CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XX VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2023 – 2028!

Xây dựng văn hóa liêm chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại phòng Thanh tra Kho bạc tỉnh Thanh Hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 07:00:51 25/05/2023 (GMT+7)1104 lượt xem

 Picture1 (10).jpg
Đại hội Chi bộ Thanh tra - Kiểm tra Kho bạc tỉnh Thanh Hoá
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức cách mạng, về mẫu mực của lối sống “Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khổ không thể lay chuyển, uy lực không thể khuất phục”, cả đời gương mẫu thực hành “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”. Người luôn quan tâm tới việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh bài trừ mọi thói hư tật xấu, chống tệ quan liêu, tham nhũng, thiếu trách nhiệm, xa rời quần chúng.
Ngay từ tác phẩm Đường cách mệnh (1927), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã căn dặn người cách mạng phải “ít lòng tham muốn về vật chất”, người cán bộ phải biết chế ngự lòng tham, “không tham địa vị. Không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không tham người tâng bốc mình”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liêm “là trong sạch, không tham lam”, “luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân”. Chính “nghĩa là không tà, là thẳng thắn, là đứng đắn”. Với ý nghĩa đó, liêm chính là giá trị đạo đức cơ bản, là nguyên tắc, thước đo, chuẩn mực đối với người cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cũng như trong cuộc sống thường ngày. Đây là yêu cầu tiên quyết, là nền tảng để xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh vì theo Người: “Những người trong trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân”.
Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đó là phải “rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí”, “tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính”. Theo đó, xây dựng văn hoá liêm chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng Đảng về đạo đức nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Thực tiễn thời gian qua cho thấy, để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh phải tập trung xây dựng nền tảng đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong đó phải chú trọng xây dựng văn hoá liêm chính. Việc xây dựng, hình thành và thực thi tốt văn hoá liêm chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nền hành chính chông vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng môi trường sống, làm việc trong sạch, lành mạnh, đồng thời góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây chính là yếu tố “then chốt” nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, là  gốc rễ đảm bảo cho Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”.
Phòng Thanh tra Kho bạc tỉnh Thanh Hóa là một đơn vị quan trọng trong hệ thống tài chính - ngân sách của tỉnh. Phòng thanh tra kho bạc tỉnh có nhiệm vụ thực hiện thanh tra theo kế hoạch, thanh tra thường xuyên, thanh tra đột xuất khi được giám đốc kho bạc giao nhiệm vụ. Từ đó tổng hợp các báo cáo kết quả thanh tra làm cơ sở xử lý hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật. Ngoài ra còn có nhiệm vụ giải quyết các khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật khi được phân công.
Thời gian qua, nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng văn hoá liêm chính cho đội ngũ cán bộ, Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Kho bạc tỉnh Thanh Hoá tăng cường công tác lãnh đạo củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ và văn hoá công sở. Vì vậy, trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đội ngũ cán bộ và toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá triển khai thực hiện đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả rà soát, thực hiện các hoạt động của ngành được đánh giá tốt.
  2.jpg
Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa đã xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên và đột xuất trong nội bộ tại văn phòng Kho bạc nhà nước tỉnh và kho bạc nhà nước các huyện, thị xã, thành phố. Qua kiểm tra các đơn vị trong hệ thống kho bạc nhà nước tỉnh đã cơ bản thực hiện đúng Luật ngân sách nhà nước trong công tác kiểm soát thanh toán, công tác thu, chi ngân sách nhà nước, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, góp phần tiết kiệm và ngăn ngừa hành vi tham ô, tham nhũng.
Cán bộ phòng Thanh tra Kho bạc tỉnh Thanh Hóa tham gia tập huấn năm 2022
Để đạt được những kết quả cao trong công việc và thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp trên, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã chủ động thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công khai việc chi tiêu tài chính nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ.
Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng cao,  tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt văn hoá liêm chính cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá, trên cơ sở đó, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:
Một là, trước tiên cần phải xây dựng một hệ thống giá trị rõ ràng và minh bạch. Các giá trị này cần phải được công khai, đồng bộ tổ chức thực hiện cho tất cả mọi người. Một số giá trị cần thiết để xây dựng văn hóa liêm chính có thể là: Độc lập - Trung thực - Minh bạch - công bằng - đạo đức nghề nghiệp.
Hai là, cần phải đề ra các quy định rõ ràng, cụ thể về đạo đức nghề nghiệp và quy trình làm việc cụ thể của từng cá nhân. Mỗi cá nhân cần phải nhận thức đúng và đầy đủ về trách nhiệm của mình, đặc biệt là các quy định về liêm chính.
Ba là, xây dựng văn hóa liêm chính cần phải dựa trên cơ sở áp dụng quy định, pháp luật và thông qua thực hiện quy trình kiểm soát nội bộ và các tiêu chí. Việc áp dụng những quy định sẽ góp phần đảm bảo sự tuân thủ các quy tắc và tạo ra sự tin tưởng, tôn trọng, tạo dựng niềm tin của các chủ thể đối với cán bộ thanh tra và công tác thanh tra.
Bốn là, tổ chức các buổi tập huấn về đạo đức nghề nghiệp, phòng chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức cho các nhân viên. Trong công tác đào tạo cần truyền tải những giá trị, tôn chỉ về sự chính trực, liêm chính, công bằng.
Năm là, xây dựng các cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng đối với các thành viên có thành tích tốt trong thực hiện nghiêm túc quy chế liêm chính; đồng thời có biện pháp xử lý các cá nhân có biểu hiện sai lệch, vi phạm quy tắc liêm chính trong thực hiện nhiệm vụ.
Với sự cố gắng và nỗ lực của từng cá nhân trong phòng thanh tra tỉnh Thanh Hóa, việc xây dựng một văn hóa liêm chính sẽ mang lại những kết quả tích cực và hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra. Củng cố niềm tin đối với cán bộ thanh tra và giữ vững vị trí, vai trò của cán bộ thanh tra trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Học viên: Lại Huyền Trang
Lớp: TCLLCT A8-K50
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.6,Nnxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia, H.1995, tr 521.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1,2, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021.
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
1597
Hôm qua:
3962
Tuần này:
22526
Tháng này:
54326
Tất cả:
3.957.566