NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Giải pháp nâng cao thực thi văn hóa công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 10:49:39 15/05/2024 (GMT+7)50 lượt xem

 Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (lĩnh vực lao động, người có công và xã hội), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án văn hóa công vụ ban hành kèm theo Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 84/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 06/4/2020 về việc triển khai Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
c1.jpg
              Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 
Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 đã thể hiện ý tưởng sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thiết lập một nền công vụ của dân, hoạt động vì nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân; đó là một nền công vụ hiện đại, dân chủ, có hiệu lực từ Trung ương đến cơ sở.
Văn hóa công vụ chính là tập hợp các giá trị, chuẩn mực đạo đức, các quy tắc giao tiếp ứng xử, của cán bộ, công chức, các phương thức, cách thức quản lý gắn với các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, tạo nên những đặc trưng trong hoạt động công vụ của các cơ quan nhà nước.
Việc xây dựng văn hóa công vụ góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng về chức trách, nhiệm vụ của mình đối với xã hội, đối với nhân dân; hình thành thái độ, lòng yêu nghề, niềm tự hào về nghề nghiệp, từ đó có ý thức làm việc tốt, tận tụy với công việc, có hành vi ứng xử, giao tiếp đúng mực với nhân dân, với đồng nghiệp. Văn hóa công vụ cũng là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, giúp cho hoạt động quản lý của cơ quan được thông suốt, phân công, phân nhiệm rõ ràng.
Trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (lĩnh vực lao động, người có công và xã hội), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa (Sau đây viết tắt là Sở LĐTBXH) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án văn hóa công vụ ban hành kèm theo Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 84/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 06/4/2020 về việc triển khai Đề án Văn hóa công vụ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:
Sở LĐTBXH đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện những nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh nhằm duy trì thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tại các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác theo chức năng quản lý của ngành LĐTBXH. Cụ thể: Công văn số 403/SLĐTBXH-VP ngày 08/02/2023 về việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức và người lao động nhằm chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động; chấn chỉnh các phòng nghiệp vụ về việc tham mưu, giải quyết công việc, nhất là các nhiệm vụ được UBND và Chủ tịch UBND tỉnh giao.
Với tinh thần trách nhiệm và tính chất đặc thù trong công việc, cán bộ, công chức Sở LĐTBXH luôn nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành nghiêm túc, thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phân công của cấp trên; tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết công việc đảm bảo chất lượng và thời gian quy định, không để chậm trễ, quá hạn; thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử với tổ chức, công dân.
Tuy đang trong điều kiện tinh giản biên chế, khối lượng công việc phát sinh hàng ngày tại cơ quan đơn vị tăng lên nhưng cán bộ, công chức, viên chức Sở luôn nêu cao tinh thần, thái độ làm việc, cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.. Với việc thực hiện tốt các quy định về công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 100% kết quả được công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện nghiêm túc “Ba không” theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời niêm yết công khai nội dung “Ba không” để tổ chức, công dân được biết và giám sát trong quá trình cung cấp các dịch vụ công theo chức năng quản lý của Sở. Trong giao tiếp với người dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân; việc thực hiện “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ)…đã khiến mức độ đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của công chức, viên chức của Sở luôn duy trì mức tối đa.
Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức Sở LĐTBXH không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ; thực hiện nghiêm việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ; không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.
Đồng thời, nhằm xây dựng hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp từ cách ăn mặc, phong cách cư xử, nâng cao văn hoá công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực…cán bộ, công chức, viên chức của Sở LĐTBXH luôn có ý thức chỉn chu về trang phục phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của ngành và thuần phong mỹ tục của dân tộc khi thực hiện công việc tại cơ quan, đơn vị.
Bên cạnh những kết quả đạt được thì còn tồn tại những hạn chế, như: vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về
vị trí, vai trò của công tác cải cách hành chính gắn với kỷ luật, kỷ cương
hành chính và văn hóa công vụ nên vẫn còn tình trạng thực hiện đối phó, chưa thực sự gương mẫu chấp hành. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên xuất phát từ việc công tác thông tin tuyên truyền văn hóa công vụ chưa phát huy tốt các hình thức tuyên truyền, chưa khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử; công tác, kiểm tra giám sát việc thực hiện văn hóa công vụ tại cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện thường xuyên.
Để nâng cao hiệu quả việc thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hoá, trong thời gian tới, cần thực hiện các giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Thứ hai, khai thác và sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin, trang thông tin điện tử Sở LĐTBXH để thực hiện tuyên truyền việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan, đơn vị.
Thứ ba, tăng cường trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về những điều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được làm; thường xuyên chỉ đạo, quán triệt cán bộ không tham gia vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; tập trung sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc hành chính, nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
Thứ tư, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; chú trọng nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực và đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.
Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân chấp hành nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Có thể khẳng định, văn hóa công vụ không chỉ là cơ sở để khẳng định chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị trong hiện tại mà còn thể hiện phẩm chất đạo đức, năng lực, giá trị để tạo niềm tin, niềm tự hào, sự cống hiến cá nhân của mỗi người xét về mặt hệ giá trị con người Việt Nam. Với ý nghĩa như vậy, việc xây dựng văn hóa công vụ tại cơ quan Sở LĐTBXH nói riêng và trong các cơ quan hành chính nhà nước nói chung sẽ góp phần tạo ra môi trường văn hóa để mỗi cán bộ, công chức, viên chức không ngừng học tập, rèn luyện, xứng đáng là những công bộc của dân, tôn trọng phục vụ Nhân dân, tạo nên nét đẹp văn hóa của một nền hành chính văn minh, hiện đại. Đây sẽ là một bước tiến quan trọng quyết định sự thành công của Đảng trong thực hiện định hướng “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”./.
Học viên: Vương Phong Châu
Lớp: TCLLCT A1-K51
Đơn vị công tác: Sở Lao động - Thương binh và
 Xã hội tỉnhThanh Hóa
--------------------------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 “Về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ” của Thủ tướng Chính phủ;
2. Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 06/4/2020 về “Triển khai thực hiện Đề án công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” của UBND tỉnh Thanh Hóa;
3. Báo cáo kết quả việc chấp hành kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động và thực hiện văn hóa công vụ năm 2023 ngày 08/12/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa;
4. Công văn số 403/SLĐTBXH-VP ngày 08/02/2023 về việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức và người lao động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa;
5. Công văn số 3709/SLĐTBXH-VP ngày 22/8/2023 về việc tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; ban hành Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.
Số lượt truy cập
Hôm nay:
2953
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9205
Tháng này:
44706
Tất cả:
4.552.195