NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi văn hoá công vụ ở Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hoá

Đăng lúc: 10:44:51 15/05/2024 (GMT+7)51 lượt xem

 Thực hiện các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa đã tổ chức triển khai, quán triệt trên cơ sở bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan.
b1.jpg
Công sở Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hoá
 
Văn hóa công vụ là một hệ thống các giá trị, chuẩn mực đạo đức, lối sống và tác phong được hình thành và phát triển trong quá trình thực hiện hoạt động công vụ. Văn hóa công vụ là sự tổng hợp nhuần nhuyễn của ba yếu tố: đạo đức công vụ, tri thức công vụ và hành vi công vụ, nhờ vậy, nó trở thành giá trị văn hóa, tạo thành khuôn mẫu, thói quen, nếp sống, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả và hiệu lực thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Văn hóa công vụ thể hiện bản chất và mục tiêu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đó là lấy dân làm gốc, hướng đến phục vụ nhân dân, đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Mặt khác, văn hóa công vụ văn minh, hiện đại thể hiện sự chuyên nghiệp, liêm chính, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh của nhà nước, tạo niềm tin của nhân dân đối với nhà nước, thúc đẩy sự đoàn kết, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân.
Thực hiện các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Thanh Hóa đã tổ chức triển khai, quán triệt trên cơ sở bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan. Cụ thể như sau:
Về công tác tuyên truyền. Trung tâm thường xuyên tuyên truyền văn hóa công vụ theo hướng đổi mới cách thức tuyên truyền, thông tin ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận thông qua hình thức trực tiếp, lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị giao ban tháng, quý và năm. Qua đó, nâng cao ý thức cũng như tinh thần, nhận thức của từng cán bộ, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ, đồng thời phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.
Về hoạt động chuyên môn.Trung tâm tích cực cải tiến chế độ làm việc, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, viên chức trong việc giải quyết công việc; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các phòng, các cá nhân trong xử lý công việc. Đông thời, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, viên chức hoàn thành sớm nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả cao trong việc thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Trung tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan; thực hiện chuyển hồ sơ, thông tin; xử lý văn bản trên môi trường điện tử thay cho hồ sơ giấy để tiết tiết thời gian, chi phí, tránh thất lạc hồ sơ, tăng tính cơ động trong việc nghiên cứu và giải quyết công việc.
Về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trung tâm thành lập Tổ công tác kiểm tra công vụ để kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm. Chỉ đạo các Phòng ban tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định, định kỳ báo cáo lãnh đạo Trung tâm kết quả hoặc báo cáo đột xuất để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.
Về công tác bồi dưỡng. Hằng năm Trung tâm xây dựng kế hoạch và cử cán bộ, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng văn hóa công vụ, đạo đức công vụ, pháp luật công vụ, kỹ năng công vụ...
Về công tác Thi đua - Khen thưởng.Lãnh đạo Trung tâm đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong toàn thể cán bộ, viên chức; đề ra giải pháp, tiêu chuẩn thi đua, hình thức khen thưởng để tổ chức triển khai thực hiện; qua đó góp phần nâng cao tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, tác phong trang phục gắn với xây dựng môi trường công sở văn minh, thân thiện.
b3.jpg
Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm tiếp, làm việc, hỗ trợ nhà đầu tư
 
Nhờ thực hiện tốt văn hoá công vụ tại Trung tâm trong thời gian qua, lãnh đạo đơn vị đã luôn làm tốt chức trách, nhiệm vụ, luôn nêu gương trong việc thực thi công vụ; không lợi dụng vị trí công tác để những nhiễu, phiền hà; khách quan, công tâm trong việc đánh giá, sử dụng cán bộ, viên chức. Cùng với đó, cán bộ, viên chức, người lao động nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, việc thực hiện nghiêm túc văn hoá công vụ đã giúp nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn trong giao tiếp với người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đa số cán bộ, công chức giữ vững phẩm chất đạo đức công vụ, gương mẫu, đoàn kết nội bộ; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế của đơn vị; không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng. 
Để tiếp tục xây dựng văn hoá công vụ của Trung tâm một cách hiệu quả, trong thời gian tới, cần tiến hành một số giải pháp cơ bản sau:
Một là, tập thể Ban Giám đốc, các phòng chuyên môn, cán bộ, viên chức, người lao động và trước hết là người đứng đầu cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực thi văn hóa công vụ của cán bộ, viên chức trong Trung tâm. Hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các quy định về văn hoá công vụ của Trung tâm để báo cáo Ban Giám đốc kịp thời chỉ đạo.
Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, viên chức, người lao động trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tự phê bình và phê bình, chấp hành, nghiêm chỉnh quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn hoá công vụ.
Ba là, nâng cao trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan và các phòng, ban trong quá trình xây dựng và thực thi văn hóa công vụ. Đồng thời, tăng cường phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng và giám sát thực hiện văn hóa công vụ.
Bốn là, gắn kết thực thi văn hóa công vụ với đánh giá thi đua, khen thưởng; coi kết quả thực thi văn hóa công vụ là một trong những yếu tố để đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm. Tổ chức khen thưởng kịp thời những cán bộ, viên chức thực hiện tốt văn hóa công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Văn hóa công vụ có ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng to lớn trong đời sống xã hội, đặc biệt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Nâng cao văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức là một trong những vấn đề trọng tâm của cải cách hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng văn hóa công vụ là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để cùng tạo nên một nền hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân.
                                              Học viên: Lê Tài Ngọc
Lớp: TCLLCT A1- K51
Đơn vị công tác: Trung tâm xúc tiến đầu tư,
thương mại và du lịch tỉnh Thanh Hoá
--------------------------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.
2. Kế hoạch số 84/KHUBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
3. Kế hoạch số 132/TT-TCHC ngày 22/5/2020 về Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.
3. Báo cáo số 17/BC-TTXT ngày 23/3/2022 về Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.
Số lượt truy cập
Hôm nay:
3185
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9437
Tháng này:
44938
Tất cả:
4.552.427