THI ĐUA "CHỦ ĐỘNG, ĐỒNG BỘ, ĐỘT PHÁ, KỶ CƯƠNG, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ" !

Nâng cao nhận thức của học viên Trường Chính trị tỉnh đối với việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đăng lúc: 07:56:35 06/03/2023 (GMT+7)256 lượt xem

 Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa là ngôi trường giàu tính Đảng, mục tiêu trong đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường không chỉ là trang bị cho học viên những kiến thức lý luận, các kỹ năng nghiệp vụ mà quan trọng hơn là giúp học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa.
a8.jpg
Tập thể lớp TCLLCTA8-K50 chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Khai giảng khoá học
 
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thực chất là sự suy thoái từ bên trong; là quá trình tự biến đổi về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo chiều hướng tiêu cực, làm mất dần các chuẩn mực của người cộng sản, đi ngược với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ XHCN.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có thể diễn ra trong nội bộ Đảng,chính quyền Nhà nước và trong xã hội, nảy sinh ở cả cán bộ, đảng viên đếnquần chúngnhândân. Đặc biệt, đối với cán bộ, đảng viên, sự“tựdiễnbiến”,“tựchuyểnhóa” sẽ làmchobảnthânngười  cánbộ,đảngviên,khôngcòngiữđượcbảnchấtcáchmạng,lýtưởngvàphẩm chất của người cộng sản. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của cá nhân nếu không được ngăn chăn kịp thời triệt để sẽ dẫn đến tổ chức bị suy thoái, tự tan rã. Khi “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” diễn ra ở tầm vĩ mô hoặc trong phần lớn cán bộ, đảng viên sẽ dẫn đến sự chuyển hoá về chế độ chính trị.
Nhận rõ tính chất nguy hiểm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong nhiều năm qua, Đảng ta từng cảnh báo về tình trạng này, nhưng lần đầu tiên được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng khi đề cập đến những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng đó là: “Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”[1]. Từ đó, trong phương hướng, nhiệm vụ, Đảng xác định phải“Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”[2].
Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục chỉ rõ việc phải “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ[3]. Đặc biệt, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khóa XII) đã ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, trong đó đã chỉ ra 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi rọi vào bản thân. Điều đó thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng đối với thứ “giặc nội xâm” này để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Đại hội XIII, Đảng tiếp tục khẳng định phải: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, trong các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ đều đề cập đến việc phải tiếp tục phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Theo đó, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khẳng định về sự quyết tâm của Đảng khi khẳng định phải kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Thực hiện đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành và của mọi cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, để có thể thực hiện tốt vấn đề này thì đòi hỏi phải có nhận thức đầy đủ về những biểu hiện để từ đó có cách thức phòng tránh và đấu tranh.
Đối với học viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa - những cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn lãnh đạo, quản lý của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khi được chọn cử đi học lý luận chính trị cũng là quá trình học viên tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị ở môi trường là trường học. Vì vậy, mỗi học viên đều phải không ngừng vừa học tập, vừa tu dưỡng, rèn luyện để ngày càng hoàn thiện mình hơn, xứng đáng là những cán bộ, đảng viên được nhân dân tin tưởng và tổ chức tín nhiệm cử đi học.
Hơn nữa, Trường Chính trị tỉnh là ngôi trường giàu tính Đảng, mục tiêu trong đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường không chỉ là trang bị cho học viên những kiến thức lý luận, các kỹ năng nghiệp vụ mà quan trọng hơn là giúp học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa. Chính vì vậy, sau thời gian học tập tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, với những kiến thức qua các môn học như: Triết học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể,…tôi và các học viên lớp A8K50 – TCLLCT đã cảm nhận được sự chuyển biến quan trọng về nhận thức, cũng sự tự giác trong hành động thực tiễn.  Đặc biệt, thông qua các bài giảng, các thầy, cô luôn có sự lồng ghép, liên hệ, dẫn chứng quan điểm của Đảng và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chính những kiến thức, thông tin thầy, cô truyền tải đã giúp học viên chúng tôi không những nắm rõ về những quan điểm của chỉ đạo của Đảng, mà còn nhận rõ được những biểu hiện cụ thể của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà nếu mỗi cá nhân không ý thức đầy đủ trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên thì rất dễ mắc phải.
a81.png
Các học viên lớp TCLLCT A8-K50 tại Lễ hội Xuân hồng năm 2023
 Tuy nhiên, bên cạnh đa số học viên đã có sự nhận thức đúng đắn, ý thức rõ về tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị đối với việc nâng cao trình độ, nâng cao bản lĩnh chính trị và kỹ năng công tác và luôn có ý thức tốt trong học tâp, tu dưỡng, rèn luyện, thì cũng có một vài học viên chưa xác định đúng mục đích học tập chính trị, có tư tưởng học đối phó nên dẫn đến tình trạng thiếu trách nhiệm trong học tập, thiếu trách nhiệm với Nhà trường, với cơ quan, đơn vị và với chính bản thân. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, những học viên này không chấp hành các nội quy, quy định của Nhà trường, tác phong, hình ảnh chưa đúng với người cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, còn một bộ phận học viên chưa có nhận thức đúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; một số còn chủ quan, mất cảnh giác với các thông tin sai lệch, sử dụng mạng xã hội chưa phù hợp trong nhận diện và đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.
Chính vì vậy, là một học viên đang học tập, rèn luyện tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, tôi xin mạnh dạn đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức của học viên về việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó là:
Một là,về phía Nhà trường: Nhà trường cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học viên nhận diện các biểu hiện suy thoái từ những biểu hiện nhỏ nhất như lười học tập chính trị, không chấp hành nội quy của Nhà trường. Theo đó, Nhà trường cần tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý học viên để có hướng xử lý kịp thời; đồng thời, Ban cán sự lớp cần tăng cường phối hợp trong việc quản lý học viên trên lớp qua việc cương quyết thực hiện nghiêm các nội quy của Nhà trường trong giờ học. Đặc biệt, Nhà trường cần đẩy mạnh việc phối hợp với cơ quan, đơn vị cử học viên đi học trong việc thông tin kết quả học tập, rèn luyện để làm cơ sở đánh giá chất lượng đảng viên.
Hai là, đối với các thầy, cô: Trong giảng dạy, các thầy, cô cần tiếp tục tăng cường lồng ghép, phân tích, liên hệ bài giảng với các Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Nghị quyết Đại hội XIII; Kết luận  số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để giúp học viên hiểu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng và nâng cao khả năng nhận diện các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, trong quá trình giảng dạy, các thầy, cô cần đa dạng các phương pháp giảng dạy, tăng cường việc tương tác với học viên, phát huy tính chủ động của học viên để giúp học viên hứng thú và tích cực học tập, hạn chế bệnh lười học chính trị.
Ba là,đối với học viên:Mỗi học viêncần nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc xác định mục đích học lý luận chính trị để tích cực học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với các hành động cụ thể. Trước hết, mỗi học viên phải nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các nội quy của Nhà trường, đảm bảo học tập, sinh hoạt đúng quy định. Bên cạnh đó, cần tham gia các hoạt động, phong trào của Nhà trường nhằm tăng tính đoàn kết trong môi trường sinh hoạt tập thể lành mạnh, qua đó góp phần tránh xa các biểu hiện suy thoái. Ngoài ra, mỗi viên cần chủ động tăng cường nghiên cứu Nghị quyết đại hội XIII và Nghị quyết số 04-NQ/TW để nhận diện và tránh xa các biểu hiện suy thoái.
Bốn là, đối với Ban cán sự lớp: Ban cán sự các lớp cần tăng cường công tác phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, thông qua ý kiến của Ban Giám hiệu trong việc viết cam kết học tập, đăng ký các việc làm gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian học tập để làm cơ sở đánh giá cuối khóa.
Năm là, đối với các cơ quan, đơn vị cử học viên đi học:Cần tăng cường phối hợp với Nhà trường trong công tác quản lý cán bộ trong quá trình đi học. Theo đó, địa phương cần chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị của học viên, có hướng xử lý đối với các học viên có tình trạng lười học, xuất hiện các biểu hiện phai nhạt lý lưởng, xác định không đúng mục tiêu phấn đấu.
Tóm lại, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là trách nhiệm của mọi cơ quan, đơn vị, mọi cán bộ, đảng viên, trong đó có học viên Trường Chính trị - những cán bộ lãnh đạo quản lý và nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý của các địa phương, đơn vị. Nếu mỗi học viên luôn luôn có ý thức nhận diện và đề ra giải pháp khắc phục các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong quá trình học tập, đồng thời có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì nhất định toàn thể học viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa sẽ thành công trong thực hiện các mục tiêu phấn đấu và sẽ không có các biểu hiện sai lầm về tư tưởng, đạo đức, sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của quê hương, đất nước./.
                Học viên: Quách Quang Quý
                         Lớp: TCLLCT A8-K50        
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
(1), (2) Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội, tr.185; tr.257
(3) Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng xuất bản, Hà Nội, tr217.
 
 
 
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
53
Hôm qua:
1643
Tuần này:
1696
Tháng này:
9609
Tất cả:
3.669.404