thời kỳ đổi mới, để đáp ứng yêu cầu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 và tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, với phương châm “chuẩn hóa, trẻ hóa, thực tiễn hóa” đội ngũ cán bộ, Tỉnh ủy đã quan tâm đổi mới đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, trong đó, hệ thống thể chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng được hoàn thiện; sự gắn kết giữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ được quan tâm; cơ sở vật chất được tăng cường, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tinh thông nghiệp vụ, mẫn cán và liêm chính trong công việc, văn minh lịch sự trong ứng xử; cùng nhau khơi dậy khát vọng vươn lên, chung tay, góp sức xây dựng quê hương Thanh Hóa thịnh vượng, kiểu mẫu.
Vinh dự và tự hào, được Chủ tịch Hồ Chí Minh bốn lần về thăm, Người luôn tâm nguyện, mong muốn Thanh Hóa phải được xây dựng thành một tỉnh kiểu mẫu cho cả vùng, cả nước noi theo, Người chỉ dẫn cho Thanh Hóa cách làm, đặc biệt, Người nhấn mạnh “để mau chóng trở thành tỉnh kiểu mẫu, điều quan trọng là phải có cán bộ và đội ngũ cán bộ tốt, giỏi, tận tâm, tận lực phục vụ dân, lại phải xây dựng tổ chức mạnh, trước hết là các tổ chức Đảng”(4). Khắc sâu Di huấn của Người, với vị trí, vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, trong các giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, định hướng của Trung ương, các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vượt khó, kiên định tư tưởng, mục tiêu trong huấn luyện cán bộ; kỷ luật, kỷ cương trong dạy và học; xây dựng khối đoàn kết thống nhất; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, giảng viên; luôn đổi mới, sáng tạo đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ học viên có đủ phẩm chất, năng lực, đủ “đức”, đủ “tài”, vừa “hồng”, vừa “chuyên” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh. Đồng hành với sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, trên nền tảng tốt đẹp, Nhà trường đã kế thừa, phát huy và phát triển, đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thành công nổi bật nhất, đó là:
(1) Tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Trung ương, của tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bám sát chức năng, nhiệm vụ, Nhà trường đã chủ động phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 238-QĐ/TU ngày 28/7/2011, Quyết định số 877-QĐ/TU ngày 5/9/2017, Quyết định số 2943-QĐ/TU ngày 13/5/2019 “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh”, Quyết định số 308-QĐ/TU ngày 19/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh, giai đoạn 2011-2015”, Quyết định số 5550/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa “Về bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành chính cho công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016- 2020”; phối hợp tham mưu ban hành Quyết định số1254 - QĐ/TU ngày 24/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa“Vềchếđộ bồidưỡng,cậpnhậtkiếnthứcmớiđối với cán bộ, quản lý các cấp”.
Như vậy, cùng với Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Vềtiếp tụcxâydựngđộingũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”  và bổ sung, hoàn thiện các quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tạo cơ chế, thể chế hoàn thiện nhất cho công tác đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
          (2). Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện, quy mô đào tạo, bồi dưỡng được mở rộng, chất lượng được nâng lên
Công tác tuyển sinh được chú trọng theo phương châm: đúng, đủ, rõ. Công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm. Mục tiêu, thái độ, động cơ học tập được quán xuyến. Phương thức, mô hình tổ chức lớp đa dạng, sáng tạo. Nội dung chương trình được cải tiến theo hướng rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn. Tạo được đột phá trong đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá. Kết quả từ năm 2010 đến nay, hàng năm  đã đào tạo, bồi dưỡng trên 10.000 học viên/năm. Đặc biệt, trong giai đoạn này Nhà trường tạo dấu ấn trong đào tạo hợp tác quốc tế (giai đoạn 2017 - 2020, đào tạo  Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính cho 150 cán bộ lãnh đạo cấp phòng tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào); phối hợp với các huyện, thị, thành ủy mở các lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện và các chức danh chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021- 2026.Qua đào tạo, bồi dưỡng, vừa góp phần chuẩn hóa, vừa nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và phục vụ sự nghiệp cách mạng lâu dài của tỉnh.
          (3). Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý 
Với phương châm: sâu địa bàn, sát lĩnh vực, phát hiện kịp thời, đề xuất giải pháp và tư duy nguồn lực: xã hội hóa nghiên cứu tìm hiểu, ưu tiên nghiên cứu phát hiện, khuyến khích nghiên cứu tư vấn; đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường đã nỗ lực vượt khó để thi đua nghiên cứu tốt, phục vụ công tác tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy - học tốt và tư vấn tốt. Theo đó, từ năm 2010 đến nay Nhà trường đã tổ chức thành công 15 hội thảo khoa học cấp quốc gia, khu vực và cấp tỉnh; hàng trăm hội thảo cấp trường, hội thảo chuyên đề cấp khoa. Chủ trì, bảo vệ thành công 04 đề tài khoa học cấp bộ, 10 đề tài khoa học cấp tỉnh. Đặc biệt đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật, Nhà xuất bản Thanh Hóa biên tập 25 sách tham khảo, chuyên khảo; phát hành 35 số tập san nghiên cứu lý luận và thực tiễn với số lượng 2.500 cuốn/số phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy cho cán bộ, giảng viên và công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh.
            (4). Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Nhận thức sâu sắc chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Người huấn luyện của Đoàn thể  phải làm kiểu mẫu về mọi mặt: tư tưởng, đạo đức, lối làm việc(5), quán triệt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên “vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, am hiểu thực tiễn”(6)với phương châm 3 tốt: Định hướng tốt, cơ chế tốt, môi trường tốt, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung nguồn lực, dồn sức xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín thông qua việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ. Trong đó, quan tâm công tác quy hoạch, ưu tiên nguồn lực cho đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ; khuyến khích đào tạo nghiên cứu sinh, chú trọng đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn, phát triển tư duy, tầm nhìn, năng lục lãnh đạo, quản lý, nuôi dưỡng khát vọng, khuyến khích đổi mới, sáng tạo. Kết quả từ năm 2010 đến nay đã cử 63 cán bộ, giảng viên đi đào tạo trình độ lý luận chính trị; chọn cử 46 cán bộ, giảng viên đào tạo trình độ thạc sỹ; tiếp nhận và cử 10 cán bộ, giảng viên đào tạo trình độ tiến sĩ và nghiên cứu sinh.
            (5). Môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng được quan tâm
Dân chủ được phát huy nhất là vị thế, vai trò là chủ và làm chủ của cán bộ, giảng viên, học viên được quan tâm, chú trọng trong việc tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, đảm bảo việc quản trị Nhà trường theo hướng khoa học, dân chủ và đúng pháp luật.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập… được quan tâm đầu tư, quản lý và sử dụng có hiệu quả. Công tác xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất được quan tâm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt, vui chơi giải trí của cán bộ, giảng viên, học viên. Cảnh quan môi trường được cải tạo theo hướng sạch, xanh, sáng, đẹp và trong tương lai với không gian được mở rộng từ 3,5 ha lên 11 ha cùng với sự đầu tư chiến lược sẽ xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểu mẫu của tỉnh, ở khu vực và trong cả nước.
Trên nền tảng các giá trị chuẩn mực: kiên định, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, sáng tạo, Nhà trường quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa trường Đảng, cụ thể hóa các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung xây dựng hình ảnh, tác phong của cán bộ, giảng viên, học viên trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập, rèn luyện. Đồng thời, để thích ứng với những yêu cầu, nhiệm vụ mới, Nhà trường đã và đang chuyển mạnh từ chức năng đào tạo sang chức năng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; từ đào tạo là chủ yếu sang đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh và vị trí việc làm; từ đào tạo cán bộ trong tỉnh mở rộng sang hợp tác quốc tế; từ phong trào thi đua hai tốt mở rộng sang phong trào thi đua nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy- học tốt, tư vấn tốt. Qua đó, xây dựng hình ảnh, nâng cao vị thế Nhà trường với các trường trong hệ thống và các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
Từ thực tiễn đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà trường rút ra những kinh nghiệm sau:
Một là, yêu cầu mang tính nguyên tắc và then chốt của đổi mới để phát triển là phải giải quyết hài hòa 5 mối quan hệ: i) Đổi mới, ổn định và phát triển; ii) Quy hoạch, đào tạo -bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; iii) Giữa quy mô và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; iv) Giữa đào tạo - bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; v) Giữa đổi mới Nhà trường với sự phát triển của tỉnh, các địa phương, đơn vị trong tỉnh và các trường trong hệ thống. Theo đó, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng phải bám sát vào định hướng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy, của các địa phương, đơn vị và học tập kinh nghiệm về đổi mới từ các cơ sở đào tạo trong và ngoài hệ thống, từ đó đổi mới đồng bộ và nâng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
          Hai là, xuyên suốt và động lực của sự nghiệp đổi mới Nhà trường là phải xác định được sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, đặc biệt là mô hình phát triển. Theo đó, Nhà trường phát triển theo mô hình 5 nhất, 4 trụ cột, 5 định hướng đổi mới. Cụ thể 5 nhất là: i) có thể chế tốt nhất; ii) có quy mô đào tạo, bồi dưỡng lớn và chất lượng cao nhất; iii) công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phát triển toàn diện nhất; iv) có đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín nhất; v) có môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng nhất. 4 trụ cột: i) nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học là trung tâm; ii) đổi mới quản lý là then chốt; iii) đổi mới phương pháp dạy- học, thi, kiểm tra, đánh giá là đột phá; iv) xây dựng môi trường giàu tính Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. 5 định hướng đổi mới là: i) chuyển nhận thức từ người thầy là trung tâm sang người thầy và học viên là trung tâm; ii) chuyển từ học kiến thức là chủ yếu sang phát triển phẩm chất, năng lực; iii) chuyển từ học thông qua giáo trình là chủ yếu sang cập nhật kiến thức mới và tổng kết thực tiễn; iv) chuyển từ đánh giá điểm số sang đánh giá quá trình; v) chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý phục vụ và kiến tạo.
Ba là, sức thuyết phục của đổi mới là trên cơ sở mô hình phát triển đã xác định, cần tập trung nguồn lực để nghiên cứu, quyết tâm xây dựng thành các mô hình, điển hình.Tiêu biểu là: biểu dương tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu gắn với nghi lễ chào cờ; xây dựng hình ảnh, tác phong người cán bộ quản lý “kiên định trong mục tiêu; quyết liệt trong chỉ đạo; sáng tạo trong điều hành; hài lòng trong xử trí”; hình ảnh giảng viên: nghiêm về giờ giấc, đẹp về trang phục, chuẩn về phát ngôn, đúng mực trong ứng xử, quyết liệt trong đổi mới phương pháp dạy - học theo phương châmdạy- học theo hướng dạy- học hiểu, dạy- học vận dụng, dạy- học xử trí; hình ảng học viên theo mô hình học tập 3 không (không vào muộn, ra sớm; không cẩu thả; không làm việc riêng và sử dụng điện thoại trong giờ học), 3 có (có mục tiêu, động lực học tập tích cực; có tác phong, hình ảnh đẹp; có phương pháp rèn luyện khoa học); mô hình Giới thiệu sách trong chương trình Phát triển văn hóa đọc; mô hình Câu lạc bộ giảng viên trẻ; Bồi dưỡng lớp cán bộ nguồn cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021-2026 theo mô hình 3-3-3; mô hình 3 tốt (định hướng tốt, cơ chế tốt, môi trường tốt) trong xây dựng đội ngũ ... chính từ thực tiễn sinh động và hiệu quả thiết thực của các mô hình đã tạo niềm tin, sức lan tỏa, tạo động lực tích cực cho các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên tiếp tục đổi mới và phát triển Nhà trường.
Bốn là, dẫn dắt sự nghiệp đổi mới là phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ quản lý Nhà trường, với phương châm “kiên định trong mục tiêu; quyết liệt trong chỉ đạo; sáng tạo trong điều hành; hài lòng trong xử trí”, người cán bộ quản lý phải xử lý tốt 3 mối quan hệ, trong đó đối với công việc: (1) nguyên tắc nhưng phải mềm dẻo, linh hoạt; (2) nhiệt tình cách mạng nhưng phải khoa học, trí tuệ; (3) toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm;(4) coi trọng quy trình, tiến độ nhưng phải đảm bảo về chất lượng; (5) giữ gìn, phát huy được giá trị truyền thống đồng thời thích ứng, tạo dựng những giá trị mới chưa có trong tiền lệ.Trong quan hệ, ứng xử với cán bộ, giảng viên, học viên và Nhân dân đòi hỏi người cán bộ quản lý: (1) lắng nghe nhưng không theo đuôi; (2) dân chủ nhưng phải quyết đoán và chịu trách nhiệm cá nhân; (3) bao quát mọi người, mọi việc nhưng phải sâu sát, cụ thể đến từng người, từng việc; (4) công bằng nhưng không được cào bằng; (5) phát huy phải gắn liền với chăm lo. Đối với bản thân phải thực sự cầu thị: nỗ lực học tập, làm giàu trí tuệ; biết nắm bắt quy luật; làm chủ vận mệnh; chinh phục thời đại. Đặc biệt, nhằm thực hiện mục tiêu quản lý trong đổi mới và phát triển Nhà trường đòi hỏi người cán bộ quản lý phải có: sức kiên trì; sức tập trung; sức chịu đựng; sức thích ứng; sức sáng tạo và đổi mới.
Năm là, chủ thể của sự nghiệp đổi mới là phát huy vị thế là chủ và vai trò làm chủ của CBGV, học viên Nhà trường, trong đó tập trung huy động và phát huy cao nhất trí lực, tâm lực, sức lực đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua 5 tốtNghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy - học tốt, tư vấn tốt nhằm hiện thực hóa 5 mục tiêuLấy hiệu quả phục vụ, thành công của học viên, nâng cao chất lượng đội ngũ,  nâng cao vị thế Nhà trường, tín nhiệm của xã hội5 giá trị cốt lõi trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Kiên định, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, sáng tạo; 5 chương trình vì Học viên: i) phát triển tư duy, tầm nhìn; ii) phát triển kỹ năng lãnh đạo quản lý; iii) phát triển văn hóa đọc; iv) xây dựng hình ảnh của học viên; v) xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng.
Những kết quả của sự nghiệp đổi mới và phát triển đã góp phần hiện thực hóa tư tưởng và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ; góp phần tô thắm, làm giàu thêm truyền thống 70 năm (4/6/1949- 4/6/2019) xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Những kết quả đạt được và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn sinh động về đổi mới và phát triển đã và đang tạo động lực cho thế hệ cán bộ, giảng viên hôm nay tự hào về truyền thống, trách nhiệm với hiện tại, tin tưởng vào tương lai tươi sáng, với khí thế mới, vận hội mới, tư duy mới, quyết tâm mới để giành thắng lợi mới toàn diện, phấn đấu xây dựng Nhà trường đạt chuẩn kiểu mẫu, góp phần thực hiện khát vọng Thanh Hóa thịnh vượng, kiểu mẫu./.
……………………………….
Chú thích: 
(1), (3). Hồ Chí Minh:  Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia- Sự Thật, xuất bản lần thứ 3, H, 2011,  t.5, tr. 309;
(2). Hồ Chí Minh:  Toàn tập,  Sđd,  t.5, tr. 280.
(4). Tài liệu Hội thảo khoa học 65 năm Thanh Hóa làm theo lời Bác Hồ dạy (bài tham luận của GS.TS Hoàng Chí Bảo).
(5). Hồ Chí Minh: Toàn tập,  Sđd,  t6, tr. 356.
(6). Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12-3-2012 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
164
Hôm qua:
2097
Tuần này:
6416
Tháng này:
41917
Tất cả:
4.549.406