NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Giải pháp nâng cao chất lượng chi bộ tại Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hoá

Đăng lúc: 07:56:25 15/04/2024 (GMT+7)89 lượt xem

 Thấm nhuần các quan điểm của Đảng về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, Đảng bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh luôn bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng bộ khối, chú trọng nâng cao chất lượng chi bộ với phương châm “Lấy chi bộ làm trung tâm, lấy đảng viên làm chủ thể”.
1.png

Đảng bộ Hội LHPN tỉnh sinh hoạt chuyên đề “Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng”
nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 - 3-2-2023)
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, trong xây dựng sự vững mạnh của Đảng, trong sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Người chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”; “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt”; “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”.
Chi bộ là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nâng cao chất lượng chi bộ thực chất là xây dựng chi bộ mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu; phát huy được vai trò của cấp uỷ, chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng chi bộ cũng chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 Nhận thức được tầm quan trọng của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu hiện nay, việc đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hoá hiện nay.
Hội LHPN tỉnh có 32 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ, gồm: Chi bộ Xây dựng tổ chức Hội; Chi bộ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; Chi bộ Gia đình và xã hội; Chi bộ Tuyên giáo chính sách luật pháp; Chi bộ Văn phòng. Trong những năm qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội ổn định; luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự phối hợp của chuyên môn và các đoàn thể trong cơ quan. Đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…
2.png
Sinh hoạt chuyên đề "tự soi tự sửa"
 
Thấm nhuần các quan điểm của Đảng về củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, Đảng bộcơ quan Hội LHPN tỉnh luôn bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Đảng bộ khối, chú trọng nâng cao chất lượng cácchi bộ Đảngvới phương châm “Lấy chi bộ làm trung tâm, lấy đảng viên làm chủ thể”. Trong đó, triển khai thực hiện tốt một số nội dung, như:
Một là,thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ trong Đảng bộ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, giải quyết tốt những băn khoăn, vướng mắc trong cán bộ, đảng viên; duy trì tổ chức tốt hoạt động sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng để triển khai các chủ trương mới, đồng thời lựa chọn chuyên đề phù hợp để giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi để nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bí thư chi bộ; từ đó đảng viên trong các chi bộ ngày càng có ý thức, trách nhiệm trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
3.png

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi
 
Hai là,các chi bộ thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Đảng bộ ban hành Nghị quyết số 238-NQ/ĐU ngày 12/11/2018 “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn hiện nay”, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Phân công ủy viên BCH Đảng bộ dự sinh hoạt với chi bộ và các đồng chí bí thư chi bộ dự sinh hoạt chéo để học tập kinh nghiệm. Hằng năm, các chi bộ đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề trình Đảng ủy phê duyệt, trong đó tập trung vào các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại đã được chỉ ra.
Ba là, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, đề ra các giải pháp. Định kỳ cuối năm nghiêm túc tổ chức đánh giá nhận xét chi bộ, đảng viên; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để kịp thời khuyến khích cán bộ, đảng viên tự nguyện, tự giác phấn đấu vươn lên.
 4.png
Chi bộ Xây dựng tổ chức Hội sinh hoạt chuyên đề
 
Với sự chỉ đạo quyết liệt, chất lượng đảng viên, chất lượng các chi bộ trong Đảng bộ không ngừng được nâng lên. Hằng năm, 100% chi bộ, đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh vinh dự được Tỉnh ủy, Đảng ủy khối, UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Bên cạnh những thuận lợi, việc nâng cao chất lượng các chi bộ thuộc Đảng bộ Hội LHPN tỉnh còn một số hạn chế, như: một số chi bộ chưa thực sự có nhiều đổi mới trong sinh hoạt; một số ít đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chi bộ.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ, trong thời gian tới, Đảng bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các chi bộ. Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời; phòng ngừa nguy cơ suy thoái, tự diễn biến; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.
Thứ hai, đẩy mạnh công tác lãnh đạo của các chi bộ đối với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; phân công đảng ủy viên phụ trách, theo dõi và chỉ đạo hoạt động tại các chi bộ. Định hướng, phê duyệt chương trình công tác hàng năm, quý, tháng, nội dung sinh hoạt chuyên đề cho các chi bộ. Phát huy vai trò của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân. Bên cạnh đó, kịp thời động viên, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thứ ba, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và duy trì sinh hoạt định kỳ theo quy định trên cơ sở đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức. Nội dung sinh hoạt phải bám sát nhiệm vụ chính trị của chi bộ, của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh nhiệm vụ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Cùng với đó tạo môi trường sinh hoạt Đảng cởi mở, dân chủ để khuyến khích các đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần cải tiến nội dung sinh hoạt. Xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn, trong đó tập trung vào các chuyên đề về bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những “khâu yếu”, “việc khó”, những hạn chế đã được chỉ ra; về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Thứ tư,chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với phong trào, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
Thứ năm, định hướng, lãnh đạo hoạt động các đoàn thể; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong cơ quan. Tổ chức các phong trào thi đua trong các đoàn thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Việc nâng cao chất lượng chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, là nền tảng trong công tác xây dựng Đảng. Bằng sự quyết tâm, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, chắc chắn chất lượng cácchi bộ sẽ được nâng lên, góp phần xây dựng Đảng cơ quan Hội LHPN tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện./.
Học viên:Trần Thị Thủy
Lớp: TCLLCC B36
Đơn vị công tác: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hoá
------------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Báo cáo Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Hội LHPN tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2024 Đảng uỷ Cơ quan Hội LHPN tỉnh
Số lượt truy cập
Hôm nay:
1587
Hôm qua:
2025
Tuần này:
16280
Tháng này:
56079
Tất cả:
4.487.367