NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Khẳng định giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với thanh niên thời kỳ mới

Đăng lúc: 07:57:34 13/03/2023 (GMT+7)402 lượt xem

 Thanh niên hiện nay cần phải xác định rõ vai trò của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như giá trị mà chủ nghĩa Mác-Lênin mang đến; từ đó, xác định con đường học tập, phấn đấu, rèn luyện để đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn đúng đắn.
Picture1 (6).png
Lênin đã từng khẳng định: “Xây dựng chủ nghĩa cộng sản là nhiệm vụ phức tạp hơn nhiệm vụ lật đổ giai cấp tư sản, rằng tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên, thanh niên là người xây dựng chủ nghĩa cộng sản”. Người cho rằng: “Thế hệ những người lao động được đào tạo trong xã hội tư bản chủ nghĩa thì giỏi lắm chỉ có thể giải quyết được nhiệm vụ phá hủy nền móng của chế độ tư bản già cỗi và đặt được nền móng vững chắc, trên đó chỉ có thế hệ khởi công trong những điều kiện mới, mới có thể xây dựng được”. Như vậy, tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên. Nếu không lôi cuốn được toàn thể quần chúng thanh niên vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới thì sẽ không thể xây dựng được xã hội cộng sản chủ nghĩa.
Thực tế đã chứng minh luận điểm trên là hoàn toàn chính xác. Nền móng của Đảng Cộng Sản Việt Nam chính là tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Trong bối cảnh nước ta chưa đủ điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc với mong muốn tập hợp những thanh niên ưu tú có lòng yêu nước mãnh liệt để thành lập nên một tổ chức cách mạng với mục đích xác định phương hướng và nội dung tuyên truyền, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam để chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
Có thể khẳng định, tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là một tổ chức thích hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam thời điểm đó cả về số lượng và chất lượng. Một trong những yếu tố quyết định đó là sự thống nhất về tư tưởng cách mạng cộng sản của chủ nghĩa Mác – Lênin mà Nguyễn Ái Quốc đã mang đến cho các thành viên trong tổ chức.
Chủ nghĩa Mác - Lênin thông qua sự truyền đạt của Nguyễn Ái Quốc đã đóng góp những giá trị to lớn ngay từ thời điểm Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, và cũng là một nền tảng tư tưởng chính trong các hoạt động phong trào cách mạng của Việt Nam trong đó có sự thống nhất trong tư tưởng đối với tầng lớp thanh niên.
Hiện nay, vai trò của thanh niên còn được khẳng định rõ trong Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội... Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”.
Để làm được điều đó, nhiệm vụ của thanh niên chính là “Học tập” theo đúng sự khẳng định của Lênin về nhiệm vụ của người thanh niên cộng sản: “Đoàn Thanh niên và toàn thể thanh niên nói chung muốn đi theo chủ nghĩa cộng sản, thì đều phải học chủ nghĩa cộng sản”. Học chủ nghĩa cộng sản, theo Lênin là “hấp thụ toàn bộ kiến thức của nhân loại, kiến thức đó phải được nghiền ngẫm lại trên quan điểm giáo dục hiện đại chứ không phải là những điều thuộc lòng”. Bên cạnh đó, học chủ nghĩa cộng sản còn là phải học tập và rèn luyện đạo đức cộng sản, phải biết phấn đấu, biết hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp chung của cách mạng.
Ngay từ khi ra đời, Đảng ta xác định “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin” làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Những giá trị đó đã được chứng minh bằng thực tiễn cách mạng Việt Nam và vẫn còn nguyên giá trị cho đến thời điểm hiện tại. Nền tảng tư tưởng đó còn đóng vai trò quan trọng và quyết định sự hình thành tư tưởng chính trị, đạo đức của cả một thế hệ thanh niên. Nhất là trong thời kỳ mới, thời kỳ của sự phát triển công nghệ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa,những mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường có thể khiến cho thế hệ thanh niên đi sai hướng và dễ dàng bị lôi kéo bởi các thế lực thù địch.
a8a.png
 Chính vì thế, thanh niên hiện nay cần phải xác định rõ vai trò của bản thân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như giá trị mà chủ nghĩa Mác-Lênin mang đến; từ đó, xác định con đường học tập, phấn đấu, rèn luyện để đi theo con đường chủ nghĩa xã hội, con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn đúng đắn. Để làm được điều đó, yêu cầu thanh niên và tổ chức đoàn thanh niên hiện nay cần phải:
Một là, tăng cường tìm hiểu, nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin. Nâng cao nhận thức giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và với sự hình thành tư tưởng của bản thân để có thể nhận diện và đấu tranh với những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Hai là, tích cực tham gia vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới tư duy, không ngừng học tập để theo kịp sự phát triển của khoa công nghệ - kỹ thuật để ứng dụng vào các mô hình kinh tế góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Ba là, tổ chức Đoàn thanh niên cần tăng cường đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước đến thế hệ trẻ để thế hệ trẻ không quên sự hy sinh đóng góp của thế hệ đi trước và củng cố niềm tin vào Đảng, không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Bốn là, tăng cường sự quan tâm của các cấp trong sự phát triển của tổ chức Đoàn, có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế dành cho thanh niên, tạo nên môi trường sinh hoạt lành mành cho thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội.Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin đến thanh niên giúp thanh niên nâng cao khả năng nhận diện các luồng thông tin sai lệch.
Năm là, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tập hợp thanh niên nhằm phát triển mạnh mẽ tổ chức đoàn cả về số lượng và chất lượng.
Từ những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin mang đến cũng như khẳng định được vai trò của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hy vọng rằng, thanh niên Việt Nam sẽ ngày càng vững niềm tin, kiên định với lý tưởng và đóng góp nhiều cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.
Học viên: Quách Quang Quý  
Lớp: TCLLCT A8 K50

 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
59
Hôm qua:
1611
Tuần này:
16363
Tháng này:
56162
Tất cả:
4.487.450