NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Nhìn lại một năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 11:56:41 01/02/2019 (GMT+7)1551 lượt xem

TS. Lương Trọng Thành
 Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng
                                      
Nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
Đặc biệt, năm 2018 là năm học tập chuyên đề “Xây dựng tác phong, phong cách của người đứng đầu; của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Để thấu triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo, đưa tinh thần Chỉ thị 05 - CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Nhà trường, cụ thể như:
Một là, cải tiến nội dung chương trình, cách thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.
Năm 2018, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, Nhà trường đã đổi mới đồng bộ ở tất cả các khâu, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc cải tiến nội dung chương trình, cách thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng. Theo đó, nội dung chương trình được đổi mới, cải tiến, bổ sung và biên soạn theo hướng rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn. Đưa vào giảng dạy phần tình hình, nhiệm vụ của các địa phương; bổ sung các chuyên đề kỹ năng lãnh đạo, quản lý, các chuyên đề thực tiễn về những vấn đề đang đặt ra hiện nay. Tổ chức triển khai xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng dành cho cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức cấp xã đảm bảo khoa học, sát đối tượng, đáp ứng được nhu cầu người học. Thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề cập nhật chủ trương, nghị quyết mới; tổ chức hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu thực tế, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng cho học viên. Cách thức tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng phong phú, đa dạng, có chiều sâu, tạo sự lôi cuốn, hấp dẫn người học, phát huy tối đa vai trò chủ động của người học. Nổi bật trong thực hiện chương trình là thực hiện chuyển mạnh từ dạy- học thụ động sang dạy - học chủ động; thực hiện tốt phương châm: học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn.
Hai là, tập trung nghiên cứu, biên soạn 6 chuyên đề về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đưa vào giảng dạy các lớp, các hệ đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường (1. Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác. 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở Thanh Hóa hiện nay. 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức mới và việc rèn luyện đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức ở Thanh Hóa. 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ và việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Thanh Hóa hiện nay. 5. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. 6. Xây dựng con người văn hóa kiểu mẫu theo tư tưởng Hồ Chí Minh). Các chuyên đề được biên soạn và đưa vào giảng dạy nhằm mục đíchxây dựng hệ giá trị con người Việt Nam nói chung, người Thanh Hóa nói riêng theo tinh thần Nghị quyết số 33 về “Xây dựng và phát trriển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước”. Từ đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, phấn đấu sớm đưa Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020 và tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030.
Ba là, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh và biên tập sách về “70 năm Thanh Hóa thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Hội thảo khoa học được tổ chức hướng tới kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), đồng thời hiện thực hóa chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, Hội thảo là diễn đàn có ý nghĩa thiết thực tạo sự lan tỏa sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Sau khi tổ chức thành công Hội thảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn các bài tham luận có giá trị thực tiễn và khoa học cao của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu ở cơ quan Trung ương và địa phương để biên soạn thành sách “70 năm Thanh Hóa thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Mính (11/6/1948 - 11/6/2018”. Cuốn sách được xuất bản nhằm tiếp tục nghiên cứu, luận giải những giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đánh giá khách quan, trung thực về thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của các ban, sở, ngành và địa phương trong tỉnh; từ đó lựa chọn các mô hình hay, cách làm sáng tạo để nhân rộng và thúc đẩy công tác thi đua khen thưởng sâu, rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là động lực thúc đẩy năng suất, hiệu quả trong lao động cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, cơ sở, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ từng căn dặn.
Bốn là, tập trung nguồn lực tổ chức các hội thảo chuyên đề về học tập phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng hình ảnh, tác phong cán bộ, giảng viên, học viên trong dạy - học lý luận chính trị.
Gắn với việc thực hiện chuyên đề năm 2018“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngoài tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp tỉnh “70 năm Thanh Hóa thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1948 - 2018”, Nhà trường đã tập trung nguồn lực, chỉ đạo tổ chức hơn 100 diễn đàn, hội thảo, tọa đàm với chủ đề “Xây dựng phong cách làm việc theo phong cách Hồ Chí Minh”gắn với mô hình các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung, không tập trung, các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính. Các diễn đàn, hội thảo đã tập trung trao đổi về xây dựng  phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Nhà trường đã phối hợp với các huyện, thị, thành ủy, các trung tâm bồi dưỡng chính trị trong xây dựng tác phong, hình ảnh cán bộ, giảng viên và học viên dạy – học chính trị. Theo đó, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giảng viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo định hướng: Nghiêm về giờ giấc; đẹp về trang phục; chuẩn trong phát ngôn; đúng mực trong ứng xử và quyết liệt đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giờ giảng, bài giảng theo phương châm dạy - học hiểu, dạy - học vận dụng và dạy - học xử trí với nguyên tắc 3 tăng, 3 giảm (3 tăng: Tăng chủ động, tăng đối thoại, tăng xử lý tình huống; 3 giảm: giảm thụ động, giảm độc thoại, giảm lý thuyết). Phát huy vai trò là chủ và làm chủ của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện, tiếp nhận tri thức, hoàn thiện và phát triển phẩm chất năng lực, xây dựng tácphong học tập, rèn luyện theo nguyên tắc 3 không, 3 có (3 không: Không vào lớp muộn, về sớm; không cẩu thả; không làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong giờ học; 3 có: có mục tiêu, động lực học tập tích cực; có tác phong, hình ảnh đẹp; có phương pháp học tập, rèn luyện khoa học).Qua đó, rèn luyện tác phong, xây dựng hình ảnh người cán bộ, giảng viên và học viên trường Đảng.
Năm là, biên tập, xuất bản sách “Học phong cách, rèn tác phong cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phong cách Hồ Chí Minh”.
Biên soạn sách “Học phong cách, rèn tác phong cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phong cách Hồ Chí Minh” nhằm mục đích tổng kết các mô hình học tập, rèn luyện theo phong cách Hồ Chí Minh về phong cách làm việc khoa học, nêu gương, diễn đạt, ứng xử…của cán bộ, giảng viên các trường chính trị và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, địa phương. Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị khoa học về lý luận và thực tiễn, góp phần làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc về phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng vào thực tiễn công tác, xây dựng phong cách, tác phong chuẩn mực cho mỗi cán bộ, công chức viên chức hiện nay.
Khép lại năm 2018 với nhiều dấu ấn quan trọng trên mọi mặt công tác của Trường Chính trị Thanh Hóa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bước sang năm 2019 - là năm kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, một cột mốc dày dặn và ý nghĩa, đòi hỏi cán bộ, giảng viên Nhà trường càng phải thực sự cầu thị, kiên trì đổi mới, chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng hình ảnh, tác phong theo phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Trường Chính trị Thanh Hóa trở thành đơn vị kiểu mẫu như di huấn của Người./.
 
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
250
Hôm qua:
2097
Tuần này:
6502
Tháng này:
42003
Tất cả:
4.549.492