Hôm nay:
738
Hôm qua:
1612
Tuần này:
738
Tháng này:
15146
Tất cả:
1104345

Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, biểu hiện ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và giải pháp thực hiện

Đăng lúc: 16:38:50 28/06/2016 (GMT+7)

 
Thịnh Văn Khoa - Phó Bí thư Đảng ủy
Bùi Thị Thu - Bí thư Chi bộ Khoa LLMLN, TTHCM
         
1. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
          Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng, được tổng kết, đúc rút từ sự phân tích toàn bộ lịch sử nhân loại và thực tiễn xã hội thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản, kế thừa một cách có hệ thống những giá trị tư tưởng và thành tựu khoa học quan trọng nhất của loài người. Nó cung cấp cho chúng ta một thế giới quan khoa học và cách mạng, những quy luật phổ biến về sự vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Đặc biệt, về mặt xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra quy luật vận động của lịch sử nhân loại và con đường tất yếu tới chủ nghĩa cộng sản - một hình thái phát triển cao của xã hội loài người, trong đó con người được tự do, hạnh phúc, có đủ điều kiện để phát triển và hoàn thiện một cách toàn diện.
          Đối với nước ta, Chủ nghĩa Mác - Lênin được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối tiếp thu và truyền bá từ những năm 20 của thế kỷ XX. Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước ta. Nhờ có sự giác ngộ của chủ nghĩa Mác - Lênin, Người đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội, nắm bắt được xu thế phát triển của thời đại, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Có thể khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể để giải quyết các nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, mà còn là một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin thích ứng với những vấn đề do thực tiễn đất nước và lịch sử thời đại mới đặt ra. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là di sản tư tưởng và lý luận vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta...”.
          Thực tiễn lịch sử cho thấy, những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng XHCN, nhất là những thành tựu to lớn mà nhân dân ta đã giành được sau 30 năm đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là do Đảng ta đã nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
          Hiện nay, trước những khó khăn, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn của tình hình trong nước, những diễn biến trong đời sống xã hội, sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân phai nhạt mục tiêu, lý tưởng XHCN, chạy theo lối sống thực dụng, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự tất yếu thắng lợi của CNXH. Tình hình đó,  đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như là một nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công cuộc đổi mới đất nước theo con đường XHCN.
          "Kiên định là vững vàng, không dao động, thay đổi lập trường, ý chí trước mọi trở ngại" (Đại từ điển tiếng Việt, NXB Văn hóa - Thông tin 1998, trang 938)
Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có nghĩa là kiên định con đường mà các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn; không dao động, không thay đổi trước những khó khăn, trở ngại. Là kiên định những nguyên tắc lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững bản chất cách mạng và khoa học, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, không máy móc, giáo điều. Lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở lý luận và phương pháp luận để tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan và thực tiễn đất nước, trên cơ sở đó đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử.
Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đã chứng tỏ rằng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là bí quyết thành công của cách mạng Việt Nam. Nhờ kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi to lớn trong Cách mạng tháng Tám, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, cũng nhờ kiên định và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và bước vào thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp hóa, hiện đại hóa, uy tín và vị thế của nước ta trên thế giới được nâng lên, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Biểu hiện ở Trường Chính trị tỉnhThanh Hóa
Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh có nhiệm vụ cơ bản là giảng dạy lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở, nên phải là những người tiên phong trong kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tiêu chí đầu tiên trong 5 tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của nhà trường "kiên định - kỷ cương - đoàn kết - nêu gương - sáng tạo". Biểu hiện của kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trên các nội dung sau:
- Hiểu sâu sắc, hiểu bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn công tác của bản thân, nói, viết và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tuyệt đối tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tin tưởng vào con đường đi lên CNXH, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
- Cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh phải là người tiên phong trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ công chức từ tỉnh đến cơ sở.
- Sẵn sàng đấu tranh chống lại các biểu hiện phai nhạt mục tiêu, lý tưởng XHCN, chạy theo lối sống thực dụng, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự tất yếu thắng lợi của CNXH.
- Sẵn sàng phản bác lại các luận điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá Đảng, Nhà nước, mục tiêu XHCN và công cuộc đổi mới đất nước thông qua các hình thức: giảng dạy ở các lớp, viết bài đăng trên các báo chí, qua mạng internet...
3. Các giải pháp thực hiện
          Phát huy truyền thống kiên định của cán bộ, giảng viên nhà trường trong thời kỳ Liên Xô sụp đổ, đông Âu tan rã, khủng hoảng con đường đi lên CNXH; trong giai đoạn hiện nay, để kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cán bộ, giảng viên nhà trường cần nhận thức và thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, tiếp tục học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, làm cơ sở để nghiên cứu một cách toàn diện, sâu sắc và có hệ thống những di sản tư tưởng, lý luận của các nhà kinh điển mác-xít. Chỉ khi nào hiểu được bản chất và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mới xây dựng được lòng tin vững chắc, với thực hiện được vai trò của người "chiến sỹ" tuyên truyền và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thứ hai, gắn lý luận với thực tiễn, thường xuyên làm tốt công tác nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn để chứng minh cho tính đúng đắn và khoa học của các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó có thể bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời tìm ra phương hướng và biện pháp đúng đắn, khoa học cho sự phát triển của địa phương, đất nước.
Thứ ba, tích cực đấu tranh có hiệu quả trên mặt trận tư tưởng, lý luận nhằm làm thất bại những âm mưu và luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
Tóm lại, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất trong 5 tiêu chí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Để thực hiện tốt tiêu chí này, mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường cần nhận thức sâu sắc về vị trí nền tảng lý luận, kim chỉ nam của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; từ đó có các giải pháp để nắm bắt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách khoa học, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?