THI ĐUA "CHỦ ĐỘNG, ĐỒNG BỘ, ĐỘT PHÁ, KỶ CƯƠNG, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ" !

Biện pháp bảo vệ nền tảng của Đảng ở Chi bộ Trường THCS Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc hiện nay

Đăng lúc: 09:05:22 28/03/2023 (GMT+7)379 lượt xem

 Khi có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của người đảng viên; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có kỹ năng nắm bắt, sàng lọc, xử lý tốt thông tin; có tâm huyết và bản lĩnh chiến đấu của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, thì mỗi cán bộ, đảng viên là giáo viên Trường THCS Tiến Lộc sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch hiện nay.
Teampaper Snap_2023-03-27 21-01-00@2x.jpg
Đại hội Chi bộ Trường THCS Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc
 
Từ khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường, trong tâm trí tôi luôn in đậm những vần thơ viết về Đảng:
“Ðảng ta Mác- Lê-nin vĩ đại
Lại hồi sinh, trả lại cho ta
Trời cao, đất rộng bao la
Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người
(“Ba mươi năm đời ta có Đảng”, Tố Hữu)
Sau này, khi trưởng thành, được học lịch sử, tôi hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930). Đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.
Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng lãnh đạo cách mạng nước ta liên tiếp đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, khai sinh ra nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa người dân nước ta  từ địa vị nô lệ lên làm chủ đất nước. Đảng ta đã lãnh đạo thành công hai cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại chống Pháp, Mỹ; công cuộc xây dựng CNXH, đặc biệt là những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước từ 1986 đến nay đã đưa vị thế nước ta sánh tầm với các nước trên thế giới.
Trước những diến biến hết sức phức tạp của tình hình trong nước và thế giới hiện nay, thế lực thù địch và những thế lực phản động tìm mọi cách để phá hoại đất nước, bôi nhọ, nói xấu và hạ uy tín về vai trò lãnh đạo của Đảng, nhưng Đảng ta vẫn vững vàng vượt qua mọi thác ghềnh hiểm trở chèo lái con thuyền cách mạng cập bến vinh quang. Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần đã phát biểu: “Chưa bao giờ nước ta có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Chính vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với công dân Việt Nam nói chung, cán bộ đảng viên nói riêng, đặc biệt là đảng viên là giáo viên, những người làm công tác giáo dục phải hiểu và làm tốt hơn ai hết việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân… Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.
Từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ Trường THCS Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc đã rất quan tâm lãnh đạo triển khai các nội dung của Nghị quyết trên tất cả các phương diện, đồng thời không ngừng sáng tạo các hình thức, phương pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, đạt hiệu quả.
Nhận thức rõ vai trò nòng cốt, tiên phong của đội ngũ giáo viên trong thực hiện Nghị quyết, thời gian qua Chi bộ nhà trường đã dành sự quan tâm đặc biệt nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giáo viên trong tất cả các lĩnh vực, thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch tại Chi bộ. Đây là nội dung cơ bản, vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, vừa là công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đảng viên trong nhà trường.
Là trường chuẩn quốc gia mức độ 1 tháng 4 năm 2017, Chi bộ Trường THCS Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc trong 2 năm liên tục được Đảng ủy xã công nhận danh hiệu Chi bộ vững mạnh xuất sắc; Nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen, được công nhận đơn vị chuẩn văn hóa cấp tỉnh; Công đoàn được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen. Do đó, vị thế nhà trường luôn vững vàng nằm trong tốp 10 trường THCS trong hyện dẫn đầu về chất lượng giáo dục.
t1.png
Cuộc họp Chi bộ Trường THCS Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc
 
Để phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của mỗi đảng viên là giáo viên nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Chi bộ nhà trường cần phải thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
 Một là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho giáo viên và học sinh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử Đảng ta, về ngành giáo dục. Đặc biệt, bộ môn Lịch sử nói chung và Lịch sử địa phương nói riêng luôn được coi trọng, ngoài việc đổi mới phương pháp trên lớp, Chi bộ còn chỉ đạo chuyên môn tổ chức các buổi thi tìm hiểu, tham quan thực tế các di tích lịch sử, bảo tàng; đã thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia nhằm bồi đắp thêm cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, thấy được vai trò lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng ta để từ đó các em có ý thức, trách nhiệm đối với Tổ quốc, dân tộc và việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Hai là, Chi bộ chủ động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giáo dục, nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho giáo viên với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt, sinh động với mục tiêu là giáo dục cho giáo viên, học sinh sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giúp giáo viên, học sinh trong việc nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Do đó, các buổi sinh hoạt của chi bộ tại trường luôn phát huy hiệu quả.
Ba là, phải am hiểu, biết quan sát, phát hiện, tỉnh táo quan sát kỹ để đọc, xem, tìm hiểu về những gì liên quan đến lĩnh vực tư tưởng hiển thị trên hệ thống mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam hiện nay như Facebook, Zalo, Youtube… và biết xử lý vấn đề trong sử dụng mạng xã hội. Khi phát hiện một tình huống có vấn đề, một nội dung được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ, bàn luận nhiều thì mở rộng phạm vi đọc, xem ở các bình luận (comment), các bài chia sẻ, đường dẫn liên quan, tự mình đánh giá, nhận xét và dự kiến phương án xử lý (ủng hộ hay phản bác). Điều này, đội ngũ giáo viên cần làm chủ thông tin mới, rút ra những kết luận, kinh nghiệm cần thiết, vũ trang kiến thức thiết thực trên môi trường mạng để làm vốn kiến thức thực tiễn khi tuyên truyền, giảng dạy đủ năng lực để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mới đủ sức thuyết phục cư dân mạng, mới đủ trí tuệ, bản lĩnh để phê phán các quan điểm và hành vi sai trái, thù địch.
Bốn là, Chi bộ nhà trường cần chỉ đạo xây dựng lực lượng nòng cốt trong Hội đồng sư phạm nhà trường; kiện toàn đội ngũ giáo viên nhất là giáo viên giảng dạy các bộ môn khoa học xã hội, giáo viên làm công tác Đoàn, Đội là tuyên truyền viên tích cực; xây dựng nhiều giải pháp thực tế, linh động và sáng tạo nhằm tạo ra sức đề kháng mạnh, đủ sức “miễn dịch” trước âm mưu và thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực chống phá.
Năm là, phát huy vai trò “nêu gương” của giáo viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi giáo viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực học tập lý luận chính trị để trang bị kiến thức, đủ cơ sở lý luận để đấu tranh, phản bác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; xung kích trong công tác tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Tóm lại, khi có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về trách nhiệm của người đảng viên, của người giáo viên; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có kỹ năng nắm bắt, sàng lọc, xử lý tốt thông tin, có tâm huyết và bản lĩnh chiến đấu của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, thì mỗi cán bộ, đảng viên Trường THCS Tiến Lộc sẽ không còn thiếu tự tin, đắn đo, e ngại mà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước sự chống phá của các thế lực thù địch hiện nay./.
 
                                                                       Học viên: Đỗ Xuân Thái
                                                                        Lớp TCLLCTA7-K50
 
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
1517
Hôm qua:
1211
Tuần này:
1517
Tháng này:
9430
Tất cả:
3.669.225