Hôm nay:
2236
Hôm qua:
837
Tuần này:
4575
Tháng này:
29738
Tất cả:
837111

Bài học về vai trò lãnh đạo của Đảng từ thực tiễn Cách mạng Tháng Mười Nga

Đăng lúc: 17:02:00 09/11/2016 (GMT+7)

ThS.  Phạm Bá Thịnh
ThS. Nguyễn Thị Duyên
Giảng viên Khoa LL Mác - Lê nin, TT Hồ Chí Minh
 
Sau cuộc cách mạng dân chủ tư sản ở nước Nga - Cách mạng tháng Hai (1917), cục diện chính trị nước Nga có sự thay đổi lớn. Với sự hiện diện của bộ máy Chính phủ tư sản lầm thời, lập trường của các đảng chính trị có nhiều thay đổi. Đảng mensêvích và Đảng Xã hội cách mạng có chủ trương hợp tác và ủng hộ giai cấp tư sản, câu kết với các đế quốc. Họ cho rằng, chế độ Nga hoàng sụp đổ là cách mạng đã đạt được mục đích, không cần phát triển cách mạng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đối với Đảng bônsêvích, đứng đầu là Lênin coi sự cần thiết phát triển cách mạng tới giai đoạn cách mạng mới - Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng, trong nội bộ, ngay cả những người lãnh đạo còn có những nhận thức khác nhau về sách lược cách mạng. Thực tế đó đã gây cho quần chúng có những ảo tưởng đối với giai cấp tư sản trong việc nắm giữ chính quyền.
Từ thực tiễn chính trị của đất nước, mặc dù còn hoạt động ở nước ngoài, nhưng với trách nhiệm trước đảng và sự nghiệp cách mạng, Lênin đã dự thảo một đường lối cách mạng của Đảngbônsêvích (với tên gọi sau này là Luận cương tháng Tư”). Luận cương tuyên bố Đảng Cộng sản Nga phải lập tức tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa; phải chuẩn bị cho công nhân và nông dân nghèo tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Vì từ phân tích thực tế chính trị của đất nước và mục tiêu của người cộng sản, Lênin chỉ ra, việc tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa mới là mục tiêu lãnh đạo cách mạng đem lại lợi ích đầy đủ cho nhân dân của đảng. Người còn đề nghị đổi tên đảng thành Đảng Cộng sản và thành lập một Quốc tế cách mạng mới của giai cấp công nhân. Điều đó nhằm khẳng định bản chất cách mạng và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng kiểu mới.
Dưới ánh sáng của Luận cương tháng Tư, Đảng bônsêvích đã đẩy mạnh các hoạt động trong quần chúng, nhất là sau khi đảng tuyên bố sẵn sàng nắm lấy toàn bộ chính quyền. Quần chúng lao động đã giương cao những khẩu hiệu bônsêvích để bày tỏ ý chí của mình theo đảng.Theo đó, Đảng đã giành được đa số quần chúng nhân dân về phía mình, đủ sức để làm cách mạng lật đổ nhà nước của giai cấp tư sản; đã cô lập các đảng thỏa hiệp mensêvích và Xã hội cách mạng với quần chúng. Có thể khẳng định, nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn và phù hợp giúp Đảng Cộng sản Nga lãnh đạo giai cấp công nhân cùng các lực lượng tiến bộ Nga làm cuộc Cách mạng Tháng Mười thành công.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là kinh nghiệm thực tiễn quý báu về vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhất là khi xuất hiện thời cơ cách mạng, để nắm thời cơ, đòi hỏi đảng phải giác ngộ, sáng tạo và biết nắm quảng đại quần chúng về phía mình. Đây thực sự là bài học quý báu cho đảng, đó là:
Thứ nhất, để lãnh đạo được cách mạng thành công, đảng phải có đường lối cách mạng đúng đắn, đáp ứng khát vọng của nhân dân và đem lại lợi ích cho nhân dân và dân tộc
Thứ hai, đảng cần phải tập hợp được đông đảo quần chúng cách mạng, gắn bó mật thiết với nhân dân và vì lợi ích của nhân dân
Thứ ba, trong xây dựng đảng, đảng cần chăm lo củng cố tổ chức của đảng, nâng cao giác ngộ chính trị cho cán bộ đảng viên của đảng theo đúng các nguyên tắc trong hoạt động, trong sinh hoạt
Tìm thấy chân lí từ Cách mạng Tháng Mười Nga về con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, đánh đổ đế quốc xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam ngày càng thấm sâu những lời dạy của Lênin và những bài học lớn của cách mạng Tháng Mười” (3). Nhất là các bài học về vai trò lãnh đạo cách mạng của đảng và công tác xây dựng đảng.
Đi theo con đường Cách mạng tháng Mười, nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng là điều kiện để cách mạng thành công. Bác Hồ đã chỉ rõ: “cách mạng muốn giành được thắng lợi” trước hết pháỉ có đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng có vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy” Bởi vậy, ngay Luận cương chính trị (10- 1930), Đảng ta đã khẳng định: “Điều kiện cốt yếu, cho sự thắng lợi của cuộc cách mạng ở Đông Dương, là cần phải có một Đảng Cộng Sản có một đường chính trị đúng, có kỷ luật, tâp trung, mật thiết với quần chúng, từng trải tranh đấu mà trưởng thành”.
Chính từ những nguyên tắc lãnh đạo đó, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã đưa ra đường lối để giải quyết các nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến; nhiệm vụ giải quyết mục tiêu về dân tộc, dân chủ và lợi ích giai cấp. Đặc biệt, đảng luôn ý thức đầy đủ mối quan hệ giữa đảng với nhân dân, giữa xây dựng Đảng và phát triển lực lượng quần chúng cách mạng. Trong đường lối các mạng, đảng đã coi trọng tư tưởng đoàn kết công nhân, nông dân và các lực lượng tiến bộ, yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng để chống đế quốc và tay sai; coi trọng việc “..thu phục cho được đại bộ phận nhân dân cày” bên đảng. Chính nhờ có chủ trương, đường lối luôn đáp ứng nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân, nên được dân tin theo và quyết tâm thực hiện đường lối của Đảng. Ngay khi đảng còn hoạt động bí mật, nhiều cán bộ, đảng viên luôn nhận được sự giúp đỡ, đùm bọc che chở của nhân dân. Để làm cho đảng mạnh, hệ thống tổ chức của đảng đã được thiết lập từ chi bộ, đến Trung ương; công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng được triển khai rộng khắp. Nên, mặc dù thực dân Pháp tiến hành nhiều đợt khủng bố, đàn áp đảng, nhất là truy tìm sát hại đảng viên, nhưng quần chúng đã giác ngộ và xin gia nhập đảng không ngừng tăng cao.
Tuy nhiên, hiện nay, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, trong đảng vẫn còn có yếu kém, trong đó có yếu kém kéo dài qua nhiều năm, nhưng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Thậm chí còn có yếu kém diễn biến phức tạp hơn, như tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chủ nghĩa cá nhân cơ hội, thực dụng ở một bộ phận đảng viên còn diễn ra; tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được giải quyết triệt để,... Điều đó đang đe dọa đến sự ổn định của đất nước; đe dọa uy tín của Đảng trước nhân dân.
Những hạn chế trên của đảng ta trước hết là do bản thân một bộ phận cán bộ, đảng viên còn thiếu tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất người đảng viên, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. hẹp hòi. Công tác chính trị tư tưởng của đảng chưa được coi trọng đúng mức, hiệu quả chưa cao. Cấp ủy, người đứng đầu cấp uỷ và cơ quan, đơn vị các cấp, các ngành chưa thực sự tiên phong, gương mẫu; việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật của Đảng có nơi chưa nghiêm. Vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể, của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên còn hạn chế, chưa được phát huy đầy đủ. Vai trò của người dân tham gia xây dựng đảng chậm được cụ thể hoá thành cơ chế rõ ràng 
Với kinh nghiệm từ thực tiễn vai trò của đảng Cộng sản Nga trong Cách mạng Tháng Mười Nga được Hồ Chủ Tịch áp dụng đối với Đảng ta, đòi hỏi đảng cần  nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật những hạn chế, yếu kém để sớm khắc phục. Các tổ chưc đảng phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong đảng. Đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên làm lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức phải mạnh dạn, dũng cảm để tự nhận ra hạn chế, yếu kém của mình, tự giác đề ra biện pháp khắc phục. Cán bộ lãnh đạo cần đề cao trách nhiệm, thực sự là tấm gương mẫu mực. Trong sinh hoạt của đảng, cần kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có cơ chế cụ thể để cho dân tham gia xây dựng đảng một cách tích cực. Cần gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) về công tác xây dựng đảng với Chỉ thị số 05 – CT/TƯ của Bộ Chính trị ( khóa XII) về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”. Tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cần tự giác nhận thức sâu sắc yêu kém, khuyết điểm của đơn vị và cá nhân mình và khắc phục nó bằng việc làm cụ thể,…để tạo niềm tin cho nhân dân.
Chúng ta tin tưởng rằng, trên tinh thần tiến công của Cách mạng Tháng Mười, công tác xây dựng đảng, nhất là việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảnghiện nay nhất định thành, mãi mãi để Đảng ta giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng và xứng đáng là niềm tin của nhân dân./.
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?