Hôm nay:
1627
Hôm qua:
2763
Tuần này:
4390
Tháng này:
12855
Tất cả:
1899582

Giải pháp nâng cao hiệu quả “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” của cán bộ, công chức huyện Cẩm Thủy hiện nay

Đăng lúc: 13:40:14 13/02/2020 (GMT+7)

            Giải pháp nâng cao hiệu quả “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” của cán bộ, công chức huyện Cẩm Thủy hiện nay
ThS. Lê Đình Tư - GV Phòng QLĐT&NCKH
Lê Thị Nhung - Ban Dân vận Huyện ủy Cẩm Thủy
 
Thấm nhuần sâu sắc vị trí, vai trò của Nhân dân trong lịch sử: “dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết”; “dân là gốc của nước”; “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”..., tin tưởng vào sức mạnh và trí tuệ của Nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vì Nhân dân tận tâm, tận lực phục vụ là nguyên tắc tối cao, là sự nhất quán trong tư tưởng và hành động. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”. Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 “điều không nên làm” và 6 điều “nên làm” với dân. Người căn dặn cán bộ không bao giờ sai lời hứa, không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem thường họ... Còn những điều nên làm là những việc thực tế hằng ngày, liên quan đến người dân, nhất là “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”...
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng ýthức tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức,huyện Cẩm Thủy đã có sự quan tâm chăm lo đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức. Thường xuyên thực hiện việc quán triệt, giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình thức, như tổ chức các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong sinh hoạt của Đảng, cơ quan, đoàn thể, hoạt động xã hội...
Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Huyện ủy Cẩm Thủy  đưa vào chương trình công tác năm và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của cấp ủy, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dưṇg, chỉnh đốn Đảng; ngăn chăṇ, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính tri, đaọ đức, lối sống, những biểu hiêṇ “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Kết quả là có 100% tập thể, cán bộ, đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo Bác. Công tác tuyên truyền được quan tâm, việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc được triển khai kịp thời.
Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng đã chỉ đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyêṇ rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, sử dụng xe, các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Cùng với đó, việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đã được thể chế thành những quy định, ràng buộc trách nhiệm để mỗi người đều tự giác thực hiện, nhất là trong xây dựng văn hoá công sở.
 Nhờ những việc làm trên, đội ngũ cán bộ, công chức của huyện ngày càng nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ cũng như ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, cụ thể là:
Trong năm 2019, công tác tiếp dân từ huyện đến cơ sở được duy trì thường xuyên. Các phòng tiếp dân trên địa bàn toàn huyện đã tiếp 470 lượt người. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp nhận trong kỳ là 51 đơn. Trong đó có 38 đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện (22 đơn khiếu nại, 16 đơn kiến nghị phản ánh). Đã tiến hành giải quyết được 36/38 đơn, đạt tỉ lệ 95%. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã trực tiếp đối thoại với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân để lắng nghe ý kiến của Nhân dân và giải quyết những khó khăn vướng mắc của Nhân dân. Cấp xã và thị trấn tổ chức 20 hội nghị có 2.259 người tham dự với 174 ý kiến. Cấp huyện tổ chức 01 hội nghị có 241 người tham gia và có 80 ý kiến phát biểu. Các ý kiến đều được trả lời và giải quyết theo quy định. Từ thực tiễn đó cho thấy, ý thức tôn trọng Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh được thực hiện và phát huy tính tích cực.
Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân; mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, được Nhân dân tham gia ý kiến. Dân chủ được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để Nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra những quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của Nhân dân, từ nêu sáng kiến, tham gia thảo luận, tranh luận đến giám sát quá trình thực hiện.
Cán bộ, công chức cụ thể các văn bản luật, các hướng dẫn của các cấp về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân. 
Các hạng mục dân sinh kinh tế được Nhân dân bàn bạc cụ thể với tiêu chí dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Do đó, các công trình thi công đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế kỹ thuật, Nhân dân tin tưởng vào lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, yên tâm hưởng ứng nhiệt tình nhất là phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới.  Vì vậy, đến nay huyện Cẩm Thủy có 09 xã được công nhận xã nông thôn mới, 58 thôn nông thôn mới, 01 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân toàn huyện đạt 15,8 tiêu chí. Năm 2019 toàn huyện huy động Nhân dân đóng góp 119.608 triệu đồng; Nhân dân hiến 80.129 m2 đất làm đường giao thông và thủy lợi.
 Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm thực hiện và nâng cao về chất lượng. Công tác chăm sóc người có công, gia đình chính sách, bảo trợ xã hội được thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng được giải quyết kịp thời. Đời sống của Nhân dân được nâng lên, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm luôn được quan tâm đúng mức.Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,71% (2019).
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được tại huyện Cẩm Thủy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân và phát huy dân chủ trong Nhân dân như: một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân; chưa có trách nhiệm cao trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ chưa cao; chưa dành nhiều thời gian tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân nên có những việc chưa giải quyết kịp thời; việc giải quyết những bức xúc, những kiến nghị chính đáng của Nhân dân và khiếu nại, tố cáo của công dân có lúc còn kéo dài.
Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên xuất phát từ: chính sách tiền lương chậm được cải tiến nên việc thu hút, khuyến khích đội ngũ công chức làm việc còn gặp nhiều khó khăn; mặt trái của kinh tế thị trường tác động vào tư tưởng, hành động của một bộ phận cán bộ, công chức; công tác quản lý, giáo dục cho cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ còn hạn chế và chưa thường xuyên; một số cán bộ, công chức thiếu kinh nghiệm trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.
Để nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện phát triển, trong thời gian tới cán bộ, công chức huyện Cẩm Thủy cần thực hiện tốt các giải pháp sau:
Một, Cán bộ, công chức phải tự giác thực hiện nghiêm Quy định 47-QĐi/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Những điều đảng viên không được làm”;Quy định số 55-QĐi/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.Theo đó, Quy định số 55 đã chỉ rõ: cán bộ, công chức phải “Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của Nhân dân”. Về đạo đức, lối sống, tác phong, phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức công tác và nơi cư trú”. Vềquan hệ với Nhân dân phải: “Nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân để tìm ra giải pháp hợp lý, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân”.
Hai là,Phân công công việc cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, nhất là khi giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục; giao tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân tận tình, chu đáo và thân thiện; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần; không để hồ sơ trễ hẹn; không gây khó khăn, phiền hà; thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.
Ba, Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, nhất là phương pháp công tác, kiến thức về pháp luật, kết hợp nhiều loại hình đào tạo, thực hiện luân chuyển để rèn luyện trong thực tiễn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực công tác.
Bốn là, Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cán bộ, công chức có thành tích tốt trong quá trình thực thi công vụ và có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ, công chức có hành vi gây phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, tổ chức.
Tóm lại, để xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dânthì mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên phải biết gắn mình vào thực tiễn công việc và đời sống Nhân dân, đề cao trí tuệ tập thể, cầu thị, lắng nghe, tôn trọng và yêu thương đồng nghiệp và Nhân dân. Làm được như thế thì hình ảnh của mỗi cán bộ, công chức, đảng viên sẽ đẹp hơn, có sức lan tỏa hơn, tạo mối liên hệ bền chặt, niềm tin son sắt giữa Nhân dân đối với Đảng. Đó là động lực để cán bộ, công chức nỗ lực phục vụ Nhân dân, thực sự là công bộc của dân, “là người đầy tớ trung thành của Nhân dân” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn./.
 
 
 
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?