Hôm nay:
1191
Hôm qua:
2823
Tuần này:
17506
Tháng này:
39866
Tất cả:
1697113

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

Đăng lúc: 10:23:03 20/03/2019 (GMT+7)

  
                          ThS. Phạm Bá Thịnh
                         GV Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
 
Tác phẩm  “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết nhân kỷ niệm 39 năm ngày ra đời của Đảng, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, cho dân tộc ta. Trải qua 50 năm, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngắn gọn, súc tích (684 từ). Mở đầu tác phẩm là những dòng tổng kết ngắn gọn về truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân Việt Nam mà tiêu biểu là cán bộ, đảng viên dưới sự lãnh đạo của Đảng: "Đảng ta lãnh đạo rất sáng suốt, để đưa dân tộc ta tiến lên không ngừng từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng ta đã đào tạo một thế hệ thanh niên cách mạng, gái cũng như trai rất hăng hái, dũng cảm trong mọi công tác.
Đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nhân dân ta và Đảng ta rất tự hào vì có những người con xứng đáng như thế" [1].
Phần hai, tác phẩm đi vào nhận định, đánh giá tình hình, nêu rõ những mặt tốt và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém hay là các căn bệnh của một số ít cán bộ, đảng viên “mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trước hết. Họ không lo "mình vì mọi người" mà chỉ muốn "mọi người vì mình".
Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ.
Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân dân.
Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm” [2] .
Cuối cùng khẳng định phía Đảng phải làm những gì “để giúp tất cả cán bộ, đảng viên đều tiến bộ, góp sức nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước toàn thắng và xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công”[3].
Để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu của Đảng, trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ.
Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ[4].
Nửa thế kỷ đã qua, tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, là chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những vấn đề có tính nguyên tắc để bảo đảm vai trò lãnh đạo của Ðảng, chống chủ nghĩa cá nhân vẫn còn nguyên giá trị cho Đảng ta thực hiện. Trong tình hình hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08 – QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.  Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân tiếp tục là cơ sở lý luận soi đường, chỉ đạo thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng ta xứng đáng là đạo đức, là văn minh, là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc; đồng thời là “cẩm nang” để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng để thực hiện tốt các nhiệm vụ của cách mạng.
Nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng về những giá trị của tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” mỗi thế hệ cán bộ, giảng viên, đảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng cố gắng dày công xây dựng và phát triển nhà trường. Theo đó, mỗi cán bộ, giảng viên, đảng viên nhà trường phải thực sự thấm nhuần, thực hành tốt “5 giá trị cốt lõi”: kiên định, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, sáng tạo; không ngừng nỗ lực, cố gắng vươn lên, tích cực nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, quyết liệt đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giờ giảng, bài giảng; nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn; xây dựng ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong của người cán bộ, giảng viên, đảng viên thực sự gương mẫu của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là việc nêu gương của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã tiên phong làm trước, thực hành trước, làm “mực thước – làm mẫu” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; chủ động, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tỉnh và các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn hiệu quả, thiết thực; gương mẫu đăng ký trước tập thể về nội dung trách nhiệm nêu gương trên cả ba phương diện: đối với mình; đối với người, với tổ chức và đối với công việc. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện; nghiêm túc kiểm tra, rà soát hằng ngày, hằng giờ theo các tiêu chí đã được Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII) chỉ ra; chủ động, nghiêm khắc trong tự phê bình, xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu để rèn luyện, rút kinh nghiệm để nêu tấm gương sáng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tổ chức họp Đảng ủy và chủ chốt hằng tháng, quý để lãnh chỉ đạo kịp thời các chi bộ, khoa chuyên môn,  phòng chức năng tổ chức, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; trực tiếp dự, chỉ đạo kịp thời và sinh hoạt với các chi bộ, nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của đảng viên trong công tác lãnh chỉ đạo và điều hành công việc…Mỗi cán bộ, giảng viên, đảng viên nhà trường phải thường xuyên tự soi lại bản thân cả trong nhận thức và việc làm để tự tu dưỡng, tự rèn luyện tốt hơn, gần gũi với đồng nghiệp, với nhân dân nơi cư trú, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt 76 đối với đảng viên.
Mỗi chi bộ khoa, phòng thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng (đảm bảo cả về thời gian, nội dung sinh hoạt phù hợp với việc lãnh đạo chuyên môn cũng như chủ đề, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh). Qua đó, mỗi đảng viên tự giác đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực, tự giác rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng, đạo đức, lối sống và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong  công tác đánh giá đảng viên, chi bộ  đánh giá, nhận xét, phân loại đảng viên một cách khách quan, toàn diện, chỉ rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, những hạn chế, khuyết điểm của từng đảng viên, cũng như những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo của chi bộ, từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo sát, phù hợp với tính chất chuyên môn khoa, phòng và đúng với chủ trương của nhà trường; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, kịp thời phản ánh với Đảng ủy những băn khoăn, nguyện vọng chính đáng của đảng viên, làm tốt công tác tư tưởng đảng viên để yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ. Mặt khác, kịp thời nhắc nhở, góp ý, ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ. Cương quyết chống lại các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, gây mất đoàn kết nội bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư” để không ngừng hoàn thiện mình cả về nhân cách, phẩm chất đạo đức cũng như năng lực chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành xất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
   Như vậy, để xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đảng viên có đức, có tài, sâu về lý luận, am hiểu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tạo sức bật sớm đưa Trường Chính trị tỉnh thành trường kiểu mẫu, góp phần để xây dựng Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn; đây cũng là những việc làm thiết thực của tập thể cán bộ, giảng viên, đảng viên, người lao động của nhà trường chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống (1949-2019), xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trường đứng đầu trong khu vực và cả nước, thì tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” luôn là chỉ dẫn, là cẩm nang quan trọng để mỗi cán bộ, giảng viên, đảng viên nghiên cứu, học tập, làm theo./.
 
[1] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2011, tr.546.
[2] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2011, tr.546,547.
[3] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2011, tr.548.
[4] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị Quốc gia, H.2011, tr.547.
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?