NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Phát huy trách nhiệm của học viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá trong việc đấu tranh, bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng

Đăng lúc: 09:39:21 09/03/2023 (GMT+7)671 lượt xem

 Với trách nhiệm là người đảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh, bản thân tôi luôný thức sâu sắc rằng, mình phải có trách nhiệm trong việc nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Picture1 (3).png
Học viên lớp TCLLCT A8-K50 học tập lý luận chính trị
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh sự phá hoại, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng duy nhất của Đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngày 22-10-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.  Ðây là vấn đề cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có vai trò, trách nhiệm quan trọng của từng cán bộ, đảng viên.
Nhận thức chung về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bảo vệ là chống lại mọi sự huỷ hoại, xâm phạm để giữ cho được sự nguyên vẹn. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là hoạt động chủ động, tích cực, sáng tạo, có kế hoạch của các chủ thể nhằm phát huy giá trị của nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đấu tranh, chống lại mọi sự phủ nhận, xuyên tạc, bôi đen nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nghị quyết số 35 đã nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.
Theo đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc sử dụng tổng hợp các lực lượng và các biện pháp kiên quyết, kiên trì giữ gìn, duy trì, củng cố bản chất cách mạng và khoa học, phát huy, phát triển sáng tạo những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời chống lại sự xuyên tạc, phá hoại và cả những nhận thức sai trái của các lực lượng bên ngoài và bên trong nhằm góp phần làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng vững chắc và đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chi Minh với tư cách là học thuyết, tư tưởng cách mạng mà còn phải bảo vệ thành tựu và biểu hiện cụ thể của nền tảng tư tưởng đó trong thực tiễn đổi mới đất nước.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là hai mặt không tách rời của cùng một vấn đề mục tiêu. Từ yêu cầu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, quan điểm thù địch cần nhận thức, phân biệt rõ quan điểm sai trái và quan điểm thù địch để từ đó có biện pháp, cách thức đấu tranh cho phù hợp.
Quan điểm sai trái là những quan điểm phản ánh không đúng hiện thực khách quan, thể hiện sự sai lệch về nhận thức lý luận cũng như nhận thức thực tiễn. Những người có quan điểm sai trái có thể là một số người dân do nhận thức hạn chế, song cũng có thể là những cán bộ, đảng viên, thậm chí có cả những cán bộ lãnh đạo, quản lý bị chi phối bởi lợi ích cá nhân mà cố chấp, bất mãn, không phân biệt được phải - trái, trắng - đen nên dễ bị cảm tính chi phối, không nhận thức đúng được bản chất của sự việc.
Quan điểm thù địch là những quan điểm, lập trường và mục đích đi ngược lại và đối lập hoàn toàn với quan điểm, lập trường chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là quan điểm của những thế lực phản động luôn có ý định xuyên tạc bản chất sự việc để chống phá chế độ, chống phá Đảng và cách mạng.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là những hoạt động có mục đích của các chủ thể dưới sự lãnh đạo của Đảng để vạch rõ, phê phán, phản bác các quan điểm phản ánh thiếu khách quan, lệch lạc về nhận thức cũng như bản chất sai lầm, phản khoa học; Vạch trần tính chất sai trái trong các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội; Sử dụng tổng hợp các biện pháp để ngăn chặn, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch nhằm củng cố niềm tin, lý tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào nền tảng tư tưởng của Đảng.
 Thực trạng việc xuyên tạc, phá hoại nền tảng tư tưởng của các thế lực thù địch
Âm mưu cơ bản và lâu dài của các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đang xây dựng. Chúng tìm cách phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đưa ý thức hệ tư sản thâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống tinh thần của Nhân dân ta, tiến tới xoay chuyển quỹ đạo phát triển của Việt Nam đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là âm mưu rất nguy hiểm, thâm độc của các thế lực thù địch liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ.
Ngoài ra còn có những biểu hiện mới của các thế lực trong việc chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau như: Gây hoang mang, dao động về tư tưởng, lý luận bằng cách đan cài những quan điểm đúng - sai lẫn lộn, làm cho người đọc mất phương hướng, không phân biệt được để móc nối, xâm nhập vào nội bộ của Đảng, tìm cách phân hóa tổ chức để gây dựng, tập hợp lực lượng. Chúng còn phát tán tài liệu, viết thư gửi các tổ chức quốc tế, trả lời phỏng vấn đài, báo quốc tế về tình hình Việt Nam, giới thiệu sách, báo, hồi ký, tung ra các video clip có nội dung xấu độc, nhằm xuyên tạc tình hình chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta. Kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ, gây sức ép với Việt Nam, kích động nhân dân, nhất là giáo dân đấu tranh đòi tự do, dân chủ. Gây dựng nhiều tổ chức phản động như Việt Tân, Đảng Đại Việt ở nước ngoài cấu kết với một số phần tử phản động, cơ hội chính trị ở trong nước, mạng lưới blogger Việt Nam; Tạo lập các website, blog, facebook, fanpage giả mạo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có uy tín để đăng tải thông tin xuyên tạc, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, xuyên tạc về bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa và kích động chống đối nhằm gây nhiễu loạn thông tin, kích động, gây áp lực, gieo rắc tâm lý hoài nghi, gây bất ôn xã hội. Cũng từ không gian mạng, các đối tượng phản động hướng dẫn cách thức chế tạo chất nổ, vũ khí, cách thức tiến hành khủng bố, phá hoại, gây rối an ninh, biểu tình, livestream các vụ việc nhạy cảm, tụ tập biểu tình, khiếu kiện... để kêu gọi cộng đồng mạng và những kẻ cơ hội chính trị tham gia bình luận, chia sẻ, tạo điểm nóng.
 Bên cạnh đó, âm mưu xuyên tạc của kẻ thù cũng vô cùng phức tạp. Chúng xuyên tạc và phủ nhận tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay. Chúng cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin không còn phù hợp. Chúng xuyên tạc, phủ nhận, bôi nhọ thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xuyên tạc, phủ nhận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các thế lực thù địch cho rằng chủ trương, đường lối của Đảng trái với thông lệ quốc tế. Xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu trong quá trình đối mới và phát triển của Việt Nam. Các thế lực thủ địch cho rằng những kết quả đã đạt được của nước ta qua nhiều năm đổi mới là “không đáng kể”, do đó khát vọng phát triển đất nước trong thời gian tới là “viễn vông”, “phi thực tế”. Xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Kích động biểu tình, gây rối trật tự; sử dụng mạng xã hội để tác động tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm gây tâm lý hoang mang, làm giảm sút lòng tin đối với Đảng, chế độ.
Trách nhiệm của học viên Trường Chính trị
Là một đảng viên, tôi rất vinh dự và tự hào khi được tham gia học tập lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, ngôi trường giàu tính Đảng có bề dày truyền thống đào tạo, bồi dưỡng bao lớp thế hệ cán bộ lãnh đạo quản lý cho tỉnh nhà. Những bài học lý thuyết gắn liền với thực tiễn sinh động được các thầy cô truyền đạt nhiệt tình, tâm huyết đã lôi cuốn, truyền cảm hứng học tập, nghiên cứu cho tôi. Qua nhiều môn học như Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nội dung cơ bản của nhà nước, Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tôi hiểu nhữnng vấn đề cơ bản như: Đảng ra đời là kết quả của sự cần thiết và tất yếu khách quan của xã hội Việt Nam, là sự kết hợp của nhiều yếu tố: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh, phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Trong các văn kiện, Đảng khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”. Với nền tảng tư tưởng khoa học và tiến bộ, Đảng đã lãnh đạo cách mạng thắng lợi trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng ta gặp phải không ít những khó khăn và thách thức nhất là các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá với âm mưu bạo loạn, lật đổ bằng rất nhiều âm mưu và thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, Đảng ta từ khi mới thành lập luôn quan tâm đến việc bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Với trách nhiệm là người đảng viên, học viên, bản thân tôi đã ý thức sâu sắc được rằng, mình cần phải có trách nhiệm trong việc nâng cao nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, tôi tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:
Một là, bản thân phải không ngừng học tập, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực để nâng cao bản lĩnh chính trị. Bởi vì, người cán bộ, đảng viên muốn cho dân tin, dân làm theo thì phải có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, quan hệ mật thiết với quần chúng; phải có bản lĩnh vững vàng, có trí tuệ và năng lực thực tiễn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác lại những luận điệu sai trai, thù địch một cách có hiệu quả cho dù bọn chúng có dùng những thủ đoạn tinh vi, nham hiểm đến đâu. Cho nên, ngay từ những buổi đầu bước chân vào Trường Chính trị tỉnh tham gia khóa học K50 của nhà trường, được tiếp cận với những nội dung, phương pháp học và dạy học đổi mới gắn với các mô hình, như : “1 nâng cao; 2 đổi mới sáng tạo; 3 đồng hành; 4 phát huy; 5 mẫu mực”, mô hình “3 không, 3 có”, “3 tăng, 3 giảm” và tôi cũng thấm nhuần phương châm “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”… Chính vì vậy, tôi đã nâng cao ý thức học tập rèn luyện năng lực nhận thức về lý luận chính trị, về nền tảng tư tưởng của Đảng  bằng những hành động cụ thể; từ đó xây dựng kế hoạch và thái độ học tập nghiêm túc như đi học đúng giờ, không bỏ học, bỏ giờ; đọc bài trước khi đến lớp; chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, ghi chép bài cẩn thận và đầy đủ; những nội dung cần ghi nhớ tôi ghi ra sổ nhỏ bên cạnh. Không chỉ vậy, tôi còn tích cực tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết và các buổi sinh hoạt do Đảng bộ, chi bộ ở địa phương, đợn vị công tác tổ chức nhằm nắm bắt được các nội dung chủ trương, đường lối của Đảng để từ đó nâng cao được lập trường tư tưởng của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo.
Hai là, tôi luôn vận dụng tối đa các hình thức trong việc tự nghiên cứu, tự học tập, tự cập nhật những quan điểm, nội dung chủ yếu trong các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài việc tham gia học tập quán triệt các chủ trương, nghị quyết trực tiếp tại cơ sở Đảng, ngày nay, với trình độ công nghệ thông tin phát triển, việc tự học, tự nghiên cứu của mỗi người càng trở nên dễ dàng. Do đó, tôi thường hình thành cho mình thói quen xem thời sự, đọc báo để nắm bắt các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội; vào trang google để tìm đọc các thông tư, chỉ thị,  nghị quyết liên quan đến chuyên nghành và công tác đảng để kịp thời có những điều chỉnh bổ sung cho và công tác đảng để kịp thời có những điều chỉnh bổ sung cho phù hợp và phù hợp.có như vậy một mặt sẽ tiết kiệm được thời gian mặt khác lại luôn nắm rõ được các chủ trương của đảng chính sách của Nhà nước.
Ba là, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin, nội dung xấu độc lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm kích động, bôi nhọ danh dự và uy tín của Đảng của các cán bộ lãnh đạo. Thực tế cho thất, trên mạng xã hội hang ngày có rất nhiều bài viết và video, nếu đọc mà không có khả năng phân tích kỹ thì chúng ta dễ ngộ nhận cho rằng có tính chất “xây dựng”, phản ảnh được thực tế, rồi chia sẻ trên không gian mạng… Nhưng thực chất là bóp méo, xuyên tạc sự thật hết sức tinh vi để lừa dân, gây hoang mang trong quần chúng, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta… Vì vậy, mỗi học viên cần phải chắt lọc nội dung và tìm hiểu lại trên các trang thông tin chính thống và có uy tín, không ấn nút “like”, chia sẻ khi chưa xác định được vấn đề đúng sai, tránh để bị kẻ xấu và các thế lực thù địch  lợi dụng tấn công chống phá Đảng và Nhà nước.
Bốn là, tôi luôn chủ động tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tại địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vì vậy, trong quá trình tham gia sinh hoạt Chi bộ tại Trường Mầm non thuộc Đảng uỷ xã Hoằng Thái, tôi luôn tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ, chủ động đóng góp ý kiến bổ sung xây dựng chủ trương, nghị quyết của chi bộ; đồng thời trung thực trong đánh giá đảng viên và cán bộ trên tinh thần xây dựng; thẳng thắn phê bình một số cán bộ, đảng viên ngại hoặc lười học tập Nghị quyết của Đảng do các cấp ủy Đảng tổ chức. Cùng với đó, tôi mạnh dạn đề nghị cấp ủy phải thực hiện tốt việc cung cấp thông tin trong sinh hoạt chi bộ; hằng tháng, đề nghị chi ủy thường xuyên nắm bắt những diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng cũng như những vấn đề nảy sinh, kịp thời giải quyết có hiệu quả..
Năm là, tuyên truyền đến người dân, bạn bè, đồng nghiệp, đồng chí đảng viên tại cơ quan đơn vị cũng như địa phương nơi cư trú nâng cao ý thức cảnh giác trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với vai trò là một học viên, đảng viên, là giáo viên tôi có nhiều điều kiện để tiếp xúc với nhiều người như bạn bè, đồng nghiệp, phụ huynh, người dân nơi cư trú. Bằng vốn hiểu biết của mình và cách sống hòa đồng, cởi mở với mọi người tôi luôn giải thích, chia sẻ với mọi người những quan điểm, chủ trương đường lối, chính sách của Đảng. giúp mọi người nhận diện, phân tích những nội dung, luận điệu sai trái của các thế lực phản động đang rêu dao, thêu dệt về Đảng,  về chính quyền. Đồng thời, tôi cũng lắng nghe và phản ánh lại những ý kiến đóng góp xây dựng của người dân lên các tổ chức cơ sở Đảng nơi tôi sinh hoạt. Thông qua trách nhiệm tuyên truyền này, bản thân tôi góp phần tạo sự đoàn kết lực lượng trong nhân dân đối với việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Như vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, và cả đội ngũ cán bộ. Tuy đây là nhiệm vụ khó khăn, nhiều thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết và phát huy sức mạnh toàn dân, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân nhiệm vụ này sẽ giành được thắng lợi to lớn góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh lãnh đạo cách mạng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Học viên: Nguyễn Thị Dung
Lớp: TCLLCT A8-K50
--------------------------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO
(1) Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
(2) Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh của nhà xuất bản lý luận chính trị phát hành.
(3) Giáo trình Xây dựng Đảng của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh của nhà xuất bản lý luận chính trị phát hành.
(4) Giáo trình Triết học Mác – Lênin của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh của nhà xuất bản lý luận chính trị phát hành.
  
Số lượt truy cập
Hôm nay:
1598
Hôm qua:
2025
Tuần này:
16291
Tháng này:
56090
Tất cả:
4.487.378