KIÊN ĐỊNH - KỶ CƯƠNG - ĐOÀN KẾT - NÊU GƯƠNG - SÁNG TẠO XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA ĐẠT CHUẨN

Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 04 – NQ/TW (Khóa XII)

Đăng lúc: 09:20:46 24/10/2018 (GMT+7)6110 lượt xem

 TS. Lương Trọng Thành
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng
                                                                            
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và noi theo. Tấm gương đạo đức của Người đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức, đạt tới sự nhất quán giữa công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân và đạo đức đời thường. Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng phong cách nêu gương của Người mãi mãi là nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng cho mọi người đến với chân, thiện, mỹ của cuộc sống. Học tập và làm theo phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay, khi toàn Đảng và toàn dân ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
          Vì sao người đứng đầu phải nêu gương?
          Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về nêu gương rất mộc mạc, dễ thấm, dễ hiểu, đó là sự tiên phong thực hành trước, là sự mực thước, là cái chuẩn cho người khác noi theo. Bác khẳng định: “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước1. Điều này xuất phát từ sức mạnh không lời của sự nêu gương, “Một tấm gương sống” có sức thuyết phục, định hướng, dẫn dắt và có sức mạnh giáo dục lan tỏa rất lớn trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Sức mạnh lan tỏa ấy, phải được bắt đầu từ đội ngũ cán bộ chủ chốt nhất là người đứng đầu. Người xưa đã có câu “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, sức mạnh vô biên của người đứng đầu chính là sức mạnh của sự dẫn dắt, định hướng, sức mạnh của sự quy tụ, đoàn kết và ảnh hưởng đến cách nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Theo đó, người đứng đầu hiện diện ở trong tổ chức và ngoài xã hội phải có sứ mệnh luôn luôn mang một tấm gương trong và sáng, không một chút bụi mờ. Họ như là ngọn hải đăng dẫn tàu biển, như người phát hiệu lệnh xung trận, như chiến sĩ tiên phong dẫn đường cho cả tổ chức. Như vậy, nêu gương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cần được coi là nhiệm vụ then chốt của then chốt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay, là điều kiện tiên quyết cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4, khóa XII.
Cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nêu gương như thế nào?
          a)Nêu gương theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết đòi hỏi người đứng đầu cần phải tiên phong làm trước, thực hành trước. Người thường xuyên nhắc nhở và yêu cầu cán bộ, đảng viên:“Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính2, Người nhắc nhở: “Muốn lãnh đạo vững thì trước hết cán bộ và đảng viên phải có tư tưởng, lập trường vững chắc để lãnh đạo, xung phong làm gương mẫu3. Cách đây vừa tròn 48 năm, đúng vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng lần thứ 39 (03/02/1969), Báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương của Đảng công bố bài viết "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh T.L. Mở đầu bài viết Bác khẳng định: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đây vừa là lời nhắc nhở vừa là lời dạy ân cần của Bác đối với cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu phải thực sự nêu gương trong công việc, trong đạo đức lối sống, trong tác phong hàng ngày, tiên phong trong suy nghĩ và hành động, dù ở hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, chỉ có như vậy thì “làng nước” - được hiểu là cán bộ, đảng viên thuộc quyền và quần chúng nhân dân mới tin theo và noi theo. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) người đứng đầu phải xác định phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là lương tâm và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, trước Tổ quốc. Là người lãnh đạo, quản lý tình hình mọi mặt của tổ chức, cơ quan, đơn vị, chịu trách nhiệm cao nhất việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, người đứng đầu phải đi đầu, gương mẫu trong cuộc đấu tranh này. Thực tế cho thấy, nếu người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, kiên trì với sự nghiệp cách mạng, tuyên truyền tốt, thường xuyên, tích cực đấu tranh, phê phán những quan điểm, tư tưởng sai trái, lệch lạc, chắc chắn tình hình chính trị, tư tưởng ở địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ vững vàng, hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị sẽ khó có thể xảy ra và theo đó cũng không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Người đứng đầu thật sự thanh liêm, hết lòng vì công việc, “dĩ công vi thượng”, có năng lực quản lý giỏi, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, thì chắc chắn hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị cũng sẽ rất khó xảy ra, nếu có xảy ra cũng sẽ sớm bị phát hiện và được xử lý nghiêm khắc, triệt để. Người đứng đầu có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, thường xuyên chăm lo xây dựng môi trường văn hóa, nghiêm khắc lên án thói cá nhân, ích kỷ, ham hưởng thụ, hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống trong cơ quan, đơn vị cũng khó có cơ hội nảy sinh.
          b) Nêu gương, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là phải làm “mực thước” - làm mẫu để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Người khẳng định: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”4Theo đó, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cần phải “làm mẫu” trong ba mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với việc và nội dung “làm mẫu”là “nói đi đôi với làm”. Đối với mình là không được tự cao tự đại, tự mãn. Bởi tự cao tự đại, tự mãn là căn bệnh rất nguy hiểm. Nếu cán bộ, đảng viên mắc phải căn bệnh này thì dễ mù quáng, thiển cận, luôn đề cao cá nhân mình, coi thường quần chúng, nhất định sẽ thoái bộ, dừng lại. Người nhấn mạnh: “Tự mãn, tự túc là co mình lại, không cho mình tiến bộ thêm5Đối với người phải yêu thương, khoan dung, độ lượng; phải luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết. Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải thực hiên tốt điều “Nhân”: “Thật thà yêu thương, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân6Đối với việc phải tận tâm, tận lực, có trách nhiệm, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên phải luôn giữ vững nguyên tắc “Dĩ công vi thượng”, nghĩa là để việc công lên trên, lên trước việc tư. Người luôn giáo dục, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải “chí công vô tư”, nghĩa là phải biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của Tổ quốc, nhân dân và của Đảng.
          Theo Hồ Chí Minh, muốn nêu gương, thì cán bộ, đảng viên phải luôn thực hiện “nói đi đôi với làm”, phải nêu gương nói và nêu gương làm và phải biết lấy người tốt, việc tốt để tuyên truyền cho sự nêu gương. Đây là vấn đề cực kì quan trọng, là nguyên tắc trước hết của sự nêu gương. Bởi vì, chỉ có nhất quán giữa nói và làm thì người cán bộ, đảng viên mới giành được lòng tin của quần chúng. Nếu người cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, nói mà không làm, hoặc “nói một đằng làm một nẻo”, thì nhất định sẽ mất uy tín trước đơn vị, trước cộng đồng, và vai trò của sự nêu gương sẽ không thể phát huy được. Sự thống nhất giữa lời nói và việc làm còn là một yêu cầu khách quan của phẩm chất người cán bộ, đảng viên, nhất là  người đứng đầu trong tình hình hiện nay.
          c) Nêu gương theo Hồ Chí Minh là để mọi người “bắt chước” noi theo. Bản chất của sự nêu gương xuất phát từ vai trò, trách nhiệm và là công việc tự giác, thường xuyên của người cán bộ, đảng viên, đó cũng là niềm vinh dự và lòng tự trọng của người cán bộ cách mạng, chứ không phải là sự “thể hiện” để bắt mọi người noi gương. Bác dạy: Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới7. Bác đã nêu lên một triết lý sâu xa về sự nêu gương đó là  mối quan hệ chặt chẽ giữa nêu gương và noi gươngNoi gương chỉ được thực hiện khi có sự nêu gương, có sự “làm mẫu”, làm “mực thước” và nêu gương chỉ có giá trị đích thực khi có sự noi gương. Trong gia đình, cha mẹ có thể là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em; trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò; trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới, người này có thể nêu gương cho người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên chẳng những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, mà còn phải là tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Theo đó, việc đấu tranh ngặn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ thành công khi có sự nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là của người đứng đầu.  Bác chỉ rõ: “Nói miệng, ai cũng nói được. Ta cần phải thực hành. Kháng chiến, kiến quốc, ta phải cần kiệm. Nhưng tự mình phải cần và kiệm trước đã. Trước hết, mình phải làm gương, gắng làm gương trong anh em, và khi đi công tác, gắng làm gương cho dân. Làm gương cả về ba mặt: tinh thần, vật chất và văn hóa. Không có gì là khó. Khó như cách mạng mà ta đã làm được và đã thành công. Muốn làm được, ta phải: quyết tâm, trí tâm và đồng tâm. Ta nhớ ba chữ ấy, thực hành làm gương nêu ba chữ ấy lên, tất là các đồng chí phải thành công8Điều đó cũng có nghĩa nêu gương phải là những điều mà cán bộ, đảng viên và quần chúng có thể học được, làm được, “bắt chước” được chứ không phải những điều quá cao siêu. Theo đó, người đứng đầu cần phải bắt dầu từ những việc bình thường trong cuộc sống, trong lối sống, trong công việc, từ cách nghĩ cho đến cách làm. Đồng thời, thông qua đó hướng dẫn mọi người làm theo, đó chính là tính thuyết phục của sự nêu gương và cũng là giá trị đích thực của việc nêu gương. 
          Làm gì để phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW?
          Học tập phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương; nghiêm túc quán triệt 4 nhóm giải pháp theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII: Về công tác chính trị, tư tưởng; tự phê bình và phê bình (gồm 10 nội dung cụ thế); Về cơ chế, chính sách (gồm 6 nội dung cụ thế); Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng (gồm 8 nội dung cụ thế); Về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội (gồm 5 nội dung cụ thế). Để phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết cần triển khai, thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:
          1. Đối với tổ chức, cơ quan đơn vị cần phải xây dựng thể chế về nêu gương, cụ thể hóa xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm tự giác, gương mẫu học trước, làm trước của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên trong phòng, chống và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người đứng đầu. Đồng thời phải tạo lập một môi trường giàu tính Đảng;  hoàn thiện hệ thống chính sách tạo động lực để khuyến khích và phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.
          2. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu. Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng ta. Thông qua việc làm này, cơ thể Đảng như được gột sạch những vết nhơ; cán bộ, đảng viên nhận rõ ưu, khuyết điểm của mình để phấn đấu và rèn luyện; những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ được nhận diện và khắc phục. Bởi thế, cần đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong hoạt động và sinh hoạt Đảng với tinh thần xây dựng, trung thực, chỉ rõ những biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng quy định tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh. Cấp trên gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, cần đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường “sức đề kháng” nhằm vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng, thâm nhập, chuyển hóa, lũng đoạn nội bộ, tha hóa cán bộ Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Vận dụng linh hoạt các biện pháp xử lý đối với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “xây” đi liền với “chống”, nói đi đôi với làm, tạo môi trường thuận lợi phòng, chống có hiểu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
          3. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải đăng ký trước tập thể về nội dung trách nhiệm nêu gương trên cả ba phương diện: đối với mình; đối với người, với tổ chức và đối với công việc. Đồng thời, phải có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện nghiêm túc theo phương châm 3R (Rà soát, Rèn luyện, Rút kinh nghiệm). Người đứng đầu cần phải nghiêm túc kiểm tra, rà soát hàng ngày, hàng giờ theo các tiêu chí đã được Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII) chỉ ra; chủ động, nghiêm khắc trong tự phê bình, xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu để rèn luyện, rút kinh nghiệm để nêu tấm gương sáng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
                                                 
Tài liệu tham khảo:
1. Hồ Chí Minh Toàn tập (2011), tập 1, Nxb CTQG -ST, Hà Nội, tr 284.
2. Hồ Chí Minh Toàn tập (2011), tập 6, Nxb CTQG -ST, Hà Nội, tr 16
3. Hồ Chí Minh Toàn tập (2011), tập 6, Nxb CTQG -ST, Hà Nội, tr 130.
4. Hồ Chí Minh Toàn tập (2011), tập 6, Nxb CTQG -ST, Hà Nội, tr 16
5. Hồ Chí Minh Toàn tập (2011), tập 7, Nxb CTQG -ST, Hà Nội, tr 398
6. Hồ Chí Minh Toàn tập (2011), tập 5, Nxb CTQG -ST, Hà Nội, tr 90
7. Hồ Chí Minh Toàn tập (2011), tập 5, Nxb CTQG -ST, Hà Nội, tr 291
8. Hồ Chí Minh Toàn tập (2011), tập 15, Nxb CTQG -ST, Hà Nội, tr 61
9. Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.
Các tin khác
Số lượt truy cập
604 người đang online