NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa

Đăng lúc: 10:50:23 23/05/2024 (GMT+7)106 lượt xem

 Trong những năm qua, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động xuất bản, như: ban hành các chủ trương, định hướng, chiến lược sản xuất, kinh doanh; xác định cụ thể các mục tiêu, tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm tình hình của Công ty; phân công, phân cấp rõ ràng, đúng người, đúng việc tạo nên sự đoàn kết, phấn khởi cho đội ngũ, cán bộ người lao động.
t1.jpg
Cán bộ, người lao động Công ty chụp ảnh lưu niệm nhân kỷ niệm 45 năm ngày Truyền thống ngành Xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Thanh Hóa (gọi tắt là Công ty) là doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước, là nhà xuất bản tổng hợp trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa. Công ty có chức năng, nhiệm vụ xuất bản các loại sách, gồm:chính trị, lịch sử, pháp luật, khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội, văn hóa nghệ thuật, văn học, thiếu niên, nhi đồng, truyện tranh, giáo khoa, giáo trình, tham khảo giáo dục, các tài liệu của các sở, ban, ngành, địa phương và các loại lịch blốc, lịch tờ, sổ tay... phục vụ bạn đọc trong và ngoài tỉnh; đồng thời còn thực hiện công tác chế bản và các dịch vụ liên quan đến in và phát hành; dịch vụ quảng cáo và truyền thông.
Theo đó, có thể nhận thấy, xuất bản là một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; có nhiệm vụ tích lũy và truyền bá các giá trị văn hóa tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và khoa học của xã hội, xây dựng đạo đức, lối sống và phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam, góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập.
Trong những năm qua, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động xuất bản, như: ban hành các chủ trương, định hướng, chiến lược sản xuất, kinh doanh; xác định cụ thể các mục tiêu, tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm tình hình của Công ty; phân công, phân cấp rõ ràng, đúng người, đúng việc tạo nên sự đoàn kết, phấn khởi cho đội ngũ, cán bộ người lao động. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác xuất bản, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Công ty luôn quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh đảm bảo bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu; linh hoạt, chủ động trong thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị dựa trên những quy định của pháp luật; kịp thời kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm nhằm đề xuất những giải pháp tốt hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Công ty thời gian tới.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, quản lý tại Công ty trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định, như: việc quán triệt triển khai văn bản của các cấp có lúc còn chậm nên ít nhiều ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả xuất bản; việc nắm bắt tâm lý, diễn biến tư tưởng của cán bộ, nhân viên và người lao động trong đơn vị có lúc chưa kịp thời; ý thức, trách nhiệm của một số cán bộ, người lao động chưa cao, vẫn còn tư tưởng “làm lấy lệ”, thụ động, ỷ lại, chưa tích cực, chủ động, sáng tạo trong công việc, chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ được giao…
Do đó, để khắc phục những tồn tại nêu trên, cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo, quản lý các mặt hoạt động tại Công ty bằng các giải pháp cụ thể sau đây:
Một là,nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đối với yêu cầu thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Công ty. Theo đó, Chi bộ cần tập trung tổ chức quán triệt, triển khai học tập đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, thông báo của Ban Bí thư, của Trung ương, của các cấp ủy và chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt, tiếp tục triển khai quán triệt, học tập sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Từ đó, hoạt động lãnh đạo, quản lý Công ty sẽ tiếp tục tuân thủ đúng quy chế làm việc; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cũng như xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Hai là,tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chi ủy, Ban lãnh đạo Công ty trong việc định hướng, xây dựng chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn hiện nay. Trước tình hình thực tế hiện nay, Chi ủy, Ban lãnh đạo Công ty cần tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo trong việc xây dựng chiến lược, ban hành các cơ chế, chính sách, đề ra các mục tiêu sát đúng, phù hợp, khả thi để từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo đó, Chi bộ cần lãnh đạo việc tiếp tục tập trung nghiên cứu đưa ra các giải pháp tối ưu hóa, khắc phục những nút thắt còn tồn tại của mô hình hoạt động, các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước và của nghành để nâng cao hiệu suất, tiết giảm chi phí, cải thiện môi trường làm việc. Bên cạnh đó, Chi bộ cần tăng cường việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi quy trình xuất bản, in ấn, phát hành, chất lượng nguồn bản thảo; đồng thời, lãnh đạo việc duy trì tốt các mối quan hệ với các tác giả, học giả, nhà nghiên cứu, cộng tác viên và đối tác liên doanh, liên kết trong tỉnh và cả nước. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty cần tăng cường chỉ đạo làm tốt công tác kỷ luật, việc thực hiện quy chế khen thưởng, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm.
Ba là,tiếp tục chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ và quan tâm đến các chế độ quyền lợi của người lao động. Xuất phát từ tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, người lao động đối với việc ổn định và phát triển bền vững  Công ty, cần làm tốt việc xây dựng đội ngũ và chế độ cho người lao động, như: chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tập trung đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật tay nghề cao, cán bộ chế bản, maket, in ấn và phát hành đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra; chăm lo các chế độ, quyền lợi tiền lương, tiền thưởng và chế độ khác cho người lao động; duy trì ổn định sản xuất đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động; xây dựng và thực hiện tốt chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là chiến lược phát triển nguồn cán bộ quản trị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực xuất bản. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ hoặc họp Công ty, cần tăng cường nhận thức cho cán bộ, người lao động về yêu cầu phải thực hiện nghiêm quy chế, quy định của Công ty trong lĩnh vực xuất bản cũng như phải tuân thủ đúng pháp luật theo các bộ luật, như: Luật Xuất bản; Luật Doanh nghiệp; Luật Cán bộ, công chức; Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Luật viên chức; Quy chế dân chủ; Quy chế văn hóa công sở; Những điều đảng viên không được làm…
Năm là,chú trọng công táclãnh, chỉ đạo công tác phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng môi làm việc văn hóa. Theo đó, Chi bộ cần lãnh, chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Khuyến học phối hợp thực hiện giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước; giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh; thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường; xây dựng văn hóa trong giao tiếp ứng xử, trong sinh hoạt, trong từng việc làm cụ thể của từng người lao động đối với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.
Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới, cán bộ, nhân viên Công ty đang nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, tham gia tích cực các phong trào thi đua, đóng góp sáng kiến hợp lý hóa sản xuất, góp phần  thúc đẩy có hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng, các đoàn thể, xây dựng Công ty phát triển bền vững./.
Học viên: Nguyễn Hữu Thanh
                                               Lớp: TCLLCT B35
Đơn vị công tác: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Nhà xuất bản Thanh Hóa
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
3114
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9366
Tháng này:
44867
Tất cả:
4.552.356