NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị A7-K51 nâng cao trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đăng lúc: 13:54:29 22/05/2024 (GMT+7)86 lượt xem

 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng nhằm giữ vững bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và của học viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa nói riêng, trong đó có học viên lớp TCLLCT A7-K51.
q1.png
Tập thể lớp TCLLCT A7-K51 thăm quan phòng Truyền thống
của Trường Chính trị tỉnh
 
Từ khi Đảng thành lập đến nay, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã trở thành một bộ phận không thể thiếu của công tác xây dựng Đảng, liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự tồn vong của chế độ; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnhchính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện phát triển và hội nhập; là học tập, nghiên cứu, phát huy, phát triển, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những giá trị trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. 
Hiện nay, một bộ phận không nhỏ các thế lực thù địch có những quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta, xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, mức độ ngày càng cao, biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây ra những tác động tiêu cực và hậu quả khó lường, làm tổn hại to lớn đến tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, phủ nhận những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin. Là học viên Trường Chính trị, hơn ai hết, mỗi người học cần nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân trong việc nhận thức về tầm quan trọng phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng để góp phần quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.
Khi tham gia khoá học, học viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa nói chung, học viên lớp TCLLCT A7 nói riêng nhận thấy Nhà trường không ngừng đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hoạt động day-học. Thông qua các chuyên đề trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị, giảng viên đã truyền tải thông điệp phát huy tinh thần trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái thù địch, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi địch ra sức thực hiện diễn biến hòa bình, lợi dụng cuộc cách mạng 4.0 để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Bên cạnh đó, hằng năm, Nhà trường thường xuyên tổ chức cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Hội thi "Học viên học giỏi lý luận chính trị"; qua đó, thu hút sự tham gia của học viên, từ đó ý thức sâu sắc rằng phải phát huy vai trò của mình là đội quân tiên phong trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch thông qua việc học tập tại trường.
Bên cạnh việc tham gia tích cực các phong trào, hoạt động của Nhà trường, Chi bộ lớp A7 luôn chú trọng nâng cao nhận thức cho đảng viên về trách nhiệm trong việc khắc phục ngay việc ngại học, lười học lý luận chính trị; tránh tình trạng đi học muộn, vắng học; tăng cường nghiên cứu giáo trình trước khi đến lớp. Mặc dù học viên lớp A7 rất nghiêm túc trong những giờ học trên lớp, song, một bộ phận học viên vẫn còn những hạn chế nhất định trong nhận diện những thủ đoạn mưu mô của địch trên môi trường mạng, bị phân tán bởi giao lưu, chia sẻ trên Internet mà không tập trung vào nội dung học. Bên cạnh đó, nhiều học viên còn lúng túng trong dùng kiến thức lý luận để phản bác lại những quan điểm sai trái về đường lối của Đảng do không trang bị phương pháp vận dụng lý luận vào thực tiễn. Nguyên nhân là do học viên chưa chủ động đọc trước giáo trình trước khi đến lớp; một bộ phận học viên còn chưa tập trung nghe giảng, bị phân tán bởi công việc ở cơ quan; nhiều học viên chưa mạnh dạn, cởi mở chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm công tác, học tập; việc truyền đạt kiến thức của một số giảng viên còn chưa phát huy được vai trò là chủ, làm chủ của học viên trong xây dựng bài.
Phát huy vai trò của học viên trường Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị. Nắm chắc nội dung kiến thức các môn học chính là hành trang quý báu để mỗi học viên lớp A7 có thể tự tin tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên môi trường mạng. Để nâng cao trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho học viên lớp A7, cần thực hiện các giải pháp sau:
Thứ nhất, mỗi học viên cần xây dựng cho mình thái độ, động cơ học tập đúng đắn, không ngừng phát huy cao độ ý thức chủ động, sáng tạo trong học tập lý luận chính trị; tự xây dựng kế hoạch học tập và tự đánh giá mức độ hài lòng với kết quả học tập của mình để có những điều chỉnh phù hợp hơn.
Thứ hai, Chi bộ, Ban cán sự lớp cần phát huy vai trò tiên phong trong tổ chức các hoạt động học tập, phát triển văn hoá đọc trong tập thể lớp. Theo đó, mục tiêu xây dựng tập thể lớp kiểu mẫu cần gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng học tập phải trở thành thực chất. Việc vận dụng kiến thức lý luận trong từng bài học phải được áp dụng thường xuyên, gắn với việc viết bài không những cho tiêu chí thi đua mà cần phải trở thành nhu cầu tự thân của mỗi học viên. Muốn vậy, cần xây dựng những hạt nhân tiên phong, làm mẫu cho tập thể, xuất phát từ Chi bộ lớp A7.
Thứ ba, đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh cần đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy; trong đó cần tăng cường vận dụng trong bài giảng các tình huống về các quan điểm sai trái của địch, từ đó tổ chức các nhóm học tập xử lý tình huống một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, thầy cô cần chú trọng khích lệ, truyền cảm hứng, đồng hành với học viên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự cần thiết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Học viên: Nguyễn Thị Hải Nga
Lớp TCLLCT A7-K51
Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa
Số lượt truy cập
Hôm nay:
2947
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9199
Tháng này:
44700
Tất cả:
4.552.189