NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác giáo dục lý luận chính trị.

Đăng lúc: 07:44:30 29/05/2023 (GMT+7)256 lượt xem

 Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế nói chung và của Bệnh viện đa khoa Vĩnh Lộc nói riêng.
11.png
Giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm công tác giáo dục và giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ, đặc biệt là nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bác căn dặn: “Tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập lý luận chính trị, coi việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng của mình”. Vì cán bộ là lực lượng trực tiếp đem chính sách, đường lối của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành, đồng thời cũng đem tình hình của quần chúng báo cáo cho Đảng để đặt chính sách cho đúng. Cán bộ được coi là gốc của mọi công việc. Công việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay kém. Để có cán bộ tốt, lý luận chính trị có vai trò rất to lớn, vì lý luận chính là kim chỉ nam định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về con đường cách mạng tất yếu của Đảng và của dân tộc
Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế nói chung và của Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc nói riêng. Theo đó, Đảng ủy Bệnh viện thường xuyên quán triệt Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 152-HD/BTGTW ngày 16/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Quyết định số 2948/QĐ-BYT ngày 15/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế giai đoạn 2021- 2026.
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong những năm gần đây,Bệnh viện đã tăng cường giáo dục lập trường, tư tưởng, quan điểm chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của công chức, viên chức trong Bệnh viện song song với công tác chuyên môn nghiệp vụ.
12.png
 Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức của Bệnh viện trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói phải đi đôi với làm, mỗi cá nhân trong Bệnh viện xây dựng chương trình hành động, đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cấp ủy, khoa, phòng giám sát việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác hằng năm của đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu. Bệnh viện đã rà soát các chuẩn mực đạo đức công vụ của công chức ngành Y tế, đạo đức nghề nghiệp của viên chức y tế theo nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với từng lĩnh vực công tác như khám bệnh, chữa bệnh, y học cổ truyền, dược... phù hợp với các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, văn bản pháp quy của Nhà nước, quy định hiện hành của địa phương và của cơ quan. Cung cấp, trang bị kiến thức lý luận để công chức, viên chức Bệnh viện chủ động, tích cực tham gia chống mọi biểu hiện tư tưởng, quan điểm đa nguyên, đa đảng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung và nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế nói riêng là bảo vệ và chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới.
Bệnh viện chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ y tế vững chuyên môn, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; có ý thức phấn đấu, rèn luyện chuyên môn và y đức, tận tâm với công việc là tư duy xuyên suốt của ban lãnh đạo bệnh viện. Hàng năm, Đảng bộ bệnh viện kết nạp 8-10 quần chúng ưu tú vào tổ chức Đảng; tổ chức nhiều lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định, Kết luận, Chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, Hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương và Quy định của Ban thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIX). Năm 2021 có 04 đồng chí tham gia lớp học Trung cấp chính trị; năm 2022 đã có 08 đồng chí tham gia vào lớp học Trung cấp chính trị, có 01 đồng chí học bác sỹ chuyên khoa II, 02 đồng chí học bác sỹ chuyên khoa I và nhiều lượt đào tạo ngắn hạn khác tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Bệnh viện còn coi trọng việc liên kết, gắn bó giữa nhà trường và bệnh viện. Kết hợp giữa Bệnh viện-Nhà trường - gia đình và xã hội bảo đảm cho mọi hoạt động giáo dục có điều kiện đạt hiệu quả tốt. Sự phối hợp chặt chẽ này bảo đảm được sự thống nhất trong nhận thức cũng như trong hành động của giáo dục lý luận chính trị, thúc đẩy quá trình hoàn thiện nhân cách của mỗi cán bộ được cử đi học.
13.png
BVĐK Vĩnh Lộc giao lưu bóng đá với học viên Lớp TCLLCT A4-K50
 
Không chỉ quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt cho mỗi cá nhân được tham gia học tập trung tại trường. Bệnh viện còn chú trọng công tác giao lưu, học hỏi và tạo tình đoàn kết, gắn kết phong trào thanh niên giữa bệnh viện và Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, hạt nhân là lớp A4-K50 nơi có 8 đồng chí học viên là cán bộ, viên chức của Bệnh viện đang tham gia học tập. Trong sáu kì học tập tại trường, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc và các học viên lớp A4-K50 Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã hai lần tổ chức giao lưu bóng đá. Buổi giao lưu luôn có sự góp mặt và hiện diện của Giám đốc bệnh viện và Trưởng, Phó các đoàn thể cùng đông đảođoàn viên thanh niên Bệnh viện cũng như các thầy cô trong Nhà trường. Đó không chỉ là hoạt động thể dục thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, mà còn là dịp để tuổi trẻ của hai đơn vị giao lưu, học hỏi và tăng cường tình đoàn kết trong công việc, trong phong trào thanh niên, tạo niềm tin và khích lệ, từ đó nâng cao hiệu quả học tập, công tác Đoàn cũng như công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi đơn vị
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số cán bộ, đảng viên, người lao động chưa hiểu rõ hết quan điểm, chủ trương và đường lối của Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tại bệnh viện còn chưa thường xuyên. Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế đã có nhiều chuyển biến rõ rệt song còn một số ít cán bộ vẫn chưa làm hài lòng người bệnh trong thời gian khám-chữa bệnh. Công tác kiểm tra, giám sát ở các khoa, phòng chưa được thường xuyên. Sở dĩ có những tồn tại đó là do nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao, cơ cấu bệnh tật ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nhiều từ dịch Covid-19, phần lớn thời gian của cán bộ, viên chức Bệnh viện dành cho công tác chuyên môn khám - chữa bệnh nên có ảnh hưởng đến chất lượng các hoạt động khác.
Để thực hiện tốt hơn công tác giáo dục lý luận chính trị, trong thời gian tới, Bệnh viện cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:
Một là, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên mà trước tiên là các đồng chí trong cấp ủy, Ban Giám đốc bệnh viện, kiên quyết đấu tranh với những đồng chí có tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực trong bệnh viện.
Hai là, tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, đảng viên trong Bệnh viện.
Ba là, tiếp tục thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh như: Tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế; Triển khai Thông tư số 43 của Bộ Y tế quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của bệnh viện; Tiếp tục thực hiện “đường dây nóng”; Duy trì, củng cố hòm thư và xử lý thư góp ý theo quy định; Tiếp tục triển khai kế hoạch “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện” theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của bệnh viện; Tiếp tục xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế có thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không tiêu cực; Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả Thông tư số 07 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế...
Bốn là, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Bệnh viện. Đổi mới nội dung, thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của đảng viên, công chức, viên chức Bệnh viện đối với Đảng, Nhà nước, với chế độ và đối với Ngành. Phổ biến, giáo dục cho công chức, viên chức của Bệnh viện nhận thức những nội dung thông tin xấu, độc trên hệ thống mạng xã hội, không bình luận (comment), thích (like), chia sẻ (share) những nội dung thông tin không chính thống, những thông tin chưa chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng không tốt trong dư luận công chức, viên chức ngành Y tế và nhân dân.
Năm là, xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, viên chức y tế, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Phát huy vai trò gương mẫu, ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức, viên chức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói phải đi đôi với làm. Mỗi cá nhân xây dựng chương trình hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cấp ủy, các tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị giám sát việc thực hiện và làm cơ sở để đánh giá kết quả công tác hằng năm của đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu.
Tóm lại, học tập lý luận chính trị trước hết là cho từng cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao trình độ, kiến thức, nhận thức, kỹ năng, năng lực tư duy…, đồng thời gắn với lợi ích và sự phát triển của Bệnh viện.
 
                                                                                  Học viên: Trịnh Thị Trang
Lớp: TCLLCT A4-K50
 Tài liệu tham khảo
1. Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
2. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
3. Hướng dẫn số 152-HD/BTGTW ngày 16/9/2020 của Ban Tuyên giáo TƯ
4. Quyết định số 2948/QĐ-BYT ngày 15/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
275
Hôm qua:
2097
Tuần này:
6527
Tháng này:
42028
Tất cả:
4.549.517