Hôm nay:
939
Hôm qua:
771
Tuần này:
3943
Tháng này:
19135
Tất cả:
898415

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 13:32:21 03/02/2017 (GMT+7)

 
TS. Đỗ Trọng Hưng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
 
          Xuân mới Đinh Dậu 2017 đã về! Như một lẽ tự nhiên, Đảng, Bác Hồ và mùa xuân dân tộc đã trở thành cụm từ quen thuộc, luôn được nhắc đến khi mỗi độ tết đến, xuân về. Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa bước vào mùa xuân mới căng tràn sức sống với nhiều hứa hẹn về một tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước trong giai đoạn cách mạng mới.
Vào mùa xuân năm 1930 - cách đây 87 năm, Đảng ta ra đời, kết tinh và hội tụ tất cả khí thiêng của đất trời, hồn thiêng của sông núi, khát vọng sống hòa bình và ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó đến nay, trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang, Đảng đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình. Với bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong, sự nêu gương và hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
Để hoàn thành sứ mệnh của mình, trong quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta luôn luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ. Đảng luôn tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ những tiêu cực, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm không ngừng làm trong sạch đội ngũ của mình. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Trong bản Di chúc thiêng liêng của mình, Người căn dặn trước hết về Đảng “... Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”1.
Trong công cuộc đổi mới đất nước, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, nhiều cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công khai thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, công khai nói rõ những mặt yếu kém, tiêu cực trong Đảng. Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo là những vấn đề cơ bản, là cơ sở để xây dựng Đảng ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết đại hội khẳng định: “Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”2. Để thực hiện phương hướng trên, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, trong đó nhiệm vụ trọng tâm số 1 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”3.
Để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết đã đưa ra 4 nhóm giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, trong đó tập trung vào việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nhấn mạnh một nội dung mới là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức Đảng và với nhân dân. Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình”4.
 Việc bổ sung nội dung xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, khi tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn. Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Cần nhận rõ rằng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta. Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ cả ở Trung ương và cơ sở. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc để thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, tránh tình trạng thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác”.
Là đảng bộ lớn có bề dày truyền thống cách mạng; cùng với tập trung phát triển kinh tế, quan tâm đến lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ qua, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2010-2015. 
Phát huy những kết quả đã đạt được, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung triển khai thực hiện sâu rộng việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong đảng bộ và tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016; nhấn mạnh trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình chú trọng nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “soi mình” tự phê bình và đấu tranh phê bình. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành đồng thời ở các cấp; cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo; ở từng cấp phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, làm đến đâu, chắc đến đó, nói ít làm nhiều; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Kết hợp kiểm điểm tự phê bình và phê bình với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm... 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
Năm 2017, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, nhiều dự án trọng điểm, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội đã và đang được thực hiện, là nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở ra cơ hội thu hút đầu tư; tỉnh ta cũng gặp những khó khăn, thách thức, năng suất lao động, cơ cấu nguồn nhân lực còn hạn chế, bất cập; năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế còn thấp; Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn có khả năng hoàn thành đi vào hoạt động thương mại chậm hơn so với kế hoạch ban đầu; thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra, là những yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của tỉnh. 
   Tình hình trên đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải bắt tay ngay vào việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 29-11-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; phải nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn nữa để triển khai thực hiện thắng lợi toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó cần tập trung sức cao nhất để đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư; phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, thực sự là động lực quan trọng để thực hiện tái cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Thứ nhất, nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nhận diện về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; đồng thời, xây dựng chương trình hành động, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị sát với yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực.
 Thứ hai, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 361-CV/TU, ngày 24-11-2016 về bổ sung kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thông qua kiểm điểm, rà soát, chỉ ra cụ thể những biểu hiện nào suy thoái hoặc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; xác định trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những hạn chế, yếu kém để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tìm ra nguyên nhân và đề ra biện pháp, kế hoạch khắc phục một cách hiệu quả nhất. Cùng với đó, tiếp tục khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước và những hạn chế, yếu kém mới phát sinh trong năm 2016 của từng ngành, từng địa phương, đơn vị.
 Thứ ba, các tổ chức Đảng, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, gương mẫu, tự giác thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy tính chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; tiến hành khẩn trương, tránh biểu hiện nóng vội, trông chờ hoặc triển khai một cách hình thức.
 Bước vào mùa xuân mới Đinh Dậu 2017, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20-2-1947 - 20-2-2017). Đây là sự kiện hết sức có ý nghĩa, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa vững vàng tiến bước vào giai đoạn cách mạng mới, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 và trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng căn dặn.
 
 
1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2002, tr.510. 
2, 3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Văn phòng Trung ương Đảng. Hà Nội, tr 198, 199; tr 217.
4. Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Văn phòng Trung ương Đảng. Hà Nội, tr 37.
Nguồn Báo Thanh Hóa

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?